Lokalny Przekrój

ks. Marek Rogeński

20 czerwca 2018 roku odbyła się w międzyrzeckim Ratuszu  52. Sesja Rady Miejskiej.  W  tym dniu,  w tej wyjątkowej sesji uczestniczyli niemal wszyscy międzyrzeccy księża.

Obrady sesji rozpoczęły się tradycyjnie i zgodnie z przyjętym porządkiem. W pierwszej kolejności rozpatrzone zostały sprawy regulaminowe. Pani Maria Kijak, przewodnicząca Rady Miejskiej oficjalnie dokonała otwarcia obrad, a następnie po sprawdzeniu quorum przystąpiono do obrad.

Drugi punkt porządku obrad przewidywał wręczenie wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”.
„Bardzo cieszę się, że mogę dzisiaj wręczyć księdzu proboszczowi  pierwsze przyznane przez Radę Miejską w Międzyrzeczu  wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”.  Księże proboszczu, proszę przyjąć wyróżnienie, jako podziękowanie za czas, który ksiądz poświęcił w rozwój naszego miasta” – powiedziała Maria Kijak.

Wystąpienie Marii Kijak, Przewodniczącej Rady Miejskiej

Głos zabrał także burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz.
„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni goście … Drogi Marku … chciałbym powiedzieć państwu, że podjęta przez Was uchwała jest naprawdę bardzo trafną uchwałą i zasadną co do osoby nominowanej.  Powiem szczerze, że w życiu spotyka się rzadko osoby, które potrafią zarazić energią, działaniem, potrafią nadać jak gdyby charakter takiego przyjacielskiego, rodzinnego ogniska. Marku nie trać tego …” – mówił Remigiusz Lorenz

Wystąpienie Remigiusza Lorenza, burmistrza Międzyrzecza

Na końcu do zebranych przemówił ksiądz proboszcz Marek Rogeński.
„Szanowni Państwo, św. Jan Paweł II, kiedy otrzymał tytuł „Honorowy Obywatel  Rzymu” powiedział  słowa – „Czuję się Rzymianinem z Bożego wyboru”.  Przypomniał wtedy, że Pan postawił go na czele Kościoła Katolickiego i tym samym uczynił z niego Rzymianina, uczestnika radości i cierpień, oczekiwań i dokonań tego wspaniałego miasta. To samo mogę nieśmiało powiedzieć, że Międzyrzeczaninem stałem się z wyboru, poprzez decyzję Prowincjała, nominację ks. Biskupa i razem z Międzyrzeczanami przeżywałem i przeżywam   wszelkie radości i smutki  tej naszej Małej Ojczyzny. Dzisiaj chcę wypowiedzieć słowa dziękuję …” – mówił ks. Proboszcz Marek Rogeński.

Wystąpienie księdza Marka Rogeńskiego

Kończąc swoje wystąpienie ks. Marek poinformował zebranych o tym, że niestety 19 sierpnia, br. będzie się z woli swoich przełożonych musiał pożegnać z Międzyrzeczem. Dalszą kapłańską posługę będzie kontynuował w odległej Częstochowie.

Uroczystość wzbogacona została krótkim występem artystycznym w wykonaniu Julii Szymańskiej, której akompaniowała pani Ewa Witkowska. Ten krótki koncert pięknie wpisał się w uroczystość. Mamy zdolną w Międzyrzeczu młodzież.

Cóż, piękna uroczystość i bez wątpienia słusznie przyznany tytuł. Szkoda, że ostatnia informacja o konieczności pożegnania z Międzyrzeczem zmąciła tę niepowtarzalną chwilę. Jak to mówi stare porzekadło: „Służba nie drużba…” Pozostaje tylko życzyć kolejnych sukcesów na drodze kapłańskiej posługi w Częstochowie.

Fotorelacja 

zdjęcia: Kazimierz Czułup


Po zakończeniu uroczystości Rada Miejska przystąpiła do realizacji porządku obrad.

*  *  *

  Porządek obrad:

20 czerwca 2018 r.,  godz. 11:00, sala narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

LII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

1.   Sprawy regulaminowe:
a.   otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b.   porządek obrad.
2.   Wręczenie wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”.
3. Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w Gminie Międzyrzecz w 2017 roku.

4.   Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2017 rok – procedura absolutoryjna:
a.    przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu,
b.   przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Międzyrzecza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,
c.    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej,
d.   przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu  za 2017 rok,
e.    dyskusja,
f.     podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2017,
g.   podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza.

5. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Międzyrzecz.
6. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 5 lat.
7. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej na okres do 5 lat.
8. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 5 lat.
9. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz.
10. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy.
11. Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz.
12. Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018.
13.  Podjęcie uchwały (projekt nr 11) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2018 – 2031.
14.  Podjęcie uchwały (projekt nr 12) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.
15. Podjęcie uchwały (projekt nr 13) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
16.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
17.  Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
18.  Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
19.  Wolne wnioski i informacje.
20.  Zamknięcie obrad sesji.