OGŁOSZENIE

międzyrzecz bezdomne kotki 001
Czy ktoś w Międzyrzeczu lub z okolicznej miejscowości zdecyduje się pomóc i adoptuje kotka?
Małe kotki na ulicy Słonecznej w Międzyrzeczu z niecierpliwością od wielu dni czekają na nowy dom, swoją miskę i kochającego opiekuna z dużym sercem …

Problem bezdomnych psów i kotów, to problem, który trwa od lat i zamiast znikać – narasta.  W Międzyrzeczu i międzyrzeckim powiecie żyje dużo bezpańskich psów i kotów. Niestety, bardzo często bezdomność zwierzęcia, to skutek nieodpowiedzialnego działania człowieka. Jedną z metod na walkę ze zwierzęcą bezdomnością są kastracje dofinansowywane z budżetów miast i gmin. Pieniądze szybko się jednak kończą, a problem pozostaje.

Kotki czekają na dom i kochającego właściciela

Do naszej redakcji o pomoc zwróciła się Pani Ola z ulicy Słonecznej w Międzyrzeczu, która szuka domu dla 14 małych kotków z tegorocznego miotu. W sprawie kotków z Panią Olą i opiekunkami można się kontaktować w każdej chwili pod numerami telefonów:

 • +48 537 446 541- Hatalia;
 • +48 516 606 278 – Lena;
 • +48 733 857 545 – Ola

„Kocięta urodziły się z różnych matek, są bezdomne, kotki – mamy nie były u weterynarza, kocięta też nie były badane przez weterynarza.  Mieszkają na terenie naszego hostelu przy ul. Słonecznej 24, a my je karmimy, żeby nie głodowały. Błagam o opublikowanie notki o nich, aby kocięta znalazły swój dom! Mamy 14 małych kociąt i nie wiemy co z nimi zrobić” – apeluje pani Ola

Jak młode kotki wyglądają widać na załączonych zdjęciach. Być może któreś z nich znajdzie swój dom i kochającego właściciela. Kotki, choć malutkie, to już potrafią się przytulić i poprosić o pogłaskanie. Na pewno każdy z osobna odwdzięczy się za przygarnięcie swoją ogromną kocią miłością.

FOTORELACJA

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi …

Przy tej okazji warto przypomnieć, że do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zadania te obejmują w szczególności sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

W zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezdomnymi zwierzętami w gminie opracowywany jest „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”. To roczny plan zamierzonych czynności i celów działania gminy w opiece nad zwierzętami bezdomnymi. Ma charakter aktu planowania i powinien kształtować politykę gminy w tym zakresie.
Gmina Międzyrzecz realizuje Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz, poprzez:

     • dokarmianie kotów wolno żyjących,
     • sterylizację i kastrację kotów.

Powyższe działania wynikają, między innymi z poniższej ustawy:

USTAWA
z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozdział  2

Zadania gmin

13) określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych;

14) zapobiegają bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt;

15) zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;

16) znakują obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt.

W ramach powyższych działań w Urzędzie Miejskim przyjmowane są wnioski do dofinansowanie zabiegów sterylizacji, bądź kastracji kotów. Dofinansowania realizowane są każdego roku po przyjęciu wspomnianego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyrzecz na dany rok”.

Na realizację powyższych działań tylko w 2018 roku Urząd Miejski wydał kwotę 165 tyś. zł. Na co konkretnie wydano tą kwotę? Otóż na wyłapywanie bezpańskich czworonogów, transport i ich pobyt w schronisku Młodolino w Gminie Dobiegniew. W 2019 roku koszt pobytu czworonoga w schronisku, to kwota 18 zł.
Niestety międzyrzeckiemu samorządowi od wielu lat nie udało się utworzyć własnego, gminnego schroniska dla czworonogów, co w efekcie niepotrzebnie generuje koszty związane z koniecznością przewozu zwierząt do oddalonego schroniska w innej gminie.

Z powodzeniem natomiast na terenie Gminy Międzyrzecz działa Fundacja Cztery Łapki, powołana przez panią Irenę Buzarewicz, która od lat pomaga bezpańskim zwierzakom i skutecznie kieruje Fundacją, wypełniając część zadań związanych z niesieniem pomocy porzuconym i bezdomnym zwierzętom.

Przy tej okazji przypominamy, że każdego roku w trakcie corocznych rozliczeń podatkowych, wypełniając PIT można pomóc Fundacji Cztery Łapki przekazując 1,5 proc. ze swojego podatku.

Co powinien realizować samorząd w odniesieniu do obowiązującej ustawy?

Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt[1], powinna określić, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Gminny program opieki obejmuje:

   • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
   • opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
   • odławianie bezdomnych zwierząt;
   • obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
   • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
   • usypianie ślepych miotów;
   • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
   • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Ocenę poziomu realizowanych powyżej zadań w gminie, tradycyjnie pozostawiam Państwu.

Skala problemu?

Według raportu Biura Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt ARGOS, które zajmuje się między innymi monitorowaniem działalności schronisk dla bezdomnych zwierząt, hycli i polityki gmin oraz urzędów podjęcie wyłapywania bezdomnych zwierząt przez gminy, które dotąd tego nie robiły (głównie małe gminy wiejskie) wydaje się wynikać wprost z wprowadzonego od 2012 r. obowiązku uchwalania corocznych programów gminnych w tym zakresie, w tym rezerwowania w budżetach środków finansowych na ten cel. Ocena skutków takiego pośredniego „zmuszenia” gmin do zajmowania się problemem bezdomnych zwierząt nie jest jednak jednoznaczna. Istotną przeszkodą w rozwiązywaniu problemu nie jest bowiem brak woli samorządnych gmin, czy nawet brak pieniędzy, lecz bariery formalno-prawne w zorganizowaniu sensownej opieki na poziomie małej gminy.

Warto wspomnieć, że tylko w 2021 roku na działalność schronisk w kraju w zakresie zadań związanych tylko z psami wydano 244 mln zł. [ więcej ]podsumowanie działania schronisk1


[1]  Art. 11. O ochronie zwierząt

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom jako zadania własne gmin

 1. Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.
 2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt.
 3. Zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na podstawie uchwały rady gminy, o której mowa w art. 11a program zapobiegający bezdomności zwierząt.
 4. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą zapewniać bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt, w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego.
REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię