OGŁOSZENIE

Służba Więzienna Foto 001Wiele osób w Polsce ma do odbycia karę pozbawienia wolności. Nie każdy musi ją odbyć za kratami.

System Dozoru Elektronicznego, co to jest?
Jak powszechnie wiadomo kara pozbawienia wolności jest najsurowszym rodzajem kary w polskim prawie. System Dozoru Elektronicznego umożliwia osobom (które popełniły przestępstwo i prawomocnym wyrokiem sądu zostały skazane na karę pozbawienia wolności do jednego roku i 6 miesięcy) na odbycie kary w swoim domu lub też w innym miejscu. Ten wprowadzony do polskiego systemu prawnego dozór pozwala osobom skazanym na normalne funkcjonowanie tj. prowadzenie życia osobistego, zawodowego, a co najważniejsze – na uniknięcie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Inaczej rzecz ujmując, dochodzi wówczas do wykonania kary na wolności, zastępując odbywanie kary pozbawienia wolności w więzieniu.

Jak można ubiegać się o odbywanie kary w ramach Systemu Dozoru Elektronicznego?
Aby mieć możliwość odbywania kary we wskazanym systemie należy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w SDE. Wniosek taki należy skierować do wydziału penitencjarnego sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Niezbędne jest dołączenie do wniosku zgody na odbywanie przez skazanego kary w opisanym powyżej systemie przez wszystkie pełnoletnie osoby, które wspólnie zamieszkują z osobą skazaną w miejscu przewidzianego do odbywania kary.

Kilka słów o stronie technicznej…
Każdemu skazanemu odbywającemu karę w SDE mocowany jest na nodze lub dłoni nadajnik (przypominający większy zegarek), przy jednoczesnym zamontowaniu w miejscu odbywania kary urządzenia monitorującego. Powyższe mechanizmy mają na celu skontrolowanie, czy skazany stosuje się do zaleceń sądu i ustalonego harmonogramu. Natomiast samo odbywanie kary rozpoczyna się w chwili instalacji urządzeń elektrycznych.

Pełnią służbę przez 24 h, przejeżdżają samochodem do 20 tysięcy miesięcznie
 – „Czynności systemu dozoru elektronicznego muszą być wykonywane na bieżąco. Służba to misja – bez względu na wszystko działamy dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego” – mówi kierownik działu dozoru elektronicznego ppor. Janusz Wawrzoła.

W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Szczecinie, zespół terenowy działa w Zakładzie Karnym w Stargardzie. W skład zespołu wchodzi 10 funkcjonariuszy. Swoje zadania realizują przez 24 godziny na dobę, wykonując czynności w terenie, u osób objętych dozorem. Zespół Terenowy współpracuje z Centralą Monitorowania i Podmiotem Dozorującym, który zleca wizyty na polecenie sądu, prokuratury, czy kuratora. Obszarowo zakres działania stargardzkiej grupy obejmuje część województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Funkcjonariusze realizują przypisane im czynności przez całą dobę, bez względu na warunki atmosferyczne, przemierzając miesięcznie od 10.000 do 20.000 kilometrów.

Zakres zadań
Zespół dociera do osób objętych systemem w celu: preinstalacji (sprawdzenia warunków technicznych), instalacji (zamontowania urządzeń monitorujących), deinstalacji (demontażu sprzętu związanego z zakończeniem kary), wymiany sprzętu, czy też jego kontroli. W przypadku naruszenia warunków odbywania kary, funkcjonariusze i pracownicy natychmiast mobilizują gotowość, by udać się do monitorowanego i skontrolować sytuację. Zasadą nadrzędną, której podporządkowane są wszystkie czynności zespołu, to zabezpieczenie prawidłowego toku wykonywania kary pozbawienia wolności.

Dozór, a pandemia
Stan pandemii wymusił podjęcie działań mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, zarówno osobom objętym dozorem, jak i personelowi go realizującemu. Każdorazowo, przed planowaną wizytą u skazanego, przeprowadza się trzystopniowy proces weryfikacji. Funkcjonariusze realizujący czynności wyposażeni są w środki ochrony osobistej, urządzenia monitorujące przechodzą szeroki proces dezynfekcji, a pojazd służbowy podlega ozonowaniu.

FOTORELACJA


kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej/


Tekst: mjr Sebastian Matuszczak
Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego
Służby Więziennej w Szczecinie

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię