OGŁOSZENIE

8 marca 2022
Obecnie Dzień Kobiet w Polsce to okazja do wręczenia kwiatów np. tulipanów czy drobnych prezentów – czekoladek, biżuterii czy wspólnego wyjścia do kina. Mężczyźni obdarowują nie tylko partnerki i żony, ale również córki, matki, koleżanki czy siostry . . .

Dzień Kobiet co roku obchodzimy 8. marca. Niemal na całym świecie kobiety otrzymują kwiaty i drobne podarunki. W Polsce kojarzy się przede wszystkim z wiosennymi tulipanami i czerwonymi goździkami. Co warto wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Kobiet?

Warto pamiętać, że w obecnych czasach Dzień Kobiet przypomina również o prawach kobiet i dążeniu do równouprawnienia na całym świecie. Historia Dnia Kobiet wywodzi się z m.in. ze strajków pracowniczych i walki o prawo do głosowania, obejmowania stanowisk publicznych czy porzucenia dyskryminujących zachowań. Karta Narodów Zjednoczonych podpisana w 1945 r. to pierwszy dokument potwierdzający zasadę równości kobiet i mężczyzn.

Kiedy jest Dzień Kobiet?

Kiedy jest Dzień Kobiet? W Europie najpopularniejszy termin to 8. marca. Wiąże się ze strajkami kobiet w Rosji oraz walką angielskich sufrażystek o prawa polityczne. W Polsce po raz pierwszy obchodzony 24. marca 1924 r. z inicjatywy Centralnego Wydziału Kobiecego PPS. Święto zyskało większe znaczenie dopiero po II wojnie światowej – Dzień Kobiet stał się świętem państwowym, które zniesiono w 1993 r.

Obecnie Dzień Kobiet to wciąż oficjalne święto w wielu krajach m.in. Afganistanie, Armenii, Białorusi, Gruzji, Kambodży, Kazachstanie, Kubie, Mongolii, Rosji, Ukrainie czy Wietnamie.

Międzynarodowy Dzień Kobiet 2022 obchodzą również Włosi, a symbolem są żółte kwiaty mimozy kwitnącej na początku marca. Brytyjczycy natomiast chętnie wspominają życie i dokonania wybitnych kobiet. Biorą udział m.in. w wydarzeniach przypominających o dążeniu kobiet do równouprawnienia. Kiedy jest Dzień Kobiet w Wielkiej Brytanii? Mieszkańcy Anglii, Szkocji czy Walii świętują 10. marca.

Dzień Kobiet – historia święta kobiet

Początków Dnia Kobiet należy szukać już w starożytnym Rzymie. Kobiety modliły się do bogini Junony prosząc o szczęście w małżeństwie. Mężowie obdarowywali żony prezentami i wyręczali w codziennych obowiązkach.

Pierwszy Dzień Kobiet zorganizowano 28. lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Socjalistyczna Partia Ameryki ustanowiła Narodowy Dzień Kobiet po zamieszkach i strajkach ruchów kobiet. Jedną z inicjatorek była sufrażystka Theresa Malkiel.

Historia Dnia Kobiet łączy się również z Międzynarodową Socjalistyczną Konferencją Kobiet, podczas której ustanowiono święto w Europie jednak bez dokładnej daty. Rok później, bo już 19. marca 1911 r. po raz pierwszy obchodzono Dzień Kobiet w Niemczech, Austrii, Danii i Szwajcarii. Jednym z głównych postulatów była możliwość głosowania, prawa do pracy i równouprawnienia. Z czasem coraz więcej państw dołączyło do obchodów Dnia Kobiet.

Dzień Kobiet – jak obchodzony był w Polsce?

Dzień Kobiet w Polsce zyskał największą popularność w czasach PRL-u. Kobietom wręczano kwiaty, przede wszystkim czerwone goździki, rajstopy czy artykuły domowe – ręczniki, papier albo kawę. Dzień Kobiet hucznie świętowano w urzędach, szkołach i zakładach pracy.

Obecnie Dzień Kobiet w Polsce to okazja do wręczenia kwiatów np. tulipanów czy drobnych prezentów – czekoladek, biżuterii czy wspólnego wyjścia do kina. Mężczyźni obdarowują nie tylko partnerki i żony, ale również córki, matki, koleżanki czy siostry.

8. marca wiele kobiet wciąż wychodzi na ulicę w ramach demonstracji podkreślających prawa i osiągnięcia kobiet.

dzień kobiet 2022 03Dzień Kobiet w cieniu wojny w Ukrainie

W 2022 roku Dzień Kobiet jest szczególny, bo obchodzony jest w cieniu wojny wywołanej przez Rosję. W Ukrainie Rosjanie od 13. dni mordują i gwałcą niewinne kobiety. Zabijają starców i dzieci, taki jest wkład społeczności rosyjskiej w to międzynarodowe święto i tego świat Rosjanom nigdy nie wybaczy.

To, że Putin jest mordercą i zbrodniarzem wojennym nikt w świecie, z wyjątkiem Rosji, nie ma już wątpliwości. Niemniej szokujące jest to, że Rosjanie w tak zaangażowany sposób wspierają swojego ruskiego „Hitlera”.  Niestety zdumiewająca jest także postawa rosyjskich kobiet, które godzą się na to, żeby ich synowie ginęli w niesłusznej wojnie i nie potępiają za to swojego przywódcy.

Międzynarodowa społeczność zadaje sobie pytanie, jak to możliwe, że Rosja tak doświadczona drugą wojną światową, obecnie sama stosuje faszystowskie metody prowadzenia walki, nie przestrzegając międzynarodowego prawa i zasad prowadzenia wojny. Brak honoru u rosyjskich żołnierzy i okrucieństwo podczas wojny w Ukrainie przejdą do historii ludzkości.

Dobrze, żeby 8. marca rosyjskie kobiety przyjmując w tym szczególnym dniu kwiaty od swoich mężczyzn pamiętały, że jednocześnie ich synowie w tym czasie gwałcą i zabijają inne kobiety w Ukrainie.

Rosja do zbrodni wojennych się nie przyznaje, mało tego w Rosji twierdzi się nawet, że w Ukrainie w ogóle nie ma wojny!

Żaden rozsądny człowiek nie ma wątpliwości, że nadejdzie taki czas, kiedy Rosjanie za to co zrobili w Ukrainie będą się wstydzić przed całą, światową społecznością. Miejmy nadzieję, że Putin wraz ze swoimi pomagierami zostanie osądzony w imię uczciwości wobec zabitych w tej wojnie.

 *  *  *

dzień kobiet 2022 01
Хорошо, что 8 марта российские женщины, принимая цветы от своих мужчин в этот особенный день, помнят, что их сыновья также насилуют и убивают других женщин в Украине в это время . . .

Ежегодно 8 марта мы отмечаем женский день. Женщины получают цветы и небольшие подарки практически во всем мире. В Польше он ассоциируется прежде всего с весенними тюльпанами и красными гвоздиками. Что стоит знать о Международном женском дне?

Стоит помнить, что в наши дни Женский день также напоминает нам о правах женщин и стремлении к равенству во всем мире. История Женского дня происходит, в частности, от от забастовок рабочих и борьбы за право голоса, занимая государственные должности или отказываясь от дискриминационного поведения. Устав Организации Объединенных Наций, подписанный в 1945 году, является первым документом, подтверждающим принцип равенства между женщинами и мужчинами.

Когда женский день?

Когда женский день? В Европе самая популярная дата — 8 марта. Он связан с забастовками женщин в России и борьбой английских суфражисток за политические права. В Польше он впервые отмечался 24 марта 1924 года по инициативе Центрального женского отдела ППС. Большую значимость праздник приобрел только после Второй мировой войны – Женский день стал государственным праздником, который был отменен в 1993 году.
В настоящее время Женский день по-прежнему является официальным праздником во многих странах, в том числе Афганистан, Армения, Беларусь, Грузия, Камбоджа, Казахстан, Куба, Монголия, Россия, Украина и Вьетнам.

Итальянцы также отмечают Международный женский день 2022 года, символом которого являются желтые цветы мимозы, распускающиеся в начале марта. Британцы, напротив, охотно вспоминают жизни и достижения выдающихся женщин. Среди участников в мероприятиях, напоминающих о стремлении женщин к равноправию. Когда Женский день в Великобритании? Жители Англии, Шотландии и Уэльса празднуют 10 марта.

Женский день – история женского праздника

Истоки женского дня можно найти в Древнем Риме. Женщины молились богине Юноне, прося счастья в браке. Мужья дарили женам подарки и выполняли свои повседневные обязанности.
Первый женский день прошел 28 февраля 1909 года в США. Социалистическая партия Америки учредила Национальный женский день после беспорядков и забастовок женских движений. Одним из инициаторов стала суфражистка Тереза ​​Малкиел.
История Женского дня также связана с Международной социалистической конференцией женщин, во время которой было установлено празднование в Европе, но без точной даты. Через год, 19 марта 1911 года, Женский день впервые отмечался в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии. Одним из главных требований была возможность голосования, право на труд и равенство. Со временем к празднованию Женского дня присоединялось все больше стран.

Женский день – как его праздновали в Польше?

Женский день в Польше приобрел наибольшую популярность во времена Польской Народной Республики. Женщинам дарили цветы, в основном красные гвоздики, колготки или предметы быта – полотенца, бумагу или кофе. Женский день отмечали в офисах, школах и на рабочих местах.

В настоящее время Женский день в Польше — это возможность раздать цветы, например, тюльпаны или небольшие подарки — шоколад, украшения или вместе сходить в кино. Мужчины дарят подарки не только своим партнершам и женам, но и дочерям, матерям, друзьям и сестрам.

8 марта многие женщины продолжают выходить на улицы, чтобы продемонстрировать свои права и достижения.

dzień kobiet 2022 02Женский день омрачен войной в Украине

В 2022 году Женский день особенный, потому что он отмечается в тени войны, развязанной Россией. На Украине россияне уже 13 дней убивают и насилуют невинных женщин. Убивают стариков и детей, это вклад русской общины в этот международный праздник и мир никогда не простит россиянам этого.
Нет сомнений, что Путин не является убийцей и военным преступником ни для кого в мире, кроме России. Тем не менее шокирует то, что русские так преданно поддерживают своего русского «Гитлера». К сожалению, удивляет и отношение русских женщин, которые согласны с тем, что их сыновья должны погибнуть в несправедливой войне, и не осуждают за это своего лидера.

Международное сообщество задается вопросом, как это возможно, что Россия, столь пострадавшая от Второй мировой войны, теперь сама применяет фашистские методы борьбы, не соблюдая международное право и правила ведения войны. Бесчестие русских солдат и жестокость войны на Украине войдут в историю человечества.

dzień kobiet 2022 04
Taki los zgotowali Rosjanie bratniemu ukraińskiemu narodowi. Ukraińcy Wam tego nie wybaczą!
Такова была судьба русских для братского украинского народа. Украинцы вам этого не простят!

Хорошо, что 8 марта российские женщины, принимая цветы от своих мужчин в этот особенный день, помнят, что их сыновья также насилуют и убивают других женщин в Украине в это время.

Россия не признает военных преступлений, а в России даже заявляют, что на Украине вообще нет войны!
Ни один разумный человек не сомневается, что придет время, когда россиянам будет стыдно за то, что они сделали в Украине перед всем мировым сообществом.

Будем надеяться, что Путина и его помощников будут судить ради справедливости по отношению к погибшим в этой войне.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię