W  piątek, 13 lipca, w Wędrzynie zakończył się dwutygodniowy obóz szkoleniowy dla klas mundurowych Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego z Warszawy.

  Różne odcienie taktyki
Dwutygodniowe szkolenie adeptów sztuki wojennej rozpoczęło się instruktażem dotyczącym zasad funkcjonowania obozowiska i warunków bezpieczeństwa podczas poligonu oraz przydzieleniem wyposażenia wojskowego. Następnie młodzież licealna mogła przystąpić do zajęć bojowych, które obejmowały przede wszystkim szkolenie taktyczne i ogniowe, jak również wybrane elementy ze szkolenia medycznego i łączności.

Pierwsze godziny szkolenia taktycznego przeznaczone zostały na naukę maskowania indywidualnego oraz sposobów poruszania się w różnorodnym terenie.
„W miarę opanowywania nowych umiejętności zagadnienia taktyczne rozszerzone zostały o procedury na wypadek kontaktu z przeciwnikiem oraz udzielania pierwszej pomocy na polu walki” – informuje komendant zgrupowania porucznik Łukasz Rakowski. Kolejnym etapem szkolenia taktycznego było pokonywanie przeszkody wodnej i umiejętność przetrwania we wrogim środowisku przy ograniczonej dostępności do środków łączności, odpoczynku i jedzenia czyli podstawowe elementy szkolenia SERE.
„Nim uczniowie poddani zostali sprawdzianowi przetrwania w warunkach odcięcia od macierzystego pododdziału zapoznani zostali z zasadami wykorzystania mapy, busoli oraz określania kierunków świata i odległości na podstawie charakterystycznych elementów środowiska, w którym muszą prowadzić działania” – dodaje porucznik Rakowski.

 Fotorelacja 

zdjęcia: szer. Agata Orłowska


Ostatnim zagadnieniem z taktyki było działanie w rejonie zurbanizowanym. Główny nacisk kładziony był na umiejętność podchodzenia do budynków oraz ich rozpoznania w środku.
„Dla mnie osobiście najtrudniejszym zadaniem było przejście przez tor psychologiczny. Przy bardzo ograniczonej widoczności w nowym miejscu, które stanowiły wąskie korytarze ciężko było zachować spokój. Jednak nabyte umiejętności podczas szkolenia pozwoliły odnaleźć się w labiryncie i ze spokojem znaleźć drogę wyjścia” – relacjonuje jeden z mundurowych uczniów.

 Szkolenie ogniowe
Dalszym kierunkiem praktyk wojskowych było szkolenie ogniowe. – „Zgodnie z metodyką szkolenia kurs rozpoczął się od poznania budowy broni co przekładało się na umiejętność sprawnego rozkładania i składania przydzielonego uzbrojenia. Dopiero po pozytywnym zaliczeniu norm z tego zagadnienia uczniowie przystąpili do nauki przyjmowania postaw strzeleckich i łącznych czynności do strzelania z wykorzystaniem trenażerów i symulatorów” – mówi kierownik zajęć. Na koniec szkolenia ogniowego każdy z uczestników militarnego obozu szkoleniowego wykonał zbiór strzeleń z użyciem amunicji bojowej.

 Nie tylko na bojowo
Wykonywanie każdego zadania przez żołnierza jest elementem szkolenia. Dlatego nawet podczas zajęć z wychowania fizycznego, kursanci przygotowywani byli do wymagających od nich tężyzny fizycznej zadań z taktyki. W weekend z kolei młodzież w Klubie Wojskowym w Wędrzynie miała sposobność spotkać się z Kombatantami i Sybirakami, którzy opowiedzieli o trudnych czasach i walce o niepodległą Ojczyznę.

W piątek, 13 lipca, w garnizonie Wędrzyn odbyło się uroczyste zakończenie obozu szkoleniowego. Podczas zbiórki komendant Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Wędrzynie podpułkownik Przemysła Mikołajczak oraz major Artur Filipowicz pełniący obowiązki szefa szkolenia 17 Wielkopolskiej Brygady wręczyli uczestnikom certyfikaty odbycia wojskowego szkolenia praktycznego, a instruktorom dyplomy uznania.


Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: szer. Agata Orłowska