zakaz wstępu do ratusza międzyrzecz 001
RATUSZ – Urząd Miejski w Międzyrzeczu

W związku z tym, że Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 lipca 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO, burmistrz Międzyrzecza ograniczył dostęp mieszkańcom do urzędu.

Wykorzystując zarządzenie przedłużające obowiązujące stopnie alarmowe, burmistrz Międzyrzecza swoją decyzją znacznie ograniczył dostęp mieszkańców do urzędu, informując jednocześnie, że drzwi do urzędu znajdujące się w holu Ratusza będą nadal zamknięte na klucz, skutkiem czego interesant do poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego sam nie jest wpuszczany.  Za szklane drzwi można wejść tylko wtedy, gdy na to pozwoli urzędnik.zakaz wstępu do ratusza międzyrzecz 006

Warto przy tej okazji zadać sobie pytanie, czy poszczególne stany alarmowe są podstawą do wprowadzenia takich obostrzeń, których notabene nie ujęto w żaden regulamin na podstawie, którego mieszkańcy mogliby się zorientować jak załatwić poszczególne sprawy w urzędzie. Takiego dokumentu na drzwiach Ratusza niestety nie ma.

Według informacji Urzędu Spraw Wewnętrznych i Administracji okazuje się, że poszczególne stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

Przeanalizujmy więc poszczególne zapisy zarządzenia, które Premier RP przedłużył do 31 lipca. O co chodzi i co nam nakazują poszczególne stany, bo to dobrze wiedzieć.

 • Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.
 • Stopień alarmowy BRAVO(drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Czyli, w dniach obowiązywania poszczególnych stanów alarmowych należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.

W odniesieniu do szkół i placówek artystycznych (jak też pozostałych jednostek oświatowych), stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) oznacza oprócz konieczności zwrócenia zwiększonej uwagi na podejrzane zachowania osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu szkół i placówek lub podejrzane przedmioty, przede wszystkim wprowadzenie bezwzględnego zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym, zgodnie z regulacją pkt I ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101 z późn. zm.).

Przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie i ich opiekunowie prawni. Generalnie w kwestii wstępu na teren placówek oświatowych obostrzenie funkcjonuje od dawna i jest już raczej przestrzegane zwyczajowo w interesie najmłodszych.

W postanowieniach wymienionej wyżej ustawy nie odnajdujemy zapisu, który obligowałby burmistrza do zamknięcia na klucz Urzędu Miejskiego. Znajdujemy wprawdzie w stanie stopień alarmowym BRAVO, w punkcie nr 11 zapis: „zamknąć i zabezpieczyć nieużywane regularnie budynki i pomieszczenia;” ale w rozpatrywanym przypadku akurat nie o to chodzi.

Także analizując trzeci stopień alarmowy CRP (stopień ChaRlie-CRP) nie odnajdujemy zapisu obligującego do zamknięcia na klucz Urzędu Miejskiego.

W poszczególnych stanach powinniśmy się natomiast liczyć z możliwymi kontrolami dokonywanymi przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej. O konieczności przestrzegania zasad zawartych w poszczególnych stanach alarmowych bez wątpienia powinien zostać poinformowany personel szkół i placówek oświatowych.

Pracownicy podległych jednostek samorządowych, szczególnie tych wrażliwych, jak choćby wodociągi powinni być poinstruowania o sposobie reagowania na wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia i sposobie zgłaszania takich incydentów do Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Po tej ogólnej analizie, którą wykonaliśmy na wniosek mieszkańców nie wynika jednoznacznie, że w warunkach obowiązywania wymienionych w zarządzeniu Premiera RP stanów alarmowych burmistrz Międzyrzecza powinien zamknąć drzwi do Ratusza na klucz.
Czym więc tak naprawdę kierował się burmistrz nie wiadomo i zapewne nigdy się nie dowiemy. Nie dowiemy się także kogo lub czego tak na prawdę burmistrz się obawia.
Działanie takie jest tym bardziej dziwne w sytuacji, kiedy w innych miastach: Nowa Sól, Głogów, Gorzów Wlkp., czy też Zielona Góra i nasze Starostwo Powiatowe nikt na klucz urzędów nie zamknął.

Cóż, wydana przez burmistrza Międzyrzecza decyzja jednak obowiązuje i należy się do niej stosować, bo nie mamy innego wyjścia.  Niemniej warto pamiętać, że za podejmowane decyzje, ten kto je wydaje zawsze ponosi odpowiedzialność, w tym przypadku administracyjną.

zakaz wstępu do ratusza międzyrzecz 002Zupełnie inną kwestią jest sam komunikat, który został opublikowany na drzwiach Ratusza, bez żadnego oznaczenia, pieczęci i bez podpisu.
Tak naprawdę taką kartkę każdy może przypiąć do drzwi Ratusza. Profesjonalizm samorządowców w tym przypadku jest wręcz jest powalający.
Decyzję i działanie burmistrza Międzyrzecza tradycyjnie pozostawiamy Państwu do oceny.

FOTORELACJA

WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WYKONYWANE
W STOPNIACH ALARMOWYCH

Poniżej prezentujemy zakres przedsięwzięć wykonywanych w ramach kompetencji ustawowych przez organy administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

Pierwszy stopień alarmowy – stopień ALFA 

Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) należy w szczególności wykonać następujące zadania:

 • prowadzić wzmożoną kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
 • poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;
 • zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów;
 • poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;
 • przeprowadzić kontrolę pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów;
 • sprawdzać, na zewnątrz i od wewnątrz, budynki będące w stałym użyciu w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów;
 • sprawdzić działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
 • sprawdzić działanie instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu;
 • prowadzić akcję informacyjno-instruktażową dla społeczeństwa dotycząca potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania.

Drugi stopień alarmowy – stopień BRAVO

Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej został wprowadzony stopień ALFA. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

 • wprowadzić dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;
 • wzmocnić ochronę środków komunikacji publicznej;
 • sprawdzić funkcjonowanie zasilania awaryjnego;
 • ostrzec personel o możliwych formach zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
 • zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 • kontrolować wszystkie przesyłki pocztowe kierowane do urzędu lub instytucji;
 • wprowadzić zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym;
 • sprawdzić systemy ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne;
 • dokonać przeglądu zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Trzeci stopień alarmowy – stopień CHARLIE

Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego (stopień CHARLIE) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej został wprowadzony stopień ALFA lub BRAVO. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

 • wprowadzić, na polecenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych całodobowych dyżurów we wskazanych urzędach lub jednostkach organizacyjnych organów administracji publicznej;
 • ograniczyć do minimum liczbę miejsc ogólnodostępnych w obiektach i rejonach obiektów;
 • zapewnić ochronę środków transportu służbowego poza terenem obiektu, wprowadzić kontrole pojazdu przed wejściem do niego i jego uruchomieniem;
 • ograniczyć możliwości parkowania pojazdów przy obiektach chronionych.

Czwarty stopień alarmowy – stopień DELTA

Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego (stopień DELTA) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej został wprowadzony stopień ALFA, BRAVO lub CHARLIE. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

 • przeprowadzić identyfikację wszystkich pojazdów znajdujących się już w rejonie obiektu oraz w uzasadnionych przypadkach, ich relokację poza obszar obiektu;
 • przeprowadzać częste kontrole na zewnątrz budynku i na parkingach;
 • ograniczyć liczbę podroży służbowych osób zatrudnionych w obiekcie i wizyt osób niezatrudnionych w instytucji;
 • przygotować się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania organu w przypadku braku możliwości realizacji zadań w dotychczasowym miejscu pracy.

WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WYKONYWANE W STOPNIACH ALARMOWYCH CRP

Pierwszy stopień alarmowy CRP – stopień ALFA CRP

Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) należy wykonać w szczególności następujące zadania:

 • wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, zwanych dalej „systemami”, w szczególności wykorzystując zalecenia Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub komórek odpowiedzialnych za system reagowania zgodnie z właściwością, oraz:
 1. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,
 2. sprawdzać dostępność usług elektronicznych,
 3. dokonywać, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemów;
 • poinformować personel instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów;
 • sprawdzić kanały łączności z innymi, właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym, dokonać weryfikacji ustanowionych punktów kontaktowych z zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwymi dla rodzaju działania organizacji oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji;
 • dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP, w szczególności dokonać weryfikacji posiadanej kopii zapasowej systemów w stosunku do systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej oraz systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji, oraz weryfikacji czasu wymaganego na przywrócenie poprawności funkcjonowania systemu;
 • sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa systemów i ocenić wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń;
 • informować na bieżąco o efektach przeprowadzanych działań zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwe dla rodzaju działania organizacji oraz współdziałające centra zarządzania kryzysowego, a także ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Drugi stopień alarmowy – stopień BRAVO–CRP

Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP. Ponadto należy:

 • zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;
 • wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Trzeci stopień alarmowy – stopień CHARLIE–CRP

Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP lub BRAVO-CRP. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

 • wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów;
 • dokonać przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku;
 • przygotować się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym:
 1. dokonać przeglądu i ewentualnego audytu planów awaryjnych oraz systemów,
 2. przygotować się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia.

Czwarty stopień alarmowy – stopień DELTA–CRP

Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego CRP (stopień DELTA-CRP) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP, BRAVO-CRP lub CHARLIE CRP. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

 • uruchomić plany awaryjne lub plany ciągłości działania organizacji w sytuacjach awarii lub utraty ciągłości działania;
 • stosownie do sytuacji przystąpić do realizacji procedur przywracania ciągłości działania.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001101/O/D20161101.pdf


 

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka