Od 12 do 14 lutego w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej  trwał  trening sztabowy BARYCZ-19, który był prologiem do najważniejszego sprawdzianu bieżącego roku  ćwiczenia DRAGONA-19.

  Płynąć z nurtem
Dwuszczeblowy trening sztabowy BARYCZ-19 prowadzony przez 11DKPanc miał na celu doskonalić i sprawdzić między innymi SD Wielkopolskiej Brygady w zakresie skutecznego planowania i koordynowania przyszłych działań.

Jak podkreśla Zastępca Szefa Sztabu 17WBZ mjr Marcin Konieczny „Trening BARYCZ-19 jest pierwszym etapem przygotowania do najważniejszego przedsięwzięcia tego roku tj. DRAGONA-19 i to właśnie w trakcie treningu musimy wpracować podstawowe dokumenty niezbędne do realizacji kolejnych etapów”.

Finalnym dokumentem jaki został wypracowany przez sztabowców brygady był Rozkaz Bojowy Dowódcy 17WBZ do terminowego i bezkolizyjnego przemieszczenia pododdziałów do nakazanego rejonu.

Ale zanim wspomniany dokument powstał zgodnie z Planem Pracy Sztabu musieli przebrnąć przez fazy, etapy, czynności procesu dowodzenia. W trakcie kolejno następujących po sobie odpraw wypracowano wszelkie niezbędne dane dla Dowódcy 17 WBZ, by ten mógł podjąć właściwą decyzję i precyzyjnie wygłosić swój zamiar.

Organ dowodzenia skupił się na planowaniu i organizowaniu przemieszczenia brygady, a we wszystkich etapach operacji uwzględnione zostało współdziałanie z układem pozamilitarnym tj. Policją, Strażą Pożarną oraz Administracją Publiczną.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: st. szer. Patryk Szymaniec/


 

Ciekawym aspektem było planowanie przemieszczenia w różnych konfiguracjach w czasie kryzysu z uwzględnieniem infrastruktury krytycznej znajdującej się w rejonie stałej  dyslokacji, stacji załadowczych, dróg marszu  oraz w rejonie docelowym. Wymusiło to wykonanie szeregu odrębnych elementów planowania.

Warto odnotować, że poza strukturą treningu sztabowego BARTCZ-19 szkolenie realizowały również stanowiska dowodzenie poszczególnych batalionów i dywizjonów rozwinięte w trzech garnizonach, które wykonały pełen cykl procesu dowodzenia adekwatnie do swojego szczebla.

SD 17WBZ zostało sprawnie i funkcjonalnie zorganizowane tak, aby zapewniać najlepsze możliwie warunki efektywnego i optymalnego wykonywania zadań przez wszystkie osoby funkcyjne sztabu. Elementy ochrony i obrony SD były przygotowane  uwzględniając potencjalne zagrożenia hybrydowe.

Wnioski jakie wyciągnięto z zakończonego treningu na bieżąco będą wdrażane w celu właściwego przygotowania się brygady do kolejnego treningu Bystrzyca-19.

* * *

„Celem szkolenia żołnierza jest wpojenie tych umiejętności i sprawności, które uzdolnią go do wykonywania wszystkich zadań na polu walki.” Instrukcja Szkolenia Kawalerii, 1937.


Tekst: kpt. Tomasz Kwiatkowski
Foto: st. szer. Patryk Szymaniec