Stypendia motywujące dla młodych Lubuszan
Stypendia motywujące dla młodych Lubuszan

Samorząd Województwa Lubuskiego w tym roku po raz pierwszy przyznaje pomoc materialną w postaci stypendiów, studentom I roku studiów stacjonarnych I stopnia za podjęcie studiów w naszym województwie.

Uroczystość podpisania umów odbędzie się 13 grudnia br. o godz. 10:00 w Sali Prasowej urzędu marszałkowskiego. Stypendia wręczy marszałek Elżbieta Anna Polak.

Celem głównym pomocy materialnej dla studentów zamieszkujących na terenie naszego województwa i uczących się na lubuskich uczelniach jest wsparcie młodych Lubuszan w ramach wyrównywania szans edukacyjnych oraz inspiracja do podjęcia studiów na uczelniach naszego województwa poprzez:

  • zachęcenie do związania swojej kariery zawodowej i dalszych losów z regionem;
  • zachęcenie maturzystów do podejmowania nauki na lubuskich uczelniach;
  • zachęcenie studentów do stałego rozwoju i podnoszenia osiąganych wyników;
  • zachęcenie studentów do współpracy z przedsiębiorcami z terenu województwa;
  • wspieranie postaw przedsiębiorczości wśród studentów;
  • tworzenie wizerunku województwa oraz jego promocja jako istotnego ośrodka szkolnictwa wyższego.

Stypendium motywujące wynosi 600 zł miesięcznie na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku, wypłacane w 3 transzach.

15 listopada Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził rekomendację Komisji Stypendialnej i przyznał stypendia 45 studentom kierunków: automatyka i robotyka, biotechnologia, biznes elektroniczny, budownictwo, ekonomia, elektrotechnika, informatyka, inżynieria danych, inżynieria środowiska, logistyka, matematyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji.


Informacja prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego