Zarząd województwa tworzy „Program stypendialny dla Studentów Województwa Lubuskiego”. Stypendia będą przyznawane w czterech kategoriach: za wyniki w nauce, dla kontynuujących kształcenie na wybranym kierunku w obszarze nauk ścisłych i technicznych, na rozpoczęcie działalności oraz mieszkaniowe.

Elżbieta Anna Polak
Elżbieta Anna Polak

„Chcemy, aby młodzi ludzie tutaj uczyli się i z regionem lubuskim wiązali swoją przyszłość. Stypendia mają zachęcić do podejmowania nauki na lubuskich uczelniach.” – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

Stypendia przyznawane będą za szczególne wyniki w nauce
O przyznanie stypendium za szczególne wyniki w nauce  mogą ubiegać się osoby studiujące w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych, którzy zaliczyli pierwszy rok nauki i spełniają poniższe warunki:

1) uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów i egzaminów za ostatnie 2 semestry co najmniej 4,80 (obliczanie średniej oceny do setnych części),

2) posiadają osiągnięcia naukowe w poprzednim roku nauki, tj.: publikacje i osiągnięcia naukowe oceniane odrębnie w poszczególnych obszarach wiedzy w szczególności:

-zaangażowanie w prace kół naukowych,  działania na rzecz popularyzacji nauki,

– udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi
ośrodkami akademickimi czy naukowymi,

– nagrody i wyróżnienia w konkursach.

Stypendium dla kontynuujących kształcenie na wybranym kierunku w obszarze nauk ścisłych i technicznych
O przyznanie stypendium dla osób kontynuujących kształcenie na wybranym kierunku technicznym mogą ubiegać się osoby, które osiągają wysokie wyniki w nauce; podejmujące studia lub studiujące w obszarze nauk ścisłych i technicznych i spełniają poniższe warunki:

1) studiują na kierunkach, które ukończyli w zakresie szkoły ponadpodstawowej,
(np. budownictwo),

2) uzyskali średnią ocen wyniku egzaminu maturalnego na poziomie co najmniej średnim krajowym (w przypadku I roku studiów) lub zaliczyli pierwszy rok nauki i uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów i egzaminów za ostatnie 2 semestry co najmniej 4,5,

3) uczestniczą w pracach zespołów badawczych lub realizują własne prace projektowo –
badawcze.

Stypendium mieszkaniowe
O przyznanie stypendium mieszkaniowego mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z tytułu zamieszkania w domu studenta lub innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie

Stypendium na rozpoczęcie jednoosobowej lub innej formy prowadzenia działalności gospodarczej
Jednorazowe stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem prowadzenia własnej działalności gospodarczej podczas terminowej realizacji programu studiów. Przyznanie tego stypendium nie wykluczy przyznania pozostałych stypendiów.

Do tej pory w Lubuskiem przyznawane były stypendia naukowe, artystyczne i twórcze oraz sportowe dla uczniów lubuskich szkół.

Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego
Cel ustanowienia stypendium
Stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego ustanowione zostały w celu stworzenia wybitnie uzdolnionym uczniom naszego województwa odpowiednich warunków do dalszego kształcenia się i rozwoju, a także inspirowania młodzieży do podejmowania kolejnych zadań naukowych, twórczych i artystycznych. Są również formą promocji tych młodych ludzi, którzy realizując swoje pasje, zainteresowania i aspiracje przyczyniają się do pomnażania dorobku intelektualnego naszego  regionu.

Stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego przyznawane są obecnie zgodnie z uchwałą nr XXV/228/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego

Adresaci stypendium
Stypendia przeznaczone są dla uczniów wybitnie uzdolnionych naukowo, twórczo lub artystycznie, zamieszkałych i kształcących się w szkołach ponadpodstawowych i artystycznych województwa lubuskiego. Wnioskodawcami mogą być lubuskie szkoły i stowarzyszenia działające
w środowisku oświaty i kultury. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września każdego roku szkolnego.

Kryteria
Stypendia przyznaje się za wybitne osiągnięcia w zakresie naukowym, twórczym lub artystycznym, o charakterze co najmniej regionalnym.

Historia
Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego przyznane są od 2004 roku. Wysokość stypendium wynosiła dotychczas 1 800,00 zł (przyznawana jest na okres 6 miesięcy: od stycznia do czerwca danego roku, po 300,00 zł miesięcznie).

Tytuł stypendysty Marszałka Województwa Lubuskiego otrzymało do tej pory 255 młodych Lubuszan.

Od stycznia 2018 r. planuje się zwiększenie liczby stypendystów do 35 uczniów oraz podwyższenie kwoty stypendium do 2 100 zł czyli 350 zł/mies. przez okres 6 miesięcy (styczeń – czerwiec).

O przyznanie stypendiów ubiega się 113 uczniów. Tych najlepszych wyłoni Komisja ds. stypendiów, która będzie obradowała 06 grudnia br.

Stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego
Cel ustanowienia stypendium
Przyznawanie stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego reguluje uchwała nr VI/66/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Adresaci stypendium
Stypendia przeznaczone są dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach junior i młodzieżowiec oraz osób niepełnosprawnych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, którzy są członkami klubów lub stowarzyszeń sportowych zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego.

Kryteria
Stypendia mogą być przyznawane sportowcom, zarówno w indywidualnych, jak i zespołowych dyscyplinach sportowych, którzy w roku poprzedzającym przyznanie stypendium spełnili co najmniej jeden z następujących warunków:

1) reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich lub na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży,

2) reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy seniorów, młodzieżowców lub juniorów,

3) zdobyli medal Mistrzostw Polski Seniorów, Juniorów lub Młodzieżowych Mistrzostw Polski,

4) byli uczestnikami Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub zdobyli medal na Mistrzostwach Polski w sportach osób niepełnosprawnych,

5) byli finalistami Mistrzostw Polski w zespołowych grach sportowych seniorów, młodzieżowców lub juniorów.

Historia
Od 2008 roku stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego otrzymało już 315 osób.

W 2017 roku już po raz dziesiąty w historii Samorządu Województwa Lubuskiego przyznane zostały stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego dla najbardziej utalentowanych młodych sportowców naszego regionu. Listę 40 wyróżnionych sportowców przyjął na posiedzeniu 7 marca Zarząd Województwa Lubuskiego. Stypendium wynosiło 365 zł brutto miesięcznie i jest przyznane zostało na okres 6 miesięcy –  od kwietnia do września 2017 roku.

Na stypendia sportowe w 2018 roku zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 188 200 zł. Planowany nabór wniosków to I kwartał 2018 r.


Materiały prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego