Od pierwszego stycznia przyszłego roku wchodzą w życie przepisy budowlane nazywane powszechnie WT 2021. Zmiany w prawie dotyczą wszystkich domów. Wynikające z nich zaostrzenie norm dotyczących zapotrzebowania na energię nowo powstających budynków będzie miało duży wpływ na to, jak i z czego będą budowane nowe domy. Sprawdź, co się zmieni!

Nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie 19 września 2020 r. Wprowadziła ona wiele zmian w kwestiach takich jak m.in. projekt budowlany, pozwolenia na budowę, przyłącza prądu, wody i gazu, samowole budowlane oraz bezpieczeństwo pożarowe.
Dodatkowo od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać zaczyna nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Nowe regulacje dotyczą inwestycji, dla których pozwolenie na budowę zostanie wydane po 31 grudnia 2020 roku. Mają również zastosowanie do wszelkich remontów i modernizacji rozpoczętych po 2020 roku.

 Zapisy zawarte w przepisach możemy podzielić na dwie części:

  • regulacje dotyczące zapotrzebowania energetycznego budynków,
  • wymogi budowlane, jakie muszą one spełniać.

W nowych przepisach znacząco zaostrzone zostają normy zużycia energii, w szczególności pochodzącej z tradycyjnych paliw kopalnych. Największe wątpliwości i emocje budzą zapisy, dotyczące współczynnika zużycia energii pierwotnej, w skrócie Ep.

Energia pierwotna – nieco upraszczając, jest to ilość energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych, jaka jest potrzebna do ogrzewania, zapewnienia działania wentylacji mechanicznej oraz dostarczenia ciepłej wody użytkowej mieszkańcom domu. Współczynnik Ep informuje jakie zużycie energii pierwotnej przypada na jeden metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej domu na rok.
Powierzchnię ogrzewaną pomieszczeń liczymy po podłodze, zatem w przypadku domów mających skosy w pokojach na poddaszach powierzchnia ta będzie nieco większa niż powierzchnia użytkowa.

Zmiany dotyczące energooszczędności budynków nie są żadnym zaskoczeniem. Kolejno wchodziły w życie wytyczne techniczne obniżające wartość Ep – WT 2014 120 kWh/(m kw. rok). Obecnie obowiązują WT 2017 95 kWh/(m kw. rok) i wreszcie od 2021 roku WT 2021 70 kWh/(m kw. rok).
Od 2021 roku zapotrzebowanie energetyczne nowych budynków musi spaść o ponad 25%.

Dla każdego nowo budowanego lub remontowanego domu, lub budynku sporządza się bilans zużycia energii. Sumuje się w nim zapotrzebowanie na energię i wskazuje źródła jej pozyskania. Najkorzystniejsze dla bilansu jest używanie energii ze źródeł odnawianych, natomiast zużycie energii nieodnawialnej ma niekorzystny wpływ na ostateczny wynik wyliczeń.

 Jak dzielimy źródła energii?
Przez energię nieodnawialną rozumiemy taką, która pochodzi ze spalania wszelki paliw kopalnych, czyli węgla, ropy, gazu ziemnego lub wykorzystania materiałów rozszczepialnych.
Energia odnawialna pochodzi ze źródeł energii takich jak słońce, wiatr, biomasa i biogaz, woda (rzeki i pływy morskie) wreszcie energia geotermalna. Nowoczesne technologie sprawiają, że staje się ona powszechnie dostępna i coraz łatwiejsze do wykorzystania.

Na potrzeby bilansu energetycznego każdy kilowat energii niezbędnej do użytkowania domu należy pomnożyć przez współczynnik zużycia energii nieodnawialnej wi zawarty w tabeli.

Łatwo zauważyć, że w zależności od zastosowanego źródła energii, ostateczny bilans będzie się różnił.

Z punktu widzenia charakterystyki energetycznej budynku najlepsze będzie szerokie wykorzystanie energii słonecznej, wiatrowej a tam, gdzie jest to możliwe, geotermalnej lub wodnej.
Korzystny współczynnik na poziomie 0,20 zapewni również użycie kotła opalanego biomasą.

  Nowe prawo budowlane. Budowa domu staje się łatwiejsza?
Celem nowelizacji prawa budowlanego jest przyspieszenie i uproszczenie procesu inwestycyjnego. Według rządowych zapowiedzi mają zniknąć rozmaite biurokratyczne absurdy i niepotrzebne opłaty. Dodatkowo nadzór budowlany zyskuje nowe możliwości walki z samowolami budowlanymi (m.in. dzięki nowym karom za nielegalne użytkowanie budynków). Jednocześnie łatwiejsza stała się legalizacja niektórych starszych samowoli.

Dla osób planujących budowę domu najważniejsze są zmiany w projekcie budowlanym, który został rozdzielony na trzy mniejsze dokumenty, z których tylko dwa trzeba złożyć w momencie ubiegania się o pozwolenie na budowę. Rozjaśniona i poszerzona została także lista przedsięwzięć, które można realizować bez pozwolenia i zgłoszenia. Nowy kształt uzyskały także przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w przypadku budynków, których sposób użytkowania się zmienia, np. z mieszkalnego na usługowy. Są też nowe formalności związane z fotowoltaiką.