Lubuska Rada Samorzadowa 00125 stycznia br., o godz. 11:00 rozpocznie się pierwsze posiedzenie Lubuskiej Rady Samorządowej – organu opiniodawczo-doradczego zarządu województwa. W obradach udział weźmie marszałek Elżbieta Anna Polak.

Rada Samorządowa to inicjatywa oddolna Zrzeszenia Gmin Woj. Lubuskiego, która ma stanowić platformę dialogu samorządowego. Chodzi o to, żeby samorządy miały wpływ na rozwój regionu. Podczas pierwszego posiedzenia członkowie gremium wybiorą przewodniczącego oraz przyjmą regulamin. Będą rozmawiać także o propozycjach działań Rady w 2021 roku oraz podziale Funduszu Inicjatyw Samorządowych.
Spotkanie, ze względu na trwającą pandemię odbędzie się w formule online.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego.
W obradach Rady lubuski samorząd reprezentowany będzie przez:
a) Zarząd Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego,
b) Zarząd Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego,
c) prezydentów miast Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry,
d) 3 Radnych Województwa Lubuskiego,
e) 2 Członków Zarządu Województwa Lubuskiego.

Kadencja Rady pokrywa się z kadencją samorządów terytorialnych.
Rada jest organem opiniodawczo – doradczym Zarządu Województwa Lubuskiego w zakresie:
a) podejmowania dyskusji dotyczącej celów, kierunków i form realizacji polityki regionalnej województwa lubuskiego przy współudziale samorządów,
b) proponowania inicjatyw współdziałania lubuskich jednostek samorządu terytorialnego,
c) opiniowania projektów strategii, programów rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i regionalnych programów operacyjnych oraz innych dokumentów dotyczących rozwoju województwa,
d) inicjowanie przedsięwzięć wspierających rozwój regionu,
e) promowanie idei samorządu terytorialnego.

Rada będzie też rekomendować Zarządowi Województwa Lubuskiego podział pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach tzw. Lubuskiego Funduszu Samorządowego. Będzie wydawać opinie, oceny i rekomendacje oraz podejmować decyzje w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwał i stanowisk.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego