OGŁOSZENIE

Zmiany Znaki Drogowe 003Pod koniec ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 18 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych. Nowe przepisy mają umożliwić wykonanie wyroku TSUE z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie C-127/17, umożliwiając poruszanie się po drogach publicznych w Polsce pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t bez konieczności uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

  Zmiany dotyczyć będą kierowców ciężarówek. Projekt rozporządzenia w tej sprawie opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
Zgodnie z ustawą zarządcy dróg na poziomie powiatowym i gminnym uzyskają uprawnienia do ustanawiania zakazów ruchu dla ciężkiego transportu drogowego. Właściwy zarządca drogi za pośrednictwem znaku drogowego będzie mógł wprowadzić albo właściwa rada gminy (miasta) w drodze uchwały ustanowić zakazy ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t po określonej drodze publicznej lub jej odcinku oraz w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki.

Projekt Rozporzadzenia
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA … pobierz plik w formacie PDF

Z uwagi na powyższą nowelę niezbędne jest wydanie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz warunków ich umieszczania na drogach. Termin na zgłaszanie uwag w ramach uzgodnień i konsultacji zakończył się 12 stycznia br. We wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekt, który uwzględnia przyjęte uwagi.

Zgodnie z projektem znak B-19 będzie miał zastosowanie do oznaczenia granic strefy, o których mowa w ustawie podpisanej w grudniu przez prezydenta. „Tym samym zostanie wyeliminowana możliwość umieszczania tego znaku na drogach publicznych w innych przypadkach” – czytamy. Zakaz wyrażony tym znakiem będzie dotyczył nacisku pojedynczej osi napędowej. Znak B-19 otrzyma brzmienie: „Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej … t”.

Projektowana regulacja zmienia też nazwy znaków E-15a oraz E-15 b, usuwając powiązanie z naciskami osi pojazdu. Znak E-15a zmieni nazwę z „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t” na E-15a „numer drogi krajowej”, a E-15b z „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t” na „numer drogi wojewódzkiej”.

    • Ponadto projekt przewiduje usunięcie dotychczasowych znaków:
  • E-15e „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t”,
  • E-15f „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t”,
  • E-15g „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t”,
  • E-15h „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t”.

„Zgodnie z projektem, znaki E-15e, E-15f, E-15g, E-15h umieszczone na drogach publicznych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, będą mogły pozostać w organizacji ruchu do czasu ustalenia organizacji ruchu przewidującej wymianę tych znaków” – czytamy w uzasadnieniu. Jak dodano, W takim przypadku znaki te będą wskazywały wyłącznie numer i rodzaj drogi.

Rozporządzenie ma wejść w życie w terminie 60 dni od dnia opublikowania ustawy z dnia 18 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ma to nastąpić 13 marca 2021 roku.

  Wyjątki
Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych umożliwia wprowadzenie zakazu na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t, spełniających co najmniej jedną z ustawowo przewidzianych przesłanek, m.in. drogi przebiegające przez obszar na którym znajduje się forma ochrony przyrody, wyjście ze żłobka, z przedszkola lub ze szkoły, zabytek nieruchomy, teren intensywnej zabudowy mieszkaniowej, uzdrowisko, obszar górniczy.
W ustawie przewidziano wyjątki. Zakaz ruchu nie będzie dotyczył m.in. do ruchu autobusów, pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych, oraz pojazdów sił zbrojnych, policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego.
Jednocześnie – zgodnie z ustawą – zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t nie można wprowadzić: na drogach publicznych lub ich odcinkach, które zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przez okres 5 lat od dnia oddania drogi lub jej odcinka do użytkowania. Ponadto zakazu nie można ustanowić na drogach publicznych lub ich odcinkach w transeuropejskiej sieci drogowej oraz na drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię