Mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

STARTUJ Z FIO - NOWY POCZĄTEKStowarzyszenie LGD „Między Odrą a Bobrem” oraz Fundacja Rozwoju Holistycznego w dniach 20.08 – 09.09.2018 prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO – NOWY POCZĄTEK” w województwie lubuskim. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

27.08.2018 O GODZ. 18:00 W SALI WIEJSKIEJ W PIESKACH, 66-306 PIESKI ODBĘDZIE SIĘ  SPOTKANIE  INFORMACYJNE DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, GRUP NIEFORMALNYCH I SAMOPOMOCOWYCH Z TERENU POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO

 Do kogo jest skierowany nasz projekt?
1. Młode organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z terenu województwa lubuskiego, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Dodatkowo roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł.

2. Grupy nieformalne z terenu województwa lubuskiego, czyli grupy składające się nie mniej niż z trzech osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, bez osobowości prawnej.

3. Grupy samopomocowe z terenu województwa lubuskiego, czyli dobrowolne zespoły osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków.

4. Patroni, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które działają w imieniu grupy nieformalnej lub grupy samopomocowej (min. 3 osoby) podejmującej działania w sferach pożytku publicznego; a nie posiadającej osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego. Patron, który otrzyma mikrodotację na wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną to realizator projektu, o którym mowa w art. 2 pkt. 6 UoDPPioW.

 Jaka jest wysokość wsparcia?
Młode organizacje (w tym patroni grup nieformalnych/samopomocowych) – do 4 tys. zł
Grupy nieformalne i samopomocowe do 3 tys. zł
Na co mogą zostać wykorzystane mikrodotacje?

1. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na:

 • sprzęt biurowy,
 • sprzęt związany z obszarem działań organizacji,
 • koszty adaptacji lokalu,
 • oprogramowanie komputerowe,
 • podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
 • częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną,
 • poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy. Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% dotacji.
 • realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.

2. Grupy nieformalne na realizację lokalnych przedsięwzięć, bez możliwości zakupu środków trwałych.

  Harmonogram :

 • Spotkania animacyjne i edukacyjne w subregionie gorzowskim: 20-27.08.2018 r.
 • Konkurs i nabór wniosków: 20.08-09.09.2018 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2018 r.
 • Realizacja zadań przez Realizatorów: wrzesień-listopad 2018 r.

 Gdzie uzyskać informacje o projekcie?
Na stronie http://www.miedzyodraabobrem.pl/ oraz na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/  znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dot. mikrodotacji, wzory dokumentów, regulamin ubiegania się o mikrodotacje wraz z kryteriami i zasadami wyboru, kalendarz spotkań w regionie itp.

Informacje nt. realizacji projektu, komunikaty ważne dla zainteresowanych mikrodotacjami oraz zasadami realizacji projektów będziemy również zamieszczać na profilach na FB.

W ramach realizowanego projektu, nasza Fundacja oraz Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem będą prowadziły biura projektu w Gorzowie Wlkp. oraz w Zielonej Górze, prowadzone będą również doradztwa. Będziemy udzielać wszelkich informacji, porad i wsparcia osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem poczty e-mail.STARTUJ Z FIO - NOWY POCZĄTEK


Informacja Fundacji Rozwoju Holistycznego

Kontakt:
Fundacja Rozwoju Holistycznego
Ul. Sikorskiego 50/7
66-400 Gorzów Wlkp.
Milena Sieradzka
Tel.: 600 676 083
fundacja.frh@gmail.com

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem
Ul. Lipowa 1
66-003 Zabór
Katarzyna Drożak
Tel. 68 320 13 55,  603 505 517
startujzfio@gmail.com;
k.drozak@miedzyodraabobrem.pl