kierunek lekarski 001
Kierunek lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim funkcjonuje od 6 lat. Obecnie medycynę w Zielonej Górze studiuje 500 osób …

O przyszłości kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim z prof. Agnieszką Ziółkowską – dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu rozmawiała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Rozmowa to pokłosie spotkania marszałek ze studentami medycyny, które odbyło się w kwietniu w gorzowskim szpitalu. Wówczas przyszli lekarze mówili o swoich problemach i oczekiwaniach.

Stypendia uszyte na miarę
Jedną z ważnych dla lubuskich żaków kwestii są stypendia przyznawane przez samorząd województwa przyszłym medykom i pielęgniarkom, którzy swoja przyszłość chcą związać z regionalnymi lecznicami. Podczas spotkania z panią dziekan, marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że konieczna jest wspólna ocena wdrażania programu. Zwróciła też uwagę na konieczność weryfikacji regulaminu tak, aby promować studentów z zielonogórskiej uczelni.

O rozwoju kierunku lekarskiego
Rozmowa dotyczyła także funkcjonowania i rozwoju kierunku lekarskiego w kolejnych latach. Marszałek podkreślała, że konieczne jest spotkanie z prezesami szpitali w Zielonej Górze i Gorzowie oraz włodarzami Collegium Medicum. W tym roku osiągnięty został 6-letni cykl kształcenia. Należy zatem zagwarantować studentom możliwość dalszego rozwoju oraz dobre warunki do specjalizacji.
W tym celu uczelnia ma przeprowadzić rozeznanie preferencji studentów piątego i szóstego roku Collegium Medicum w zakresie dziedzin specjalizacyjnych, w których zamierzają kontynuować kształcenie. Pozyskanie tych informacji jest niezbędne do przygotowania podmiotów leczniczych do podjęcia odpowiednich kroków, które pozwolą na zabezpieczenie wystarczającej liczby miejsc szkoleniowych.

Dobre warunki do praktyk
Rozmowa z prof. Ziółkowską dotyczyła także funkcjonowania oddziałów klinicznych, gdzie studenci odbywają praktyki. Marszałek wyjaśniła, że należy sprawdzić, czy spełniają oczekiwania. Zielonogórscy studenci medycyny poza Szpitalem Uniwersyteckim praktyki odbywają także w szpitalach w: Sulechowie (oddział ginekologiczno-położniczy), Gorzowie (oddział hematologii oraz medycyny nuklearnej), Nowej Soli (oddział: wewnętrzny oraz reumatologiczny), Żarach i Ciborzu (oddziały psychiatryczne).
Profesor Zielińska przyznała, że jej obawy dotyczące rozproszenia praktyk z początku funkcjonowania kierunku nie potwierdziły się, ponieważ każdy szpital ma swoje potencjały. Prof. Ziólkowska zwróciła uwagę na konieczność szybszego rozwoju niektórych oddziałów ze względu na potrzeby kierunku lekarskiego. Chodzi m.in. o kliniczne oddziały onkologii, neurologii i chorób wewnętrznych.

Samorząd wspiera kształcenie medyków
Kierunek lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim funkcjonuje od 6 lat. Obecnie medycynę w Zielonej Górze studiuje 500 osób. W tym roku uczelnia wypuści pierwszych absolwentów tego kierunku. Od początku funkcjonowanie kierunku lekarskiego wspiera samorząd województwa – corocznie kwotą 3 mln zł. Łącznie więc na funkcjonowanie kierunku samorząd przeznaczył ponad 18 mln zł. Dzięki temu uczelnia zatrudnia obecnie ponad 200 pracowników naukowych, z tego prawie 40 profesorów. Oznacza to znaczne wzmocnienie potencjału. Dodatkowo samorząd finansuje stypendia dla przyszłych medyków, którzy swoją przyszłość zwiążą z lubuskimi lecznicami.

Samorząd wsparł także szereg inwestycji z dostosowaniem infrastruktury szpitala i uczelni do potrzeb kształcenia lekarzy.

  • 30,2 mln zł przeznaczone zostało na dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Kierunku Lekarskiego (w tym – modernizacja zakładu patomorfologii, utworzenie ośrodka nauk medycznych podstawowych, przebudowa zakładu diagnostyki laboratoryjnej oraz pracowni badań mikrobiologicznych)
  • 6,2 mln zł – modernizacja budynku F z przeznaczeniem na Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu – źródła finansowania – LRPO, budżet Województwa Lubuskiego
  • 350 tys. zł – wyposażenie Dziekanatu – źródło finansowania – budżet Województwa Lubuskiego
  • 3,8 mln zł – Przygotowanie infrastruktury UZ pod potrzeby kierunku lekarskiego- źródło finansowania – LRPO
  • 8,5 mln zł – Dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. do potrzeb szkolenia studentów wydziałów medycznych źródło finansowania – LRPO

Wraz ze środkami na funkcjonowanie to ponad 67 mln zł

Obecnie studenci kierunków medycznych pomagają w walce z COVID-19. 109 wolontariuszy wspomaga personel medyczny w Szpitalu Tymczasowym w Zielonej Górze. Uniwersytet Zielonogórski dał też zielone światło, by studenci ostatnich lat kierunków lekarskiego i pielęgniarstwa włączyli się aktywnie w udział w Narodowym Programie Szczepień.

O rozwoju szkolnictwa wyższego
Podczas spotkania marszałek E. Polak poinformowała, że samorząd zamierza nadal wspierać rozwój szkolnictwa wyższego. W tym celu, w marcu br. Zarząd Województwa przyjął  „Raport monitorujący realizację planu działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim za rok 2020” oraz „Plan działań na rzecz szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim na rok 2021”.
W dokumentach znalazło się blisko 100 najważniejszych zadań zaplanowanych do realizacji w tym roku w formie kart działań. Zadania te wpisują się w trzy ustalone strategiczne kierunki, tj.:

  • atrakcyjne kształcenie
  • wysokiej jakości nauka
  • komercjalizacja badań i wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Oprócz działań bezpośrednio odnoszących się do szkolnictwa wyższego, w dokumencie znalazły się również zadania i projekty na rzecz budowania szeroko pojętej więzi z regionem w różnych aspektach życia społeczno-gospodarczego. W planie działań zawarto także wykaz projektów realizowanych przez uczelnie ze środków unijnych oraz wykaz projektów dofinansowanych ze środków UE realizowanych na terenie województwa lubuskiego.

Dodatkowo trwają prace nad programem grantowym wspierającym działalność kół naukowych działających na lubuskich uczelniach. Zarząd województwa zdecydował o zabezpieczeniu na ten cel kwoty 250 tys. zł.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Tekst: Marzena Toczek