lubuskie pl 001
Tematyka zadań jest różnorodna, są to działania mające charakter sportowy, kulturalny, organizacja warsztatów o tematyce przestrzegania praw człowieka, czy też przygotowanie gier planszowych lub online, promujących województwo lubuskie i ochronę środowiska. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosiła 15 tys. zł.

Milion dla młodych i 200 tys. zł na promocję kultury – dziś (11.05) zarząd województwa zatwierdził listę projektów do dofinansowania.

Blisko milion złotych przeznaczonych zostanie na aktywizację młodzieży i realizację ich pomysłów. Kolejny raz młodzi Lubuszanie mogli ubiegać się o dofinasowanie na realizację swoich pomysłów w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych.
 „Młodzi mają znakomite pomysły. Już w poprzednich edycjach mogliśmy doświadczyć, że ich inicjatywy były różnorodne i bardzo ciekawe. Tegoroczna edycja nawiązuje aż do pięciu sfer aktywizacji uczestników zadań: promowania idei świadomości obywatelskiej, zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, ochrony środowiska, praworządności w państwie demokratycznym, przestrzegania praw człowieka oraz promowania wolontariatu. Powyższa tematyka związana jest z aktualnie panującą sytuacją” – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe to otwarty konkurs ofert realizowany przez urząd marszałkowski od 2017 r, skierowany do organizacji pozarządowych. Corocznie na ten cel zarząd województwa przeznacza milion złotych. Głównym celem konkursu są działania promocyjne wpływające na aktywizację młodzieży do realizacji zadań publicznych. W tegorocznej edycji LOIM promowane jest aż pięć sfer w celu aktywizacji młodzieży z województwa lubuskiego: promowanie idei świadomości obywatelskiej, zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, ochrony środowiska, praworządności w państwie demokratycznym, przestrzegania praw człowieka oraz promowanie wolontariatu.

Tematyka zadań jest różnorodna, są to działania mające charakter sportowy, kulturalny, organizacja warsztatów o tematyce przestrzegania praw człowieka, czy też przygotowanie gier planszowych lub online, promujących województwo lubuskie i ochronę środowiska. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosiła 15 tys. zł.

W ramach otwartego konkursu ofert wpłynęło 156 ofert, z czego 88 przyznano dofinansowanie. Łączna wnioskowana kwota dotacji – 2 140 200,46 zł. Łączna kwota na jaką przyznano dofinansowanie – 970 tys. zł

Link do ogłoszenia w BIP

200 tys. zł na promocję kultury
Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym można było starać się o pieniądze w ramach otwartego konkursu. Oferta skierowana była do organizacji pozarządowych i dotyczyła pomysłów na 2021 r. Chodziło o wsparcie inicjatyw w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Dotacja może być wykorzystana do organizacji np. festiwali, konkursów, czy też wystaw o zasięgu co najmniej regionalnym, mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki. Dofinansowanie da się również wykorzystać do promocji lokalnych produktów, produkcję filmów przedstawiających walory województwa lubuskiego oraz eventy.

W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 r. realizacji zadań publicznych w obszarze promocji województwa, w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożono 39 ofert, a 27 zadań zostało dofinansowanych. Łączna wnioskowana kwota dotacji – 918 430,00 zł. Łączna kwota, na jaką przyznano dofinansowanie 200 tys. zł.

Link do ogłoszenia w BIP 


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Tekst: Małgorzata Tramś-Zielińska