Kwiaty w MiędzyrzeczuNa świeżo pomalowanych barierach mostu przez Obrę pojawiły się kwiatowe kompozycje, ale czy kwiaty przykryły istniejący od miesięcy problem?

Kompozycje kwiatowe wzorem lat poprzednich ustawione zostały w różnych miejscach miasta, a także na mostach, przez Obrę i Paklicę.
Na barierach mostu przez Paklicę, tym razem kompozycje kwiatowe, zgodnie z ubiegłorocznymi sugestiami, nie są tak mocno rozrośnięte i zwieszające się po barierach, dzięki czemu nie utrudniają widoczności dla kierowców. Dobrze jak się wyciąga właściwe wnioski.

Tegoroczne kompozycje kwiatowe w stosunku do ubiegłego roku, zdaniem mieszkańców Międzyrzecza, są jakby lepiej dobrane jeśli chodzi o gatunki roślin i kolorystykę kwiatów. Niestety bezdeszczowa pogoda jest dużym wyzwaniem dla roślin, które trzeba często podlewać.

Na drogowym moście przez Obrę także umieszczono kompozycje kwiatowe. Jedne zawieszono na słupach inne rosną w skrzynkach umocowanych na barierach mostu. Mieszkańcy zastanawiają się, co było powodem tak nierównomiernego rozmieszczenia skrzynek?  Być może brakło skrzynek i kwiatów, i to jest powód, że część mostu nie została ukwiecona.

Co by nie mówić, przechodząc mostem można śmiało stwierdzić, że jest ładnie, byleby nie spoglądać w dół, bo ten kto popatrzy na to, co się dzieje pod mostem z pewnością zmieni zdanie w kwestii estetycznych doznań.

O istniejącym problemie na Bulwarze Jana Pawła II niedawno pisaliśmy. [Bulwar Jana Pawła II w Międzyrzeczu ] Od tego czasu w tej kwestii niestety nic się w zasadzie nie zmieniło, nie licząc faktu, że część kostek polbruku, dzięki kilku wyrostkom już zdążyła wylądować w rzece. Zapewne nikt utopionej kostki nie będzie wydobywał z dna rzeki, bo kupi się nową kostkę, a mieszkańcy za to wszystko zapłacą. Miejsce, pomimo ustawowych wymogów nadal nie zostało w żaden sposób zagrodzone i zabezpieczone od strony rzeki. Trudno sobie wytłumaczyć na co czeka zarządca tego terenu? Czy impulsem do działania będzie dopiero wypadek?

Fotorelacja 

zdjęcia: Kazimierz Czułup


Biorąc pod uwagę komentarze, po ukazaniu się wspomnianego artykułu, niektórzy z mieszkańców próbowali sprowadzić prezentowany problem do kwestii politycznej, itd., bo według nich zbliża się samorządowa kampania wyborcza i z tego powodu poruszane są tak dziwne tematy. Otóż nie, pragnę zapewnić wszystkich, że jest to nietrafiony wniosek.
Nie mam zamiaru nikogo przekonywać ani wyprowadzać z błędnego myślenia. Według mnie reagowanie na nieprawidłowości jest obywatelskim obowiązkiem i w tej kwestii poglądy, czy też przynależności nie mają żadnego znaczenia. Prawda jest taka, że to Obywatele są pracodawcami dla lokalnego samorządu. I tu działa prosta zasada … płacę, więc wymagam … Myślę, że warto się dostosować do tej prostej zasady, którą trudno upolitycznić, bo działa niemal w każdej dziedzinie naszego życia.
Zamieszczone poniżej fragmenty zapisów ustawowych, według mnie nie pozostawiają wątpliwości, kto w tym przypadku powinien zabrać się do roboty.

 

 

Najczęściej o kwestii bezpieczeństwa jeśli chodzi o zbiorniki wodne i rzeki mówi się wraz z nadejściem sezonu letniego i w potocznej mowie utarł się podział na kąpieliska lub plaże „strzeżone” i „niestrzeżone”. Ten podział oczywiście nie wyczerpuje tematu, bo często mamy do czynienia z problemem bezpieczeństwa na terenach bezpośrednio przyległych do zbiorników wodnych i rzek, na których nie ma wyznaczonych kąpielisk, a które są ogólnie dostępne dla ludzi. Mowa tu jest o różnego rodzaju ścieżkach zdrowia , deptakach, tarasach widokowych, przystaniach i pasażach nadbrzeżnych.

Może warto więc w dużym uproszczeniu, w tym miejscu przypomnieć, jak w istocie ten problem ujmuje polskie prawo, kto odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających z tych obszarów.

Pomocne w tym względzie są dwie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz z dnia 18 sierpnia 2011 r. O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Zgodnie ze wspomnianymi ustawami, obszary wodne można podzielić w następujący sposób:

1) wyznaczone obszary wodne:

a) kąpielisko – wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się. Wykaz kąpielisk, liczbę osób kąpiących się oraz sezon kąpielowy określa Rada Gminy w drodze uchwały corocznie do 31 maja.

b) miejsce wyznaczone do kąpieli – wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, niebędący kąpieliskiem i wykorzystywany do kąpieli.

c) pływalnia – obiekt kryty lub odkryty, z wodą przepływową, przeznaczony do pływania lub kąpieli, posiadający co najmniej jedną nieckę basenową, z trwałym brzegiem i dnem, wyposażony w urządzenia sanitarne, szatnie i natryski.

d) inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m

2) pozostałe obszary wodne:

a) wody śródlądowe – wszystkie wody z wyjątkiem morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych. Należą tu m.in. rzeki, kanały, źródła, jeziora, sztuczne i naturalne zbiorniki wodne.

b) wody przybrzeżne – obszar wód od linii brzegu do jednej mili morskiej w kierunku morza (z wyłączeniem morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej oraz przyległych do nich wód morza terytorialnego).

A) OBOWIĄZKI OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OBSZARÓW WODNYCH

Ustawa stanowi, że wszystkie osoby, które przebywają na wszystkich wyżej wymienionych obszarach wodnych, obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;

2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu;

3) zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych warunków atmosferycznych;

4) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;

5) bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

Z powyższego wynika, że w pierwszej kolejności odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo spoczywa na nas samych i to nie tylko na wyznaczonych do kąpieli obszarach.

B) PODMIOTY ZARZĄDZAJĄCE OBSZARAMI WODNYMI

Podmioty, na których spoczywają szczególne obowiązki, to:

1) dyrektor parku – na terenie parku narodowego lub krajobrazowego

2) podmiot, który prowadzi działalność w zakresie sportu lub rekreacji – na terenie, na którym działalność ta jest prowadzona

3) właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta) – na pozostałym obszarze

C) ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA WSZYSTKICH OBSZARACH

Podmioty te są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa na wszystkich obszarach wodnych (tj. zarówno wyznaczonych do kąpieli, jak i nieprzystosowanych do tego rzek, jezior czy plaż). Działania zapewniające bezpieczeństwo polegają na dokonaniu analizy zagrożeń, oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń przeznaczonych do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji, ale również na prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających m.in. na objęciu nadzorem miejsc niebezpiecznych oraz prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Dodatkowo zapewnienie bezpieczeństwa polega na informowaniu i ostrzeganiu o warunkach pogodowych oraz na zapewnieniu warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

D) ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA WYZNACZONYCH OBSZARACH

W przypadku wyznaczonych obszarów wodnych, czyli celowo przeznaczonych do kąpieli, na podmiotach opisanych w punkcie B ciążą szczególne obowiązki:

1. dot.: kąpielisko, miejsce wyznaczone do kąpieli, pływalnia, miejsce z niecką:umieszczenie w ogólnie dostępnym miejscu informacji dotyczących zasad korzystania i ograniczeń w korzystaniu z obszaru, o sposobie powiadamiania o wypadkach wraz z numerami alarmowymi. Każda osoba korzystająca z obszaru wodnego obowiązana jest zapoznać się z tymi informacjami.

2. dot.: kąpielisko, pływalnia, miejsce z niecką:

a) wytyczenie strefy dla umiejących i nieumiejących pływać

b) wydzielenie brodzika dla dzieci

c) zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych

d) utworzenie stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego

e) wyposażanie w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze

f) oczyszczanie powierzchni i dna

g) upowszechnianie zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego.

Z powyższego wynika, że tzw. plaża strzeżona to po prostu kąpielisko zorganizowane przez np. wójta gminy, który wypełnił swoje obowiązki ustawowe opisane w punkcie D, w tym zapewnił obsługę ratowniczą, natomiast tzw. plaża niestrzeżona to – według ustawy – po prostu wody przybrzeżne, na których, co prawda, nie jest wymagane stanowiska ratownika, ale wójt gminy nadal obowiązany jest zapewnić warunki do organizowania pomocy oraz ratowania osób i wykonać inne obowiązki wskazane w punkcie C, a my, korzystający z tej plaży, nadal obowiązani jesteśmy do zapoznania się z zasadami korzystania, z danego terenu oraz do zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych warunków atmosferycznych i wypełnienia wszystkich pozostałych obowiązków (wymienionych w punkcie A).

Pamiętajmy również, że podmioty opisane w punkcie B lub osoba przez nich upoważniona mogą nie wpuścić na obszar wodny osoby lub żądać opuszczenia przez nią tego obszaru, jeśli jej zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem środka odurzającego.


ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka