Startuj z FIO – NOWY POCZĄTEK” w województwie lubuskimFundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem” do 24.06.2019r prowadzić będą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO – NOWY POCZĄTEK” w województwie lubuskim.

Kto może ubiegać się o mikrodotację?
1.
Młode organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie (UoDPPiW) z terenu województwa lubuskiego, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Dodatkowo roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 000,00 zł.

2. Grupy nieformalne z terenu województwa lubuskiego, to grupy składające się z nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem).

3. Grupy samopomocowe z terenu województwa lubuskiego, czyli dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie w ramach priorytetu 1 przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie. Grupa samopomocowa może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem).

4. Patroni, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które działają w imieniu grupy nieformalnej lub grupy samopomocowej (min. 3 osoby) podejmującej działania w sferach pożytku publicznego, a nieposiadającej osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego.

Kryteria i sposób wyboru projektów:
1.
Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Regulaminie (załączniki: karty oceny).
2. Sposób wyboru projektów został opisany w Regulaminie konkursu.

Jaka jest wysokość wsparcia?
Młode organizacje (w tym patroni grup nieformalnych/samopomocowych)- do 4 tys. zł
Grupy nieformalne i samopomocowe do 3 tys. zł

Na co mogą zostać wykorzystane mikrodotacje?
1. 
Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji, m.in. na:

  •  1.1 rozwój organizacji,  w tym na:
  •  sprzęt biurowy,
  •  sprzęt związany z obszarem działań organizacji,
  •  koszty adaptacji lokalu,
  •  oprogramowanie komputerowe,
  • częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną,

1.2 realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 UoDPPioW.

2. Patroni/Grupy nieformalne/samopomocowe na realizację lokalnych przedsięwzięć (zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 UoDPPioW), bez możliwości zakupu środków trwałych.

Gdzie uzyskać informacje o projekcie?
Na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/ znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dot. mikrodotacji, wzory dokumentów, regulamin ubiegania się o mikrodotacje wraz z kryteriami i zasadami wyboru, a także kalendarz spotkań w regionie.

W ramach realizowanego projektu prowadzone są również doradztwa – udzielamy wszelkich informacji, porad i wsparcia osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem poczty e-mail .

05.06.2019 O GODZ. 17:00 W SIEDZIBIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W MURZYNOWIE ODBĘDZIE SIĘ  SPOTKANIE  INFORMACYJNE DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, GRUP NIEFORMALNYCH I SAMOPOMOCOWYCH Z TERENU POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO.