Do naszego regionu, dzięki staraniom zarządu województwa lubuskiego, praktycznie od początku epidemii płynie szeroki strumień wsparcia z UE. Pieniądze wykorzystuje, m.in. Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej, który obecnie realizuje programy dla domów opieki o wartości 25 mln zł.

Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbieta Anna Polak

„Polityka społeczna jest jednym z naszych priorytetów. Zadaniem samorządu jest poprawa sytuacji życiowej osób w różnym wieku, w tym seniorów” – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Społeczne Remedium
To opiewający na ponad 20 mln zł projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, która trwa i ma zakończyć się w ostatnim kwartale 2020 r. Jego głównym celem jest zapewnienie zdrowia oraz bezpieczeństwa kadrze, a tym samym pośrednio mieszkańcom domów pomocy społecznej. Chodzi o skoncentrowanie się na działaniach prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania COVID-19 oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu epidemii w instytucjach opiekuńczych.

Założenia projektu mają na celu istotne wzmocnienie w okresie trzech miesięcy zdolności domów pomocy społecznej do świadczenia wysokiej jakości usług w aktualnych warunkach. Wsparciem objęta zostanie kadra z 23 domów pomocy społecznej z terenu województwa lubuskiego (pośrednio również mieszkańcy DPS). W podmiotach zatrudnionych jest ponad tysiąc osób, którzy zajmują się łączną grupą ponad 2 tysięcy mieszkańców.

Egida
Od 22 maja 2020 r. ROPS prowadzi nabór wniosków w projekcie „EGIDA”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Lubuskie 2020. Dotychczas podpisano 44 umowy. Łączna kwota przyznanych grantów to 4.3 mln zł.  Granty otrzymały 23 domy pomocy społecznej i 21 innych placówek całodobowych (domy dla matek i kobiet w ciąży, schroniska oraz noclegownie dla osób bezdomnych, instytucje opieki paliatywnej, zakłady opiekuńczo-lecznicze).

Pieniądze stanowią wsparcie na polu przeciwdziałania epidemii. Dzięki nim udało się już zakupić niezbędne: środki ochrony osobistej, urządzenia do dezynfekcji, wyposażenie izolatek, sprzęt medyczny. W ramach grantów podmioty mogą również wypłacić dodatki do wynagrodzeń pracowników oraz zatrudnić dodatkową kadrę.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego