W tym roku w powiecie międzyrzeckim 48 stażystów będzie rozwijało swoje kompetencje u przedsiębiorców, którzy podjęli się współpracy w tym zakresie. Po zakończonym stażu uczniowie otrzymają stypendium w wysokości 1 500,00 zł.

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim” realizowanego w ramach działania 8.4 „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego”, Poddziałanie 8.4.1 „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącu czerwcu młodzież ze szkół prowadzonych przez powiat międzyrzecki, biorących udział w projekcie, rozpoczęła staże u pracodawców.

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim” jest realizowany od 01.01.2017 roku do 30.06.2022 roku przez Powiat Międzyrzecki. Partnerami projektu są: SYNTEA S.A., Uniwersytet Zielonogórski.

  Cel główny Projektu:
Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego z terenu Powiatu Międzyrzeckiego przez 581 uczniów (238K) i 27 nauczycieli – razem 608 Beneficjentów Ostatecznych poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia – zgodnie z SZOOP RPO L2020.

Grupę docelową stanowi 581 uczniów (238K) szkół kształcenia zawodowego z Powiatu Międzyrzeckiego. Placówki, które zostaną objęte wsparciem to: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzeczu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu oraz 27 nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem.

  Cele szczegółowe Projektu:
Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego – zgodnie z SZOOP RPO L2020.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone specjalistyczne kursy pozwalające na nabycie praktycznych kwalifikacji.

 • Wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego;
  – Kurs spawania metodą MIG/MAG i TIG,
  –  Kurs obsługi wózka widłowego,
 • Praktyki i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach;
 • Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców i przedsiębiorców;
 • Dodatkowe zajęcia dla uczniów;
  – Kurs obsługi wózka widłowego,
  – Kurs zdrowego żywienia – carving,
  – Kurs stylizacji fryzur,
  – Kurs przygotowujący do zdania egzaminu czeladniczego,
  – Kurs układania kostki brukowej,
  – Kurs analiza finansowa przedsiębiorstwa,
  – Kurs sprawozdania finansowe – analiza, interpretacja, ocena,
  – Podstawy sieciowe na bazie CISCO,
  – VCC programowanie robotów,
  – Wykonywanie robót tynkarskich – tynki maszynowe,
  – Wykonywanie robót posadzkarskich – posadzki maszynowe,
  – Kurs spawania metodą MIG/MAG i TIG.
 • Modernizacja kształcenia zawodowego;
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe;
 • Współpraca ze szkołami wyższymi;
 • Utworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo CKZiU.Projekt obejmuje wsparciem:
  – 3 szkoły z terenu województwa lubuskiego
  – 581 uczniów
  – 27 nauczycieliDziałania podjęte w ramach projektu są bezpłatne.

  Projekt„Modernizacja kształceniazawodowego w Powiecie Międzyrzeckim” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.