OGŁOSZENIE

lubuskie 07Promocja gospodarcza regionu, transport drogowy, infrastruktura zdrowotna, edukacja przedszkolna czy nowoczesne usługi opiekuńcze i terapeutyczne. Na to m.in. mogą być przeznaczane unijne fundusze.

W środę (13 października br.) w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020. Obradom przewodniczył członek zarządu Marcin Jabłoński. Wziął w nich udział także wicemarszałek, Łukasz Porycki.

Podczas spotkania Komitet Monitorujący przyjął kryteria wyboru projektów, których spełnienie umożliwi wnioskodawcom pozyskanie Funduszy Europejskich na wsparcie działań z zakresu promocji gospodarczej regionu, transportu drogowego, inwestycji w infrastrukturę zdrowotną w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej.

Przyjęto również kryteria formalne oraz merytoryczno–horyzontalne i specyficzne dla projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu brachyterapii HDR do kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentami Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.”.

Komitet uchwalił również kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Spełnienie zawartych w nich wymogów umożliwi wnioskodawcom pozyskanie funduszy z zakresu poprawy dostępności i jakości edukacji przedszkolnej oraz realizacji innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie tworzenia nowoczesnych usług opiekuńczych, integracyjnych i terapeutycznych.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Komitetu Monitorującego oraz goście zostali zapoznani z aktualnym stanem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w zakresie wartości dotychczas podpisanych umów, rozliczonych środków, które zostały certyfikowane do KE oraz osiągniętych rezultatów w wyniku zrealizowanych inwestycji, a także w zakresie przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym.

Uczestnikom spotkania zaprezentowano również założenia programu regionalnego Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027, którego konsultacje społeczne są aktualnie w toku.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Tekst: Paweł Wańczko

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię