Tematem drugiego spotkania z demokracją będzie kondycja polskiego liberalizmu.

Warto przypomnieć, że spotkania odbywają się z inicjatywy stowarzyszenia Międzyrzecz. Moje Miasto i koła .Nowoczesnej w powiecie międzyrzeckim. Podczas pierwszego spotkania 16 grudnia 2019 r. mieszkańcy mieli okazję porozmawiać z Jerzym Wierchowiczem –politykiem, uznanym gorzowskim adwokatem, wiceprzewodniczącym Sejmiku Lubuskiego. Podczas spotkania poruszone zostały, między innymi kwestie związane ze stanem przestrzegania Konstytucji RP.

„Spotkania z Demokracją” w Międzyrzeczu, to cykl spotkań z ciekawymi postaciami ze świata polityki, kultury oraz wymiaru sprawiedliwości.  Ta nowa, społeczna inicjatywa doszła do skutku dzięki współpracy Ewy Zdrowowicz-Kulik, Tomasza Jarmolińskiego i Jacka Bełza.

O kondycji polskiego liberalizmu i społecznie zaangażowanego biznesu rozmawiać będą Paweł Leszczyński i Sławomir Szenwald. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu 18 lutego 2020 r. o godzinie 17:00.

 – „Jeśli los nam nie pokrzyżuje planów, to na przełomie marca i kwietnia naszym kolejnym gościem „Spotkań z Demokracją” będzie Wadmim Tyszkiewicz Senator RP, były prezydent Nowej Soli. Już teraz zapraszam wszystkich na trzecie spotkanie.” – mówi Jacek Bełz.

Czytaj także:
I SPOTKANIE Z DEMOKRACJĄ – Spotkanie z Jerzym Wierchowiczem –  politykiem, uznanym gorzowskim adwokatem [Relacja filmowa]


MIĘDZYRZECZ: Spotkania z Demokracją

 *  *  *

Paweł [Adrian] Leszczyński

Paweł [Adrian] Leszczyński. Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny i prorektor do spraw nauki w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie [AJP]. Radny Rady Miasta (2006-2014). Doradca wojewody lubuskiego oraz pełnomocnik ds. mniejszości narodowych i etnicznych. Prezes Zarządu Oddziału gorzowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego i członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

Urodzony w Gorzowie Wlkp. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące (1994). Laureat ogólnopolskich Olimpiad Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1999) oraz Podyplomowego Studium Nauk Politycznych na tym uniwersytecie (2000). W 2004 roku obronił tam pracę doktorską, a w 2013 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, nadany mu na podstawie uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2004 roku nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej [PWSZ], a od września 2016 roku – Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2005-2007 zastępca dyrektora Instytutu Administracji PWSZ. Opiekun Studenckiego Koła Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa Narodowego na tej uczelni (od 2005 roku). Jest też kierownikiem zainicjowanej przez siebie Pracowni Analiz Wschodniego Sąsiedztwa w strukturze Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych PWSZ, które działa pod patronatem Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (od 2011 roku). Od kwietnia 2014 roku kierownik Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej i Środkowowschodniej, pierwszej w PWSZ katedry naukowo-badawczej. W latach 2014-2016 profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.

W latach 1999-2002 członek Komisji Organizacyjno-Prawnej Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, wybrany spoza składu radnych. Uczestniczył w pracach Komitetu Organizacyjnego Obchodów 750-lecia Miasta Gorzowa (2005-2006). Od 2006 do 2014 roku radny Rady Miasta. W latach 2006-2010 jej wiceprzewodniczący. Członek Unii Wolności [UW] (1995-1998) i Sojuszu Lewicy Demokratycznej (2000-2012). W 2009 roku startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a w 2011 roku do Senatu RP.

Członek bądź współpracownik licznych organizacji, instytucji i towarzystw, m.in.: Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (od 2002 roku). Uczestnik szkoleń The Lord Slynn of Hadley European Law Foundation (2000, Warszawa). Od 2005 roku członek Polskiego Towarzystwa Historycznego [PTH] – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, a od 2006 roku jego prezes. W 2007 roku, z ramienia PTH Oddział w Gorzowie, został członkiem Rady Muzeum Lubuskiego, w latach 2012-2015 był jej przewodniczącym, a od grudnia 2015 pełni funkcję jej wiceprzewodniczącego. Od 2008 roku jest redaktorem naczelnym „Forum Historyczno-Społecznego” – rocznika wydawanego przez PTH Oddział w Gorzowie.

Pełnił bądź pełni, wiele funkcji społecznych i politycznych, m. in. był współpracownikiem wicemarszałek Senatu RP Zofii Kuratowskiej (UW, 1995-1996), asystentem społecznym posła na Sejm RP Jana Kochanowskiego (SLD, 1999-2004), był doradcą wojewody lubuskiego Andrzeja Korskiego (2001-2004) oraz pełnomocnikiem wojewody lubuskiego Janusza Gramzy ds. mniejszości narodowych i etnicznych (2004-2006). Od 2016 roku członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Sekretarz Polskiej Rady Ekumenicznej Oddział w Gorzowie (od 1998 roku). Od 2019 roku jest członkiem Rady Fundacji Serce na Dłoni.

Uczestnik Letniej Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych przy Polskiej Fundacji im. Roberta Schumanna (1996). W związku z tematyką przygotowywanej pracy magisterskiej uczestniczył w XI Konferencji Europejskich Sądów Konstytucyjnych na Zamku Królewskim w Warszawie, poświęconej orzecznictwu w sprawach wolności sumienia i wyznania (1999). W latach 1999-2001 brał udział w kursach pn. Studium Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Problemów Bezpieczeństwa w Warszawie. Moderator cyklu Ogród Polityczny, organizowanego przez gorzowski Klub Myśli Twórczej Lamus (2005-2006).

Autor ponad 190 publikacji naukowych, popularnonaukowych i popularnych. Jest autorem kilku książek naukowych, m.in.: Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji RP (Wyd. Naukowe SEMPER, Warszawa 2001); Polski socjalliberalizm w latach 1989-1997. Uwarunkowania historyczne i europejskie (Friedrich Naumann Stiftung – Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2001; wyd. drugie w koedycji z Domem Wydawniczym ELIPSA, 2004); Centralna administracja wyznaniowa II RP – Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (Wyd. Naukowe SEMPER, Warszawa 2006); Stosunki Państwo – Kościół w koncepcjach oraz praktyce rządów obozu piłsudczykowskiego (Wyd. Naukowe PWSZ, Gorzów Wlkp. 2008) i Regulacja stosunków między państwem a nierzymskokatolickimi Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi określona w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP (Wyd. Naukowe PWSZ, Gorzów Wlkp. 2012). Jest też współredaktorem kilku publikacji książkowych. Członek rad naukowych czasopism „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny” (2014), „Gdański Rocznik Ewangelicki” (2015), „Przegląd Narodowościowy” („Review of Nationalities”), „Studia Administracji i Bezpieczeństwa” oraz „Studia – Konteksty pogranicza”.

W ramach zagranicznej aktywności naukowej w 2007 roku przeprowadził kwerendę biblioteczną w Bibliotece Wydziału Prawa na Uniwersytecie Karola w Pradze, co zaowocowało m.in. artykułami publikowanymi w monografiach i czasopismach naukowych.

Belfer Roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (2010 i 2012). Uhonorowany statuetką Gorzowianie 2013 w kategorii Nauka i Edukacja (2014). Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2015) oraz Odznaką Honorową Zasłużony dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (2015).

 *  *  *

Sławomir [Jan] Szenwald

Sławomir [Jan] Szenwald. Filolog, germanista. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej [PWSZ] (1998-2016) i Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie (od 2016 roku). Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie (od 2018 roku). Tłumacz przysięgły.

Urodzony w Grudziądzu (wówczas woj. pomorskie). Z Gorzowem związany od 1990 roku. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu (1985) i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1991, Wydział Neofilologiczny, kierunek filologia germańska). Ukończył także studia podyplomowe Menedżer Oświaty w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Kaliszu (1998) oraz kilkadziesiąt kursów doskonalenia zawodowego i specjalistycznego w Polsce i za granicą (m.in. Austria, Niemcy, Wielka Brytania) z zakresu dydaktyki języków obcych, tłumaczeń, zapewnienia jakości w instytucjach oświaty i kultury. Członek Stowarzyszenia Literackiego „Prom” (2003) i Stowarzyszenia Rozwoju Sportu Młodzieżowego (2003). Kierownik Sekcji Języka Niemieckiego przy Kolegium Języków Obcych w Gorzowie (1991), później wicedyrektor (1996) i dyrektor Zespołu Kolegiów Nauczycielskich (1997-1998). Od 1998 roku związany z PWSZ i Akademią im. Jakuba z Paradyża. M.in. twórca (1998) i przez wiele lat doradca Medioteki Goethe-Institut, działającej przy PWSZ (od 2016 roku Akademia im. Jakuba z Paradyża), a także kierownik Zakładu Języka Niemieckiego (1998-2012).

Uznany germanista. Autor tłumaczeń wielu publikacji literackich, naukowych i popularnonaukowych, np. Kronika wieku. Landsberg 1900-2000 Gorzów (2003, pod redakcją Artura Bryknera i Dariusza Barańskiego), Gorzów Wielkopolski: portret miasta = das Porträt der Stadt (1995, pod redakcją Władysława Chrostowskiego), także prac powstałych przy PWSZ i Akademii im. Jakuba z Paradyża. Koordynator i tłumacz wielu polsko-niemieckich projektów kulturalnych, m.in.: spektaklu muzycznego pt. Reineke Fuchs (2010, w Polsce wystawionego jako Lis Przechera), przygotowanego przez aktorów niemieckich we współpracy z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., noweli filmowej pt. Czechów (2012) oraz Międzynarodowego Festiwalu Książki Ilustrowanej w Brandenburgii „Mroczne i Zabawne”, którego edycje odbywają się także w Polsce (m.in. od 2015 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie). Wielokrotny członek jury m.in. konkursów związanych z kulturą niemiecką, np. kilku edycji konkursu plastycznego inspirowanego lekturą tekstu typu Leichte Lektüre ze zbiorów Goethe-Institut w PWSZ, przeznaczonego dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej uczącej się języka niemieckiego na terenie województwa lubuskiego. Od 2019 roku jest członkiem Zarządu Fundacji Serce na Dłoni.

Kandydat do Rady Miasta z ramienia Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej (2010). Członek Rady Programowej TVP3 (od 2017 roku). Odznaczony m.in. Odznaką Honorową Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (2000).