OGŁOSZENIE

drogi rowerowe lubuskie 001
Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 300 000,00 zł. Nie wymagany jest wkład własny jednostek samorządu terytorialnego …

Lubuskie samorządy mogą już aplikować w otwartym konkursie ofert na wsparcie w tym roku działań sprzyjających rozwojowi infrastruktury i mobilności rowerowej. Na zadanie zarząd województwa przeznaczył 3 mln zł.

W ramach konkursu realizowane będzie zadanie w zakresie działań sprzyjających rozwojowi infrastruktury i mobilności rowerowej na terenie województwa lubuskiego obejmujące przygotowanie dokumentacji technicznej. Dotacja może np. pokryć koszty projektu budowlanego, projektu wykonawczego, map lub szkiców projektowych czy wydatków na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Każdy samorząd może złożyć tylko jeden wniosek w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 300 000,00 zł. Nie wymagany jest wkład własny jednostek samorządu terytorialnego.

Konkurs obejmuje zadania, które będą realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. – z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie. Zasady przyznawania dotacji zostały opisane w Regulaminie konkursu.

uchwalaTermin składania ofert mija 4 maja. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ogłoszenie wyników konkursu planuje się nie później niż do 30 czerwca 2022 r.

Wnioski z dopiskiem: „Otwarty konkurs na wsparcie w 2022 r. jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań sprzyjających rozwojowi infrastruktury i mobilności rowerowej” należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub na skrzynkę podawczą ePUAP.

wniosek
Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego nr 258/3496/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r.

 

Regulamin konkursu i wzór wniosku znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego nr 258/3496/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. – Regulamin konkursu


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię