maski png120 tys. złotych – taka kwota została przeznaczona na wsparcie w 2021 r. realizacji zadań publicznych województwa lubuskiego w obszarze kultury. Oferty można składać do 6 kwietnia 2021 r.

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury wynikającego z „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku”.

wicemarszałek Łukasz Porycki
wicemarszałek Łukasz Porycki

„Na realizację zadań przeznaczono środki w wysokości 120.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł” – mówi wicemarszałek, Łukasz Porycki.

Konkurs obejmuje zadania, które realizowane będą od dnia 1 maja roku do dnia 31 grudnia 2021 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.

Każda oferta winna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie – www.engo.org.pl. Oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej oferty, uniemożliwiając jej weryfikację formalną.

Oferty z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert w obszarze kultury” należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

  1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie engo.org.pl,
  2. w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

  Oferty należy złożyć do dnia 6 kwietnia 2021 roku. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w załącznikach, które znajdziesz TUTAJ .


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego