Samorząd Województwa Lubuskiego rozpoczął II edycję projektu „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny”. – „Do udziału zapraszamy wszystkich zdolnych uczniów z podstawówek i liceów ogólnokształcących w regionie. Do rozdania mamy 340 stypendiów’ – mówił podczas konferencji prasowej, inaugurującej program, wicemarszałek woj. lubuskiego Łukasz Porycki.

Projekt „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny” współfinasowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

To już druga odsłona programu. W ubiegłym roku finansowe wsparcie od lubuskiego 30samorządu otrzymało 260 zdolnych uczniów (o stypendia mogą starać się uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich).
„W tym roku zwiększyliśmy liczbę o kolejne 80 stypendiów. Tym razem, aż 340 uczniów otrzyma od nas wsparcie. Czekamy na zgłoszenia do 16 października” – informował wicemarszałek Łukasz Porycki. Głównym kryterium przyznania stypendium są oceny. To średnia – co najmniej 5,33 z przedmiotów kierunkowych oraz 5,33 ze świadectwa za ubiegły rok .

Stypendyści szkół podstawowych otrzymają comiesięcznie 600 zł, dla uczniów liceów ogólnokształcących województwa lubuskiego przewidziano 800 zł. Wsparcie otrzymają także opiekunowie stypendystów, którzy za dodatkową pracę dydaktyczną mogą otrzymać 1000 zł za jednego ucznia.

Uroczyste otwarcie naboru ogłoszono w Liceum Ogólnokształcącym nr 4 w Zielonej Górze. Placówka ta może się pochwalić sporą liczbą stypendystów „Lubuskich talentów”. Obecni na konferencji stypendyści pierwszej edycji dziękowali za wsparcie i poinformowali, że pieniądze przeznaczyli głównie na sprzęt komputerowy (który okazał się szczególnie potrzebny w trakcie zdalnego nauczania). Stypendia przydały się też na zakup książek czy opłacenie dodatkowych lekcji z języków obcych.

Program stypendialny pn. „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny realizuje Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Celem projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego 340 uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII) i liceów ogólnokształcących (klasy I-III) z terenu województwa lubuskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez wsparcie stypendialne udzielane w okresie roku szkolnego 2020/2021.

Projekt obejmie wsparciem 340 uczniów (140 ze szkół podstawowych i 200 z liceów ogólnokształcących), którzy zrealizują Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego. Uczniowie w czasie pobierania stypendium będą podlegać opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela lub pedagoga zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. W trakcie projektu przyznawane będą uczniom stypendia w wys. 6 000,00 zł (uczeń szkoły podstawowej) oraz 8 000,00 zł (uczeń liceum ogólnokształcącego) w okresie roku szkolnego, tj. 10 miesięcy.

Termin  rozpoczęcia  naboru   28  września  2020 r.
Termin zakończenia naboru 16 października 2020r.

Kto może skorzystać z programu stypendialnego pn. „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny”?

Uczniowie/uczennice szczególnie uzdolnieni klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-III liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2020/2021 w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych.

Przedmioty matematyczno–przyrodnicze – przedmioty, do których zalicza się w zależności od typu szkół: matematykę, fizykę lub fizykę z astronomią, chemię, biologię lub biologię z higieną i ochroną środowiska, przyrodę, geografię lub geografię z ochroną i kształtowaniem środowiska;

Przedmioty ICT – przedmioty związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w szczególności: informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe lub inne przedmioty z tego obszaru;

Przedmioty kierunkowe – trzy wybrane przedmioty spośród przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, ICT lub języków obcych;

Stypendia przyznaje Zarząd Województwa.

Stypendia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa oraz budżetu Województwa Lubuskiego.

Kryteria przyznawania stypendiów na rok szkolny 2020/2021:

1) kryteria obowiązkowe – obligatoryjne dla każdego/ej ucznia/uczennicy:

  • uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa lubuskiego;
  • uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2019/2020) średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych na poziomie co najmniej 5,33;
  • uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2019/2020) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,33;
  • niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium naukowego Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych na mocy uchwały nr XXV/228/2208 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 73, poz.1203 z późn.zm.).

2) kryteria dodatkowe – za spełnianie przynajmniej jednego z kryteriów dodatkowych uczeń/uczennica uzyskuje dodatkowe punkty za

  • udział w konkursach i/lub olimpiadach
  • niepełnosprawność ucznia
  • status rodziny wielodzietnej

Stypendium może zostać przyznane jedynie osobie, która spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego Wniosku wraz z wymaganymi Załącznikami w terminie i miejscu wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze Wniosków i przekazanym do publicznej informacji na stronie internetowej www.lubuskie.pl w zakładce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze www.bip.lubuskie.pl.

FOTORELACJA


kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: lubuskie.pl/


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego