Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii to działania, na które można uzyskać wsparcie w ramach PROW na lata 2014-2020. Zarząd województwa podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Wnioski będzie można składać od 7 do 31 stycznia 2020 r. 

Po otrzymaniu wsparcia w obiekcie budowlanym będą prowadzone zajęcia artystyczne, nauka języków obcych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub inne inicjatywy społeczne wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, które będą miały charakter stały lub będą się odbywały cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 miesięcy w danym roku w okresie trwałości operacji.

Wnioskodawca będzie zobowiązany uzasadnić innowacyjność danej operacji poprzez jej szczegółowy opis, w tym załączenie do wniosku stosownych dokumentów potwierdzających wskazaną we wniosku o przyznanie pomocy innowacyjność np. opinia stowarzyszenia architektów, stowarzyszenia inżynierów budownictwa, branżowej uczelni wyższej, wojewódzkiego domu kultury.

Dostępny limit środków na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” dla województwa lubuskiego wynosi 1 625 115 euro. Beneficjentami mogą być gminy, instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.

Suma kosztów operacji nie może przekroczyć dwukrotności wysokości pomocy na tę operację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Operacja będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi:

– I ETAP nie później niż w terminie 12 miesięcy,

– II ETAPY nie później niż w terminie 24 miesięcy

od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW na lata 2014–2020 wynosi 500 000 zł na miejscowość na wszystkie zakresy wymienione w § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy dany podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku będą dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich prow.lubuskie.pl.

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy al. Zjednoczenia 104 a w Zielonej Górze tel. 68 45 65 352.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego