Do 31 stycznia trwały konsultacje Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego – dokumentu, który wyznacza wizję oraz kierunki rozwoju.

W terminie konsultacji uwagi/wnioski złożyło 119 podmiotów, w tym samorządy, stowarzyszenia, fundacje, osoby prywatne, radni,

marszałek Elżbieta Anna Polak

parlamentarzyści. – „Dzisiaj programujemy przyszłość, dzisiaj planujemy, jak będzie wyglądał region lubuski w perspektywie 2030. Ilość złożonych uwag i wniosków pokazuje, że Lubuszanie chcą mieć na to wpływ” – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Spotkania konsultacyjne odbyły się w Zielonej Górze i Gorzowie. Swoje propozycje zaprezentowali także członkowie Rady Rozwoju oraz lubuscy Parlamentarzyści. Można je było także przesłać.

Swoje uwagi, wnioski złożyło 119 podmiotów, w tym samorządy, stowarzyszenia, fundacje, Lokalne Grupy Działania, osoby prywatne, radni, parlamentarzyści. To łącznie 300 stron! Ich analizą zajmie się teraz zespół pracujący nad dokumentem. Zostaną one także przekazane do analizy departamentom merytorycznym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
Następnie wykonana zostanie ewaluacja/ocena ex-ante (czyli kompleksowa ocena projektu aktualizowanej SRWL 2030, wraz ze sformułowaniem zaleceń i rekomendacji, które przyczynią się do podniesienia jakości dokumentu oraz przygotowaniem propozycji systemu monitorowania) oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko.
Kolejnym etapem będą konsultacje społeczne uzupełnionego dokumentu wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. Te zaplanowano na maj. W czerwcu projektem Strategii zajmą się radni województwa, bo to oni ostatecznie przyjmą dokument.

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030
– najważniejsze informacje

Powstaje w oparciu o rzetelną diagnozę:

Potencjały woj. lubuskiego:

 • Parki Naukowo-Technologiczne
 • Dostępność transportowa i teleinformatyczna
 • Duża liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (113,3 tys.)
 • Najmniej zadłużona ochrona zdrowia w Polsce
 • Inteligentne specjalizacje: Zielona Gospodarka, Zdrowie i jakość życia, Innowacyjny przemysł
 • 12 mld – środki unijne dla regionu lubuskiego
 • Rzeka Odra i położenie przygraniczne
 • Atrakcje turystyczne
 • Niski poziom bezrobocia

Deficyty woj. lubuskiego:

 • Słabość uczelni wyższych i szkolnictwa zawodowego
 • Migracja młodych
 • Starzejące się społeczeństwo
 • Wykluczenie społeczne
 • Niskie płace
 • Niska innowacyjność

Wyzwania rozwojowe:

STREFA SPOŁECZNA:

 • Przeciwdziałanie niekorzystnym trendom demograficznym
 • Wysokiej jakości usługi publiczne i włączenie społeczne
 • Aktywni mieszkańcy

STREFA GOSPODARCZA

 • Budowa gospodarki opartej na wiedzy i innowacji oraz rozwój regionalnych specjalizacji
 • Zielona gospodarka i zrównoważony rozwój zasobami naturalnymi

STREFA PRZESTRZENNA

 • Spójność przestrzenna – rozwój miast i obszarów wiejskich
 • Wzmocnienie dostępności i bezpieczeństwa sieci komunikacyjnych, teleinformatycznych i energetycznych
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego

STREFA ZARZĄDZANIA ROZWOJEM

 • Sprawne zarządzanie rozwojem regionalnym
 • Aktywna współpraca na forum krajowym i międzynarodowym

WIZJA:

Województwo lubuskie w 2030 roku to: zielona kraina inteligentnych technologii cechująca się wysoką jakością życia mieszkańców, co oznacza:

 • region innowacyjnej, zielonej gospodarki, dzięki współpracy przedsiębiorców z nauką rozwijający inteligentne specjalizacje,
 • region otwartego i wielokulturowego społeczeństwa, zapewniający wszystkim mieszkańcom dostępność i wysoką jakość usług publicznych, w tym ochrony zdrowia, edukacji, kultury i sportu z licznymi programami dla dzieci, młodzieży, seniorów i innych środowisk,
 • region spójny przestrzennie, korzystający z dogodnego położenia przy zachodniej granicy Polski, wewnętrznie i zewnętrznie dobrze skomunikowany transportowo oraz sieciami teleinformatycznymi,
 • region dorzecza Odry i Warty, pięknych jezior i lasów, odpowiedzialnie korzystający z bogatych zasobów środowiska, zapewniający znakomite warunki do turystyki, rekreacji, produkcji zdrowej żywności i lubuskiego wina,
 • region, w którym dwa największe miasta: Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski, wraz z obszarami funkcjonalnymi, współpracują ze sobą, rozwijają się dynamicznie i równomiernie, średnie i mniejsze miasta wzmacniają swoją rolę lokalnych i ponadlokalnych ośrodków rozwoju, w tym w partnerstwie miejsko-wiejskim, a na obszarach wiejskich kultywowane są tradycje, przy zapewnieniu wysokich standardów życia,
 • region sprawnie zarządzany, efektywnie korzystający ze środków zewnętrznych, wspierający aktywność i współpracę obywateli, samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Cele strategiczne:

1.     Inteligentna, zielona gospodarka regionalna

2.     Region silny w wymiarze społecznym oraz bliski obywatelowi

3.     Integracja przestrzenna regionu

4.     Region atrakcyjny, efektywnie zarządzany i otwarty na współpracę


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Tekst: Marzena Toczek