dobrowolna służba wojskowa 003
Żołnierz, który odbył dobrowolną zasadniczą służbę wojskową może być przeniesiony na swój wniosek do zawodowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej albo do aktywnej rezerwy. W przypadku braku takiego wniosku żołnierz będzie przeniesiony do rezerwy pasywnej…

Jeżeli nie pełniłeś służby wojskowej, możesz odbyć przeszkolenie wojskowe i w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej. W sobotę 21 maja rozpoczął się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Zarobki od pierwszego dnia służby zaczynają się od 4560 zł.

Jeżeli z dobrowolną zasadniczą służbę wojskową wiąże się nabycie uprawnień (np. do kierowania ciężarówkami), to powołanie do tej służby może nastąpić wyłącznie po podpisaniu umowy określającej w szczególności wysokość i zasady zwrotu kosztów nabycia uprawnień lub kwalifikacji w przypadku zakończenia służby przed upływem okresu, na jaki nastąpiło powołanie do tej służby.

Wynika to z art. 80 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Przepis stanowi, że we wniosku o powołanie do służby wojskowej wskazuje się rodzaj służby wojskowej, którego pełnieniem jest zainteresowana osoba ubiegająca się o powołanie do tej służby.

 Służba ta charakteryzuje się dwoma etapami służby:

 • 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub w centrum szkolenia. Kończy się przysięgą. D
 • 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej. WAŻNE! Przepisy nie wprowadzają obowiązku skoszarowania.

Jako żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej
zyskasz:

 • wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 zł,
 • pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej,
 • pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu
  wymagań określonych dla danego stanowiska,
 • czas odbywania DZSW wliczany do okresu odbywania służby wojskowej albo okresu zatrudnienia.

Absolwenci certyfikowanych wojskowych klas mundurowych oraz oddziałów przygotowania wojskowego mają możliwość odbycia skróconej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie.

Możesz się starać, jeżeli:

 • masz minimum 18 lat
 • polskie obywatelstwo
 • niekaralność za przestępstwo umyślne
 • zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby wojskowej
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • nieposzlakowana opinia

Jeżeli wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to:

 • przejdzie przez 2 etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany);
 • będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego – 4560 zł, ale także: prawo do urlopu wypoczynkowego, możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym, pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;
 • na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;
 • będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;
 • będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.

dobrowolna służba wojskowa 001Żołnierz, który odbył dobrowolną zasadniczą służbę wojskową może być przeniesiony na swój wniosek do zawodowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej albo do aktywnej rezerwy. W przypadku braku takiego wniosku żołnierz będzie przeniesiony do rezerwy pasywnej.

dobrowolna służba wojskowa 004
Osoba, która ukończyła wyłącznie szkolenie podstawowe i została przeniesiona do aktywnej rezerwy albo pasywnej rezerwy, może w terminie 3 lat od dnia jej przeniesienia do tej rezerwy złożyć wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w celu jej kontynuowania przez odbycie szkolenia …

Dowódca jednostki wojskowej będzie mógł powołać na stanowisko etatowe do zawodowej służby wojskowej żołnierza szczególnie zaangażowanego w pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Osoba, która ukończyła wyłącznie szkolenie podstawowe i została przeniesiona do aktywnej rezerwy albo pasywnej rezerwy, może w terminie 3 lat od dnia jej przeniesienia do tej rezerwy złożyć wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w celu jej kontynuowania przez odbycie szkolenia.dobrowolna służba wojskowa 002Równoznaczne z odbyciem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej jest ukończenie pierwszego roku studiów wojskowych przez osobę, która przed rozpoczęciem kształcenia, złożyła wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej oraz ukończenie kursu oficerskiego przez absolwenta uczelni wyższej innej niż uczelnia wojskowa, który ukończył kierunek studiów zapewniający nabycie kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych oraz złożył wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

UWAGA!

 • absolwenci certyfikowanych wojskowych klas mundurowych oraz oddziałów przygotowania wojskowego mają możliwość odbycia skróconej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
 • dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie.

Załóż konto na zostanzolnierzem.pl

Wejdź na portal rekrutacyjny zostanzolnierzem.pl i podaj niezbędne dane. Wniosek o powołanie możesz też złożyć podczas kwalifikacji wojskowej oraz w dowolnym Wojskowym Centrum Rekrutacji w całej Polsce.

Kontakt z rekruterem

Czekaj na kontakt od wojskowych rekruterów – poinformują Cię o terminie i miejscu stawienia się w Wojskowym Centrum Rekrutacji.

Spotkanie w WCR

W WCR w ciągu maksymalnie dwóch dni przejdziesz niezbędne procedury naboru, w tym rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz badanie lekarskie.

We wniosku o powołanie do służby wojskowej wskazuje się co najmniej:

1) preferowane miejsce odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;

2) uczelnię wojskową, na której osoba ubiegająca się o powołanie do służby wojskowej chce podjąć kształcenie;

3) chęć odbycia kursu oficerskiego – w przypadku absolwentów uczelni wyższych innych niż wojskowe na kierunku zapewniającym nabycie kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych;

4) uprawnienia lub kwalifikacje, których nabyciem jest zainteresowana osoba zgłaszająca się do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, spośród uprawnień i kwalifikacji określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 4.

W przypadku wskazania we wniosku o powołanie do służby wojskowej uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 4, powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej może nastąpić wyłącznie po podpisaniu umowy określającej w szczególności wysokość i zasady zwrotu kosztów nabycia uprawnień lub kwalifikacji w przypadku zakończenia służby przed upływem okresu, na jaki nastąpiło powołanie do tej służby.


Źródło: wojsko-polskie.pl

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka