OGŁOSZENIE

Misja PrzyrodaJak działalność człowieka wpływa na jego najbliższe środowisko przyrodnicze? Czy możemy mieć wpływ na to, aby w pobliskich lasach, rzekach czy zbiornikach wodnych nie zalegały śmieci? Co zrobić, aby w przydomowych ogródkach zagnieździły się ptaki? Dlaczego wypalane są trawy? Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do realizacji projektów, których celem jest zwrócenie uwagi na walory lokalnej przyrody i potrzebę jej ochrony.

Konkurs „Misja Przyroda” jest skierowany do uczniów klas 4 – 7 ze szkół podstawowych z terenów wiejskich (gminy wiejskie i miejsko-wiejskie) oraz z miast do 5 tysięcy mieszkańców.

W ramach konkursu zadaniem uczniów będzie zdefiniowanie dowolnie wybranego problemu, który dotyka środowisko naturalne w najbliższej okolicy szkoły, a następnie podjęcie odpowiednich działań na rzecz jego rozwiązania poprzez realizację uczniowskiego projektu edukacyjnego. Jednym z ważnych elementów zadania konkursowego, przed jakim staną uczniowie, będzie nagłośnienie problemu oraz zaangażowanie w swoje działania społeczności lokalnej.

Fundacja nie chce przy tym wskazywać zamkniętej listy problemów, które uczniowie powinni  rozwiązać. Komisja konkursowa, podczas wyboru najlepszych pomysłów, zwróci szczególną uwagę na  inwencję uczniów i  przeprowadzoną przez nich diagnozę tego, co dla nich jest istotnym problemem w najbliższym otoczeniu. Mogą to być np. działania człowieka zagrażające przyrodzie (np. zaśmiecanie lasów czy wąwozów, zanieczyszczanie rzek lub jezior, rozdeptywanie lub betonowanie brzegów, rozkopywanie wydm, wypalanie traw, dzikie wysypiska śmieci, itp.), ale również niedocenianie przez mieszkańców walorów lokalnej przyrody jako środowiska swojego życia lub niedostateczne ich wykorzystanie w rozwoju lokalnym. Autorzy zgłaszanych do konkursu projektów zachowują całkowitą swobodę wyboru inicjatywy oraz środków służących rozwiązaniu problemu.

„Celem konkursu „Misja Przyroda” jest uświadomienie uczniom, jaką wartość ma ich lokalne dziedzictwo przyrodnicze, uwrażliwienie ich na potrzeby lokalnej przyrody oraz rozwinięcie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z jej ochroną. Ponieważ część niekorzystnych zjawisk w przyrodzie jest wynikiem bezpośredniego lub pośredniego  oddziaływania człowieka, chcemy by uczniowie nauczyli się dostrzegać te zależności i uwzględniali je w proponowanych przez siebie rozwiązaniach. Poprzez tę inicjatywę inspirujemy również uczniów oraz nauczycieli do aktywnego włączenia się w życie lokalnej społeczności. Taka forma zajęć jest dla uczniów ciekawą i rozwijającą formą nauki, zupełnie inną od tej znanej ze szkolnych lekcji” – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie do 24 kwietnia br. nadesłać list intencyjny, gdzie uczniowie wskażą problem, jaki chcieliby rozwiązać oraz krótko opiszą sposób jego rozwiązania Uczniowie, których projekty zostaną zaakceptowane przez komisję konkursową, będą mogli przystąpić do  ich realizacji w terminie do końca czerwca.
W trakcie i po zakończeniu projektu zadaniem uczniów będzie przygotowanie raportu podsumowującego działania projektowe, w tym m.in. opis celów, jakie postawili sobie uczestnicy zespołu, sposób rozwiązania problemu oraz efekty osiągnięte w wyniku realizacji projektu. Każda szkoła może zgłosić tylko jeden projekt konkursowy.

Nagrodą główną w konkursie dla sześciu zwycięskich zespołów jest 3-dniowy pobyt w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów, podczas którego uczniowie wezmą udział w niezwykłej lekcji przyrody. Program zajęć obejmie 2,5 dnia badań terenowych prowadzonych przez specjalistów miejscowego Centrum Edukacji Ekologicznej na plażach, klifach i w lasach Wolińskiego Parku Narodowego oraz zajęcia w laboratorium przyrody.
Wszystkim zwycięskim zespołom Fundacja EFRWP zapewnia nocleg (3 noce), wyżywienie dla uczestników projektu i opieki szkolnej oraz transport lokalny. Ponadto sześć kolejnych zespołów otrzyma bony o wartości 3000 zł na doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej.

Więcej informacji, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.efrwp.pl

***

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 30 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

***

Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów, położone w Wolińskim Parku Narodowym to miejsce realizacji projektów edukacyjnych i kulturowych, adresowanych do młodzieży i osób dorosłych z terenu całej Polski, w tym zwłaszcza województwa zachodniopomorskiego. W Centrum odbywają się m.in. zajęcia przyrodnicze, warsztaty kulinarne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne oraz liczne koncerty i wystawy. Centrum to także miejsce konferencji i debat oraz spotkań tematycznych związanych z tematyką rozwoju obszarów wiejskich. Inicjatorem powstania Centrum Współpracy Międzynarodowej jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, która realizuje w nim część swojej działalności statutowej.


Dodatkowych informacji udziela:
Justyna Iżycka
Biuro Prasowe Fundacji EFRWP
kom.: (+48) 509 331 791
e-mail: j.izycka@jipr.pl

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię