Wojewódzką Radę KobietZarząd województwa przyjął uchwałę powołującą Wojewódzką Radę Kobiet. Ma być to społeczny organ doradczo-konsultacyjny i inicjatywny działający przy marszałku województwa.

Do jej zadań należeć będzie monitoring i analiza potrzeb kobiet w regionie w obszarach, tj.: edukacja, zdrowie, rynek pracy, polityka społeczna oraz podnoszenie świadomości dotyczącej równego traktowania.

Elżbieta Anna Polak, marszałek Województwa Lubuskiego

„Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom środowisk i stowarzyszeń działających na rzecz kobiet” – mówi marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Rada zgodnie z założeniami docelowo liczyć będzie 15 osób. W jej skład wchodzić będą kobiety wybrane spośród zgłoszonych kandydatur.

Do zadań Rady należy:

  • diagnoza sytuacji kobiet w województwie lubuskim;
  • analiza polityk względem kobiet;
  • edukacja mieszkańców w zakresie równości;
  • wspieranie kampanii w zakresie równości płci oraz kampanii prozdrowotnych, analizowanie potrzeb w tym zakresie;
  • prowadzenie inicjatyw wspierających wejście lub powrót kobiet na rynek pracy;
  • wspieranie organizacji akcji społecznych i imprez propagujących tematy kobiece i równouprawnienia;
  • monitorowanie działań w zakresie realizowania polityki rodzinnej, społecznej i senioralnej.Kandydatury do Rady mogą zgłaszać instytucje, organizacje, firmy lub osoby prywatne poświadczające zaangażowanie kandydatki w działania na rzecz mieszkańców regionu.
    Zgłoszenia należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Wojewódzkiej Rady Kobiet” do urzędu marszałkowskiego, w ciągu 21 dni od ogłoszenia informacji o naborze.

Do pobrania:
Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy

Szczegóły na BIP