OGŁOSZENIE

Ważnym elementem aktualizowanej strategii w województwie lubuskim są tzw. Obszary Strategicznej Interwencji (OSI), czyli takie obszary, które wymagają szczególnego (specjalnego) wsparcia w nowej perspektywie. Do takich obszarów zaliczony został także Międzyrzecz!

OSI to obszary, do których w sposób szczególny adresowana będzie polityka rozwoju z wykorzystaniem środków UE (zarówno z poziomu krajowego i regionalnego), Oparcie interwencji na OSI jest podstawowa zasada polityki rozwojowej prowadzonej przez Polskę. To specyficzne podejście zakłada odejście od postrzegania obszarów wytycznych przez pryzmat ich granic administracyjnych na rzecz ich indywidualnych potencjałów, barier i wzajemnych powiązań.

Trzeba wyznaczyć, tzw. OSI obligatoryjne (to obszary zagrożone trwałą marginalizacją oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze), które wynikają z krajowych dokumentów strategicznych oraz tzw. OSI fakultatywne (obszary, subregiony, miejskie obszary funkcjonalne, obszary przygraniczne, obszary poprzemysłowe, obszary zdegradowane), których wyznaczanie następuje na drodze regionalnych konsultacji i prac nad strategią.

Podczas konsultacji nad aktualizacją strategii przedstawiono następujące propozycje OSI z poziomu województwa:

  • Miejskie obszary funkcjonalne miast wojewódzkich
  • Inne miasta wyznaczone na poziomie regionalnym
  • Obszary zagrożone trwałą marginalizacją na poziomie regionalnym, szczególnie na stykach powiatów
  • Lokalne partnerstwa
  • Obszary przygraniczne
  • Obszary o najwyższych walorach turystycznych i przyrodniczych
  • Obszary zagrożone powodziami
  • Korytarz drogi S3

Jakie to obszary w Lubuskiem?
Na poziomie krajowym są to miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (Żary, Żagań, Nowa Sól, Międzyrzecz) i obszary zagrożone trwałą marginalizacją (gmina wiejska Gubin, Dobiegniew, Gozdnica, Małomice, Niegosławice). Na poziomie regionalnym są to miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne, miejskie ośrodki subregionalne (Świebodzin, Słubice), ośrodki lokalne (pozostałe miasta powiatowe, gmina miejska Gubin, Lubsko, Kostrzyn n. Odrą), obszary wiejskie, obszary przygraniczne i obszary zagrożone powodziami.

Radny województwa i doradca wojewody lubuskiego Kazimierz Łatwiński miał wątpliwości czy wymienienie w wizji regionu innowacyjnej i zielonej gospodarki nie stanie się orężem dla środowisk chcących torpedować np. innowacyjne inwestycje jako sprzeczne z ekologią czy zieloną gospodarką. – „Nie należy szermować hasłami ekologicznymi, choć należy je szanować” – stwierdził. Podkreślał też znaczenie energetyki w strategii, zwłaszcza, że grozi nam deficyt energii elektrycznej, jeśli nie powstanie w regionie kompleks energetyczny z elektrownią i nowe elektroenergetyczne sieci przesyłowe.
„Ekologia jest kluczowa w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej” – odparła marszałek. – „Trudno jest pominąć zieloną gospodarkę czy nawet potraktować ją na marginesie, skoro to zasada przyjęta na poziomie europejskim”.

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze Roman Fedak zwrócił uwagę, że obecnie największym problemem regionu jest kryzys demograficzny.
– „Depopulacja postępuje w zastraszającym tempie. Potrzebujemy innowacyjnych, dynamicznych rozwiązań w zakresie aktywizacji ludności, kształcenia ustawicznego. Problemem jest migracja zarobkowa, której sprzyja przygraniczne położenie” – dodał.
Na 16 września marszałek Elżbieta Anna Polak zwołała posiedzenie Rady Rozwoju Województwa, na której te sprawy będą w dalszym ciągu omawiane. Natomiast po opracowaniu projektu Strategii, w IV kwartale br. odbędą się szerokie konsultacje społeczne.

* * *

Pojęcia obszaru strategicznej interwencji, funkcjonalnego i problemowego pojawiło się w znowelizowanej ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (przepisy dotyczące tych zagadnień weszły w życie 25.09.2014 r.).
W art. 5 zapisano: 6a) obszar funkcjonalny – obszar, o którym mowa w art. 2 pkt 6a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 6b) obszar strategicznej interwencji państwa – obszar będący przedmiotem koncentracji działań polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie, w tym obszary wiejskie; 6c) obszar problemowy – obszar strategicznej interwencji państwa, na terenie którego identyfikowane są zjawiska niekorzystne dla rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru i jego ludności.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię