W piątek 28 września kluczowy personel I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii odwiedził Dowództwo Międzynarodowej Dywizji Południe Wschód oraz Jednostkę NFIU (Nato Force Integration Unit) Rumunia.

Wizyta rozpoczęła się od udziału w cotygodniowej odprawie z żołnierzami Międzynarodowej Dywizji. Podczas odprawy przedstawiono oficerów I zmiany  Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii w ramach Dostosowanej Wysuniętej obecności NATO (ang. NATO Tailored Forward Presence). Następnie Dowódca Kontyngentu mjr Paweł CUPA przedstawił informacje nt. PKW Rumunia, struktury
i rozmieszczenia, misji i realizowanych zadań oraz dotychczasowego zaangażowania żołnierzy PKW w przedsięwzięcia szkoleniowe i integracyjne w ramach Międzynarodowej Brygady Południe Wschód.

 – „Oprócz udziału wspólnie z kolegami z 26 batalionu piechoty w przedsięwzięciach -szkoleniowych organizujemy i uczestniczymy również w wydarzeniach kulturalnych
i sportowych, co niewątpliwie wpływa pozytywnie na integrację i budowanie dobrych relacji z żołnierzami rumuńskich sił zbrojnych, społeczeństwem miasta Krajowa
i okręgu Dolj” – powiedział major Paweł Cupa.

Po prezentacji nastąpiło zapoznanie uczestników odprawy z oddziałem z którego wywodzi się zasadniczy komponent kontyngentu 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną im. gen. broni. Józefa Dowbor Muśnickiego. Prezentacji dokonano za pomocą filmu krótkometrażowego, co spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników i umożliwiło przekazanie w przystępny sposób solidnej porcji informacji
o wielkopolskiej brygadzie.

Na zakończenie odprawy nastąpiła tradycyjna wymiana upominków i podziękowanie za umożliwienie zaprezentowania Kontyngentu w międzynarodowym środowisku
w Bukareszcie.

Dowódca Międzynarodowej Dywizji Południe Wschód gen. bryg. Daniel Petrescu  kończąc odprawę wyraził uznanie za wykazaną inicjatywę, aktywność kontyngentu oraz zaangażowanie w realizację zadań szkoleniowych:
„W dniu kiedy cały polski kontyngent dotarł na miejsce byłem Dowódcą Wielonarodowej Brygady Południe Wschód w Krajowej i pomimo wielu ograniczeń logistycznych i organizacyjnych,  polscy żołnierze  po niespełna kilku tygodniach zaadaptowali się w nowym miejscu i aktywnie wzięli udział w największym prowadzonym na terenie Rumunii międzynarodowym ćwiczeniu pod kryptonimem „Saber Guardian 17”  i za to Wam dziękuję” – powiedział Dowódca Międzynarodowej Dywizji.

Po odprawie uczestnicy wizyty zapoznali się ze strukturą i rozmieszczeniem komórek Międzynarodowej Dywizji oraz historią związku taktycznego na bazie której został utworzony tenże ośrodek dowodzenia NATO szczebla taktycznego.

Kolejnym punktem pobytu w Bukareszcie były odwiedziny w NFIU Rumunia, które mieści się w kompleksie Dowództwa Wojsk Lądowych. Po przywitaniu z pełniącym obowiązki Dowódcą NFIU ppłk. Emil Bobocea  uczestnicy przeszli do sali briefingowej gdzie zapoznali personel NFIU z kluczowym personelem, misją, zadaniami
i dotychczasową działalnością Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii.

Dowódca NFIU przedstawił również swoich najbliższych współpracowników i zapoznał ze strukturą i realizowanymi zadaniami poszczególnych komórek występujących
w jednostce integracyjnej NATO.

 – „Pomimo faktu że jesteśmy jednostką niewielką, mamy bardzo ważne zadanie realizowania swoistej  funkcji łącznika/spoiwa pomiędzy państwem gospodarzem
i siłami zbrojnymi a  instytucjami i jednostkami NATO operującymi na terenie Rumunii a praktyka wskazuje, że to niezwykle ważne szczególnie w obszarze zapewnienia właściwej realizacji zadań przez wojska NATO na terenie państwa przyjmującego” – powiedział ppłk Bobocea. Wizyta zakończyła się wykonaniem pamiątkowego zdjęcia
i przekazaniem symbolicznego upominku.

Zarówno w Dowództwie Międzynarodowej Dywizji,  jak i jednostce NFIU, na co dzień pełnią swoją służbę również polscy żołnierze. Dzięki ich współpracy z PKW, bezpośredniej pomocy, koordynacji i zaangażowaniu możliwe było zorganizowanie wizyt i zaprezentowanie dotychczasowej działalności  Polskiego kontyngentu Wojskowego w Rumunii.


Tekst: Oficer prasowy PKW Rumunia
Zdjęcia: Oficerowie prasowi Międzynarodowej Dywizji i Jednostki NFIU.