Poradnik turystyczny 2024 – jak się przygotować do podróży samolotem. Przepisy obowiązujące na lotniskach? Część 2.

Przelot samolotem do miejsca gdzie planujemy spędzić urlop, to niewątpliwie dodatkowa przygoda i znaczne skrócenie czasu podróży. To także szereg wymogów o których należy pamiętać i przepisów do którym musimy się podporządkować, tak żeby podróż nie zamieniła się w koszmar.

0
114
podróż samolotem 000
Należy pamiętać, że infrastruktura każdego z lotnisk jest inna, a odnalezienie właściwego wyjścia do samolotu (gate) wymaga nieraz czasu – zwłaszcza jeżeli osoba podróżuje przez dany port lotniczy po raz pierwszy.
OGŁOSZENIE

podróż samolotem 003
Przed podróżą dobrze jest zadbać o swoje bezpieczeństwo i zaopatrzyć się w adresy oraz numery telefonów polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, a także urzędów konsularnych w docelowym miejscu podróży i w krajach planowanego tranzytu.

Przelot samolotem do miejsca gdzie planujemy spędzić urlop, to niewątpliwie dodatkowa przygoda i znaczne skrócenie czasu podróży. To także szereg wymogów o których należy pamiętać i przepisów do którym musimy się podporządkować, tak żeby podróż nie zamieniła się w koszmar.

Podróż samolotem

Na lotnisko należy przybyć około 2-3 godz. przed planowanym odlotem samolotu, pamiętając, że musimy zgłosić się do odprawy biletowo-bagażowej (chyba że dokonaliśmy jej online), poddać się procedurom kontroli bezpieczeństwa oraz odprawy granicznej (przy podróżach poza strefę Schengen).

Należy pamiętać, że infrastruktura każdego z lotnisk jest inna, a odnalezienie właściwego wyjścia do samolotu (gate) wymaga nieraz czasu – zwłaszcza jeżeli osoba podróżuje przez dany port lotniczy po raz pierwszy.

Przepisy prawa UE nakładają obowiązek:

 • szczegółowego weryfikowania danych wszystkich podróżnych w tym także obywateli UE/ EOG/CH przez funkcjonariuszy SG podczas przekraczania „granicy zewnętrznej UE”;
 • konieczność kontrolowania autentyczności danych zapisanych w chipach paszportów biometrycznych.

Dlatego rekomenduje się uwzględnienie tego, aby uniknąć potencjalnych niedogodności. Ponadto niektóre godziny i pory roku (np. sezony świąteczne, sezon ferii i wakacji) także mogą powodować zwiększenie liczby podróżnych, a co za tym idzie, wydłużenie czasu oczekiwania na kontrolę bezpieczeństwa i odprawę graniczną.

podróż samolotem 001
Kontroli bezpieczeństwa na lotnisku poddawani są wszyscy pasażerowie, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony i bezpieczeństwa w transporcie lotniczym.

Warto rozważyć (dot. jednak tylko ob. UE, EOG i CH) skorzystanie z szybkiej procedury kontrolnej tzw. „samoodprawy” z wykorzystaniem bramek „ABC” (ang. Automated Border Control”). Takie bramki funkcjonują w niektórych portach lotniczych (Warszawa – Okęcie, Warszawa – Modlin, Wrocław – Strachowice, Poznań – Ławica, Kraków – Balice, Gdańsk – Rębiechowo).

Bramki ABC służą do samodzielnej odprawy pasażerów podróżujących do i z państw spoza strefy Schengen (Rzeszów-Jasionka wyłącznie na przylot) – co znacząco skraca czas odprawy (tylko obywateli UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej) i przepustowość lotniczych przejść granicznych.

Z bramek ABC mogą także korzystać dzieci, które:

   • ukończyły 12 lat (z zastrzeżeniem jednak indywidualnych ograniczeń, wymogów dot. szczególnych kontroli jakie mają zastosowanie do tej kategorii osób);
   • mają co najmniej 140 cm wzrostu;
   • posiadają biometryczne dokumenty podróży (paszporty lub dowody osobiste).

Odpowiedzialne podejście podróżnych do powyższych zaleceń ogranicza liczbę stresujących sytuacji.

ZASADY PRZEKRACZANIA GRANICY RP przez osoby posiadające równolegle obywatelstwo polskie i innego państwa

Status osoby posiadającej równolegle obywatelstwo polskie i innego państwa na gruncie polskiego prawa jednoznacznie regulują przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. 5 Ministerstwo Finansów / gov.pl/kas o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2023 r. poz. 1989), które stanowią, iż:

„Art. 3.

 1. Obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;
 1. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki”.

Przepisy te nie wykluczając możliwości posiadania przez obywatela polskiego równolegle obywatelstwa innego państwa, ustanawiają zasadę wyłączności i nadrzędności obywatelstwa polskiego w RP, i tym samym obligują obywateli polskich, czyli wszystkie osoby, które mają nadany w kraju nr PESEL z poświadczeniem posiadania obywatelstwa polskiego – do posługiwania się w Polsce, w tym także podczas przekraczania granicy i to zarówno na wjazd jak również wyjazd z RP – wyłącznie polskimi dokumentami, które potwierdzają tożsamość i polskie obywatelstwo jego posiadacza i uprawniają go do przekraczania granicy.

Dokumentami tymi są przede wszystkim: ważny polski paszport, paszport tymczasowy lub alternatywnie dowód osobisty.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy podczas pobytu poza granicami RP osoby te utraciły polskie dokumenty lub w posiadanych przez nich dokumentach upłynął już termin ich ważności czasowej i uzyskanie nowego polskiego dokumentu uprawniającego do przekraczania granicy nie było możliwe, obywatel polski może uzyskać zgodę na przekroczenie naszej granicy, w celu powrotu do kraju, na podstawie nieważnego już polskiego dokumentu lub nawet wtedy, gdy takiego dokumentu aktualnie w ogóle nie posiada.
Ale pamiętać należy, iż w przypadku ponownego wyjazdu z Polski osoby te nie mogą już posłużyć się ani tym nieważnym polskim dokumentem ani posiadanym równolegle paszportem innego państwa, ale zobligowane są do ubiegania się o uzyskanie nowego ważnego polskiego dokumentu uprawniającego do przekraczania granicy, czyli paszportu, paszportu tymczasowego, lub alternatywnie nawet dowodu osobistego (z zastrzeżeniem, iż dowód osobisty uprawnia jego posiadacza tylko i wyłącznie do przekraczania granicy w celu wyjazdu z RP w ramach podróży do PCZ UE, EOG (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) i Konfederacji Szwajcarskiej – lub do tych państw trzecich, które mocą własnych decyzji wyraziły na to zgodę, czyli aktualnie tylko do: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Kosowa, Macedonii Płn, Mołdawii, Serbii i Turcji).

Szczegółowe informacje dot. zasad uzyskiwania polskich dokumentów uprawniających do przekraczania granicy: w tym paszportów, dowodów osobistych, paszportów tymczasowych (vide także „Punkt na Lotnisku Chopina w Warszawie”), wymogów formalnych/procedur administracyjnych niezbędnych w tym zakresie, etc. są dostępne na stronach:

Bagaż i kontrola bezpieczeństwa na lotniskach

podróż samolotem 004
W trakcie kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego przedmioty zabronione są usuwane do specjalnych pojemników. Jeśli zachodzą wątpliwości, czy dany przedmiot możemy zabrać ze sobą, lepiej pozostawić go w domu lub nadać w bagażu rejestrowanym.

Bagaż podlega ograniczeniom, zarówno jeśli chodzi o wagę, rozmiar, jak i zawartość. Przewoźnik ma prawo do ustalenia własnych ograniczeń dotyczących np. liczby lub wielkości przewożonego bagażu. Nie wszystkie przedmioty mogą być transportowane drogą lotniczą.

Niektóre z nich należy przewozić tylko w bagażu rejestrowanym, gdyż nie można ich wnieść na pokład samolotu w bagażu podręcznym. Lista przedmiotów zabronionych do transportu drogą lotniczą, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego

W trakcie kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego przedmioty zabronione są usuwane do specjalnych pojemników. Jeśli zachodzą wątpliwości, czy dany przedmiot możemy zabrać ze sobą, lepiej pozostawić go w domu lub nadać w bagażu rejestrowanym.

Kontroli bezpieczeństwa na lotnisku poddawani są wszyscy pasażerowie, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony i bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. Polega ona na niedopuszczeniu do wniesienia na pokład samolotu przedmiotów niebezpiecznych, które mogą stanowić zagrożenie w ruchu lotniczym.

Pasażer jest dopuszczany do kontroli bezpieczeństwa po okazaniu karty pokładowej, czyli tzw. boarding’u, a czasami również, w zależności od wymogów firm dokonujących tej kontroli, dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu.

Przygotowując się do kontroli bezpieczeństwa, należy:

   • włożyć do pojemników na taśmociągu wszystkie przedmioty metalowe (np. pasek z metalową klamrą, klucze, monety, zegarek, biżuterię),
   • wyjąć z bagażu podręcznego i włożyć do pojemnika wszystkie substancje płynne i półpłynne w postaci past, żeli i substancji o konsystencji podobnej do cieczy (np. szampon, pianka do golenia, perfumy, pasta do zębów) o pojemności do 100 ml lub jej równowartości, umieszczonych w zamykanej przeźroczystej torebce o pojemności do jednego litra,
   • wyjąć z bagażu kabinowego wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. laptop, tablet, telefon, aparat fotograficzny, konsola do gier, odtwarzacz muzyczny),
   • zdjąć wierzchnie okrycie (płaszcz, kurtkę, marynarkę) oraz nakrycie głowy,
   • zdjąć obuwie, jeśli poproszą o to służby dokonujące kontroli bezpieczeństwa.

Następnie bagaż, tj. walizki, torebki oraz ww. wyjęte z nich przedmioty, „przechodzą” przez urządzenie skanujące. W przypadku gdy podróżny posiada przedmioty, których nie wolno zabrać na pokład samolotu, jest informowany przez osobę kontrolującą o dalszych procedurach.

Po prześwietleniu bagażu, personel kontrolujący prosi o przejście przez bramkę do wykrywania metali. Jeśli bramka sygnalizuje, że podróżny posiada przy sobie przedmioty metalowe, osoba zostaje poddana dalszej kontroli, w tym kontroli manualnej lub/i przy użyciu urządzenia do wykrywania materiałów wybuchowych.

Warto pamiętać, że procedury kontroli bezpieczeństwa prowadzą pracownicy firm specjalnie do tego celu przeszkolonych, które działają dla dobra pasażerów i czuwają nad ich bezpieczeństwem. Spokój i opanowanie oraz zastosowanie się do poleceń personelu pozwala na sprawne przejście przez kontrolę bezpieczeństwa.
Czasami pasażer może zostać wezwany do kontroli bagażu rejestrowanego, który nadał przy odprawie biletowo-bagażowej. Wtedy jest zobowiązany udać się w asyście personelu kontrolnego we wskazane miejsca i okazać, co przewozi

UWAGA!

podróż samolotem 002
Czasami pasażer może zostać wezwany do kontroli bagażu rejestrowanego, który nadał przy odprawie biletowo-bagażowej.

Należy pamiętać, aby nigdy nie pozostawiać bagażu bez opieki. Każdy bagaż bez widocznego nadzoru traktowany jest przez służby lotniskowe jako potencjalne zagrożenie. Może się to wiązać ze wszczęciem odpowiednich procedur bezpieczeństwa, takich jak ewakuacja portu czy konieczność rozpoznania bagażu przez specjalistów pirotechników. Procedury te są czasochłonne i mogą mieć wpływ na opóźnienia lotów.

W przypadku zauważenia bagażu lub innego przedmiotu/pakunku, bez opieki trzeba natychmiast powiadomić właściwe służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na lotnisku. Pamiętać należy, że pozostawienie bagażu bez opieki może skutkować sankcjami karnymi.

Ponadto nie należy przyjmować od nieznajomych osób pakunków i bagażu o nieznanej zawartości. Należy odmawiać prośbom o „przewiezienie czegoś”. W przypadku spotkania się z podejrzaną propozycją, należy natychmiast powiadomić służby lotniskowe

Dodatkowe przydatne informacje

Przed podróżą dobrze jest zadbać o swoje bezpieczeństwo i zaopatrzyć się w adresy oraz numery telefonów polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, a także urzędów konsularnych w docelowym miejscu podróży i w krajach planowanego tranzytu.

Jeśli w danym kraju nie ma polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego, można zwrócić się do ambasady lub konsulatu każdego innego państwa członkowskiego UE. Dobrze jest pozostawić informacje o miejscu planowanego pobytu osobie bliskiej, która zostaje w kraju.

Przy planowaniu podróży zagranicznej rekomendowane jest zapoznanie się z informacjami/ ostrzeżeniami zamieszczonymi na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych


 Źródło informacji: Ministerstwo Finansów / gov.pl/kas

Czytaj także:

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię