Szlakiem mazowieckich potyczek
Każde doświadczenie stanowi wartość dodaną do
zdolności planowania walki w przyszłości” – opisuje
dowódca Wielkopolskiej Brygady pułkownik Robert
Kosowski, występujący w roli kierownika zajęć.

Począwszy od poniedziałku, 3 września przez kolejne 4 dni oficerowie Wielkopolskiej Brygady przemierzyli miejsca bitewnych potyczek polskich wojsk na terenie Mazowsza w ramach przeprowadzonej podróży historyczno-geograficznej.

Przedsięwzięcie szkoleniowe, w którym udział wzięli reprezentanci dowództwa i sztabu 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, dowódcy podległych pododdziałów oraz szefowie rodzajów wojsk pionu szkolenia, obejmowało wybrane miejsca województwa mazowieckiego.

Główne cele szkoleniowe podczas tegorocznej podróży historyczno–geograficznej obejmowały między innymi ocenę możliwości wykorzystania naturalnych właściwości terenu podczas organizowania i prowadzenia działań bojowych przez brygadę akcentując elementy wsparcia przez artylerzystów, saperów i przeciwlotników. Ponadto poddano analizie bitwy XIX i XX wieku, które stoczone zostały na tym obszarze kraju.

 – „Każdy z dowódców otrzymał zadanie opracowanie planu działania zgodnie z sytuacja wyjściową. Podległym dowódcom oraz oficerom odpowiedzialnym za planowanie walki chciałem pozwolić na weryfikację przygotowanych planów w realnym terenie. Dodatkowo przeprowadzona analiza historii prowadzonych działań bojowych na tym obszarze miała za zadanie wypracowanie nowych rozwiązań. Każde doświadczenie stanowi wartość dodaną do zdolności planowania walki w przyszłości” – opisuje dowódca Wielkopolskiej Brygady pułkownik Robert Kosowski, występujący w roli kierownika zajęć.

FOTORELACJA:

zdjęcia: st. szer. Patryk Szymaniec


Każdy dzień tego przedsięwzięcia szkoleniowego rozpoczynał panel wykładów, podczas których poruszano między innymi zagadnienia oceny terenu w rejonach prowadzenia podróży historyczno – geograficznej, kwestie wsparcia udzielanego przez ogniwa układu pozamilitarnego, czy ochrony dóbr kultury w czasie prowadzonego konfliktu zbrojnego. Zgodnie z przyjętym planem po zakończonych panelach teoretycznych następowało przemieszczenie oficerów w wyznaczone miejsca w terenie, gdzie realizowano zadania na punktach rekonesansowych.
Na każdym punkcie szkolenie rozpoczynano od orientacji topograficznej oraz taktycznej, do której wyrywkowo wyznaczał kierownik zajęć. Następnie dowódcy ogólnowojskowi meldowali swoje zamiary prowadzenia natarcia. Do ich wariantów dowódcy batalionów dowodzenia oraz logistycznego meldowali swój wariant zabezpieczenia zmotoryzowanych.
Z kolei dowódcy dywizjonów artylerii samobieżnej i obrony przeciwlotniczej wskazywali sposób udzielenia wsparcia, który następnie weryfikowany był przez szefów rodzajów wojsk. Największą trudnością stanowiło dowiązanie wariantów do terenu dziania i ich weryfikacja. Często w wyniku prowadzonej analizy wstępne zamiary działania ulegały zmianie, co było cennym doświadczeniem dla dowódców.

Środowe zajęcia zrealizowane zostały w oparciu o Muzeum Katyńskie oraz Muzeum Wojska Polskiego, gdzie szkoleni zostali zapoznani z historią Oręża Polskiego oraz tragicznymi wydarzeniami 1940 roku. W hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej dowódca brygady pułkownik Kosowski wraz ze szkolonymi oficerami złożył wiązankę kwiatów. Ponadto kustosz Muzeum Wojska Polskiego nawiązał historią do tradycji pododdziałów Wielkopolskiej Brygady dziedziczących kawaleryjskie tradycje.

Czwartkowe zagadnienia szkoleniowe przeprowadzone zostały w rejonie miejscowości Góra Kalwaria, gdzie poruszono kwestię taktycznego pokonania rzeki Wisła.

Ostatnim zadaniem, jakie postawił dowódca Cyfrowej Brygady, polegało na bezpiecznym i sprawnym przemieszczeniu szkolonych do macierzystych garnizonów.


Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: st. szer. Patryk Szymaniec