W Zielonej Górze odbyły się pierwsze konsultacje społecznych Strategii Rozwoju Województwa. Podczas spotkania przedstawione zostały założenia dokumentu. Była to także okazja do wnoszenia uwag i propozycji.

Rzetelna diagnoza podstawą strategii
„Dzisiaj programujemy przyszłość, planujemy, jak będzie wyglądał region w perspektywie 2030, jaką wybraliśmy misję, na co chcemy postawić, żeby region rozwijał się dobrze i żeby mieszkańcom żyło się lepiej” – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Podczas konsultacji marszałek poinformowała, że obecnie realizowana strategia obowiązuje od 2012 roku. Jednak w związku z dynamicznie zmieniająca się rzeczywistością, potrzebne jest nowe spojrzenie.

 – „Jest nowe ukierunkowanie, które zmierza do koncentracji priorytetów. Obecnie realizujemy dziesięć, w nowej perspektywie będzie pięć. Regiony Unii Europejskiej mają być bardziej inteligentne, przyjazne środowisku, mają łączyć, być silne społecznie oraz bliżej obywatela. To są przesłanki, które warunkują to, co wpisaliśmy do naszego dokumentu” – wyjaśniła.

Słabości województwa lubuskiego
Marszałek podkreślała, że projekt dokumentu przygotowany został w oparciu o rzetelną diagnozę, uwzględniającą deficyty i potencjały.

„Chcemy, aby było mniej deficytów, a w oparciu o potencjały będziemy budować przyszłość” – wyjaśniła E. Polak.

Lubuskie słabości to: spadek liczby ludności, migracja młodych, starzejące się społeczeństwo, wykluczenie społeczne różnych grup.

„Musimy sprostać wyzwaniom demograficznym i klimatycznym. Słabo wypadamy w rankingach innowacyjności, ponieważ do tej pory nie mieliśmy parków naukowo-technologicznych i instytutów badawczych. Zbudowaliśmy już infrastrukturę naukowo-badawczą, a od 2019 roku działa u nas Centrum Badań Kosmicznych PAN. Staramy się przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, dlatego realizujemy programy dedykowane młodym, seniorom i obszarom wiejskim” –  wyjaśniła.

Mocne strony Lubuskiego
Województwo Lubuskie ma też mocne strony. To np. gospodarka.
„Wzrost PKB daje nam 8.. miejsce w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca. Wzrasta liczba firm. Stawiamy na przemysł tradycyjny, ale innowacyjny. Jesteśmy liderem w Polsce pod względem dostępności transportowej i teleinformatycznej. Lwią część budżetu przeznaczamy na budowę i modernizację dróg w regionie. Uzbroiliśmy tereny inwestycyjne, co skutecznie przyciąga inwestorów. Dzięki temu, bezrobocia praktycznie nie mamy. Poprawia się także jakość życia w regionie. Wzrasta miesięczny dochód na osobę oraz długość życia. Mamy najmniej zadłużoną ochronę zdrowia w Polsce, a 10 lat temu byliśmy na szarym końcu. Naszym potencjałem są także potężne pieniądze płynące z Unii Europejskiej. Na pewno naszym potencjałem jest natura. Nikt nie ma tak zielono jak my. Połowę powierzchni regionu zajmują lasy, mamy rzeki i 600 jezior. Lubuskie jest jeszcze nieodkryte, ale pracujemy nad tym, żeby to zmienić” – wyjaśniła marszałek Polak.

Lubuskie przyszłości – Zielona kraina inteligentnych technologii
Te dane do podstawa do konstruowania przyszłości. Warto podkreślić, że strategia musi być zgodna z dokumentami krajowymi i europejskimi w tym zakresie.

Jakie wyzwania stoją przed regionem? W sferze społecznej to przeciwdziałanie niekorzystnym trendom demograficznym, wysokiej jakości usługi publiczne i włączenie społeczne. – „Musimy też popracować nad pobudzeniem aktywności mieszkańców. Taka też jest dyrektywa unijna. Obywatele powinni czuć, że mają realny wpływ na to, co jest planowane i jak jest realizowane w regionie” – wyjaśniła E. Polak.

W sferze gospodarczej, Lubuskie ma budować gospodarkę opartą na wiedzy i innowacjach. – „W oparciu o dziedzictwo naturalne chcemy rozwijać nowoczesne technologie” – dodała marszałek. Podkreślała, że nadal będziemy dbać o spójność przestrzenną, rozwój miast, obszarów wiejskich, poprzez zwiększenie dostępności i bezpieczeństwo sieci komunikacyjnych, teleinformatycznych i energetycznych. Region ma być też dobrze zarządzany w oparciu o nowoczesne narzędzia. Lubuskie ma być otwarte na świat.

Lubuskie 2030
Wizja dla Lubuskie na 2030 to: zielona kraina inteligentnych technologii, cechująca się wysoką jakością życia mieszkańców. Marszałek przedstawiła cele strategiczne: inteligentna, zielona gospodarka regionalna, region silny w wymiarze społecznym oraz bliski obywatelowi, integracja przestrzenna regionu, region atrakcyjny, efektywnie zarządzany i otwarty na współpracę.

Marszałek podkreślała, że w realizacji strategii bardzo ważne będzie współdziałanie.
„Chcemy mocno postawić na podejście terytorialne, które w tej perspektywie było mocno akcentowane przez dwa duże ZIT-y: zielonogórski i gorzowski. Liczę jednak na partnerstwa małych gmin, na małe ZIT-y” – wyjaśniła.
Zaznaczyła także, że w dokumencie wskazane są także obszary strategicznej interwencji, to: miejskie obszary funkcjonalne, obszary zagrożone powodzią, obszary wiejskie oraz obszary przygraniczne.  Marszałek omówiła także przedsięwzięcia kluczowe.

O celach strategicznych i przedsięwzięciach wpisanych w ich ramy mówił dyrektor departamentu rozwoju regionalnego UMWL Maciej Nowicki. Przedstawił także obszary strategicznej interwencji. Podkreślał, że strategia ma charakter operacyjny, natomiast konkretne przedsięwzięcia wpisane zostaną do programów branżowych. Debata o przyszłości regionu

W spotkaniu na temat strategii udział wzięli samorządowcy: burmistrzowie, wójtowie, starostowie, parlamentarzyści, radni województwa, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych oraz jednostek podległych samorządowi województwa. Każdy z uczestników spotkania mógł wziąć udział w debacie – zgłosić swoje uwagi lub propozycje.

Kazimierz Łatwiński, rady województwa oraz przedstawiciel wojewody lubuskiego zwrócił m.in. uwagę na konieczność realizacji inwestycji kolejowych.  – „Proponuję przywołać apel sejmiku z 2019 roku, gdzie nakreśliliśmy kierunki rozwoju infrastruktury kolejowej” – mówił.

Do terytorialnego podejścia, o którym mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, odniósł się wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk. Przypomnijmy, że Zielona Góra, realizowała inwestycje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. W nowej perspektywie Zielona Góra chciałaby utworzyć MOF z Nową Solą. Kluczowym zadaniem do realizacji w ramach współpracy miałoby być utworzenie z kolei Lubuskiego Trójmiasta. Chęć przystąpienia do tego obszaru zadeklarował także burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego.
„Rozszerzenie ZIT-u – jesteśmy na tak! Namawiam do tworzenia partnerstw. To lepsze podejście, partnerskie rozwiazywanie kluczowych problemów w swoim obszarze powiazań funkcjonalnych” – odpowiedziała marszałek Polak.

O utworzeniu miejskiego obszaru funkcjonalnego mówił także burmistrz Świebodzina. Miałaby być to współpraca z Międzyrzeczem. – „Jesteśmy już po rozmowach i chcemy rozwijać ten obszar funkcjonalny” – poinformował.

O istotnej roli ZIT-ów mówił także były prezydent Nowej Soli, obecnie senator Wadim Tyszkiewicz. – „Bardzo ważna jest gra drużynowa. To się po prostu opłaca. Namawiam więc gminy, żeby się dogadywały ze sobą i współpracowały. Namawiam, żeby łączyć potencjały” – podkreślał.

Wiceprezydent Kaliszuk prosił także zarząd województwa, aby samorząd województwa był koordynatorem projektów związanych z budową sieci ścieżek rowerowych oraz gospodarki odpadami – budowy spalarni odpadów.
„Bardzo cieszy mnie kwestia spalarni odpadów. Gorzów jest zdeterminowany, żeby to zrobić. To kluczowa kwestia dla gospodarki odpadami. Warto to może zrobić wspólnie” – podpowiadał członek zarządu Marcin Jabłoński.

Podczas debaty pojawiła się także kwestia budowy kompleksu energetycznego Gubin-Brody. – „To będzie najtrudniejsza decyzja” – M. Jabłoński. – „Silny bowiem będzie pogląd, żeby od tej inwestycji odstąpić wobec zmian klimatycznych oraz trendów europejskich i światowych. Województwo stawia na zielony region nowoczesnych technologii i działania na rzecz klimatu” – wyjaśnił.

„Uważam, że nie można zamykać tematu kopalni” – mówił Stanisław Iwan.
„Planując wsparcie dla tego kompleksu, bylibyśmy w sprzeczności ukierunkowaniem UE, ale też programów rządowych. To wymaga jeszcze konsultacji” – odpowiedziała marszałek Polak.

W dyskusji nie mogło zabraknąć także inwestycji drogowych. Tu, jak podkreślała marszałek, najważniejszym dokumentem jest Wojewódzki Program Budowy i Modernizacji Dróg.

Jednym z poruszonych tematów była także kwestia szkolnictwa wyższego. Radny województwa Edward Fedko apelował o wykorzystanie potencjału instytucji naukowo-badawczych uniwersytetu, w szczególności filii w Sulechowie.

Z kolei o wpisanie do strategii inwestycji, które już są na etapie przygotowawczym i czekają na rządowe wsparcie, apelował burmistrz   Krosna Odrzańskiego.  Marek Cebula. Chodzi, między innymi o budowę obwodnicy Krosna Odrzańskiego.
„Wąskie gardło to most w Krośnie, gdzie jest największe natężenie ruchu w województwie. Krosno potrzebuje tej inwestycji i wsparcia dla jej realizacji” – mówił. Takiego wsparcia potrzebują także inwestycje z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Zwrócił także uwagę na możliwości współpracy z wojskiem, ponieważ realizowane przez nich inwestycje mogą wpłynąć na region.

Podczas debaty nie zabrakło także kwestii ochrony zdrowia. Chodziło o wpisanie do strategii konieczności tworzenia ośrodków geriatrii w regionie.

WIDEO


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Tekst: Marzena Toczek