OGŁOSZENIE

Sytuacja gospodarcza w Województwie Lubuskim w 2017 rokuZ danych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze wynika, że sytuacja gospodarcza w regionie jest coraz lepsza. Spada stopa bezrobocia, która obecnie wnosi 6,8%.
Stopa bezrobocia w stosunku do aktywnych zawodowo w powiecie międzyrzeckim na koniec września wynosiła 13,3%.

Dyrektorzy przedsiębiorstw z siedzibą w województwie lubuskim prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego, przetwórstwa przemysłowego, budownictwa oraz transportu i gospodarki magazynowej oceniają w październiku koniunkturę korzystnie. Negatywne opinie w zakresie koniunktury, zbliżone do formułowanych przed miesiącem, zgłaszają podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja. Jednostki handlu hurtowego oceniają koniunkturę nie-znacznie negatywnie, gorzej niż we wrześniu.

Utrzymuje się także wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, które obecnie jest na poziomie 3910,55 zł. Rośnie produkcja sprzedana przemysłu oraz produkcja budowano-montażowa.
„To efekt przemyślanych działań inwestycyjnych. Tworzymy warunki do rozwoju gospodarczego i efektywnie wykorzystujemy potencjał regionu”. – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Lubuskie w dalszym ciągu odnotowuje spadek bezrobocia. W końcu września liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się w relacji do poprzedniego miesiąca o 2,4% i do poprzedniego roku 18%. Stopa bezrobocia rejestrowego w tym okresie wyniosła 6,8%, wobec 7% przed miesiącem i 8,4% przed rokiem.
Obecnie w Zielonej Górze odnotowano bezrobocie na poziomie 3,6%, a w Gorzowie Wlkp. na poziomie 3,1%.

Utrzymał się także wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku o 7,8%, a tempo wzrostu było wyższe niż przed rokiem. Obecnie przeciętne wynagrodzenie w Lubuskiem wynosi 3910,55 zł (w Polsce 4473,06 zł).

Wzrosła też produkcja sprzedana przemysłu – do analogicznego miesiąca ubiegłego roku  o 5,7%. Przedsiębiorstwa budowlane zanotowały wzrost produkcji sprzedanej budownictwa w relacji do września ubiegłego roku o 19,3%, w tym produkcji budowlano-montażowej o 29,2%.

Międzyrzecz - Stopa Bezrobocia Sierpień 2017
Stopa Bezrobocia Sierpień 2017

Powiat MiędzyrzeczPowiat Międzyrzecki
W powiecie międzyrzeckim w końcu czerwca 2017 roku całkowita liczba ludności wynosiła 58 359 tys.
Natomiast stopa bezrobocia w stosunku do aktywnych zawodowo na koniec sierpnia 2017 roku wynosiła 13,3 %, a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bezrobotnych było 2,8 tys.

Bariera związana z kosztami zatrudnienia, jako najbardziej utrudniająca funkcjonowanie przedsiębiorstw, jest wskazywana w październiku przez firmy budowlane, usługowe i handlu detalicznego. Dla jednostek handlu hurtowego stanowi ona drugą, co do ważności trudność po barierze niejasnych i niespójnych przepisów prawnych, której znaczenie w istotnym stopniu wzrosło w skali roku (zwiększenie znaczenia tej bariery odnotowano też w usługach i przetwórstwie przemysłowym).
Największym utrudnieniem, z jakim stykają się przedsiębiorstwa przemysłowe, jest niedobór wykwalifikowanych pracowników – znaczenie tej bariery w tym obszarze działalności oraz w budownictwie i usługach wzrosło istotnie w skali roku. Również niedobór pracowników zgłaszany jest częściej niż przed rokiem przez firmy przetwórstwa przemysłowego i handlowe. We wszystkich obszarach działalności, poza handlem detalicznym, maleje znaczenie bariery związanej z niedostatecznym popytem, w największym stopniu w handlu hurtowym.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię