policja międzyrzecz 002
Międzyrzeccy Policjanci zapraszają do wstąpienia w ich szeregi

Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia Komendant Główny Policji ma bardzo dobrą propozycję – możesz zostać policjantem.

Warto wiedzieć, że proces doboru kandydatów do służby w Policji realizowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.).

Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji prowadzą: Komendant Główny Policji wobec kandydatów do służby w Komendzie Głównej Policji oraz komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji zgodnie z terytorialnym zasięgiem działania.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji kompletu dokumentów wskazanych w § 6, ust. 2, pkt 4 tego rozporządzenia. Dokumenty należy składać w komórkach do spraw doboru w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji. To właśnie te komórki organizacyjne Policji odpowiedzialne są za prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych wobec kandydatów do służby w Policji.

policja międzyrzecz 001
Międzyrzeccy Policjanci zapraszają do wstąpienia w ich szeregi

Zasady odbywania szkolenia zawodowego podstawowego w zakresie uzupełniającym różnice programowe między zrealizowanym minimalnym zakresem treści kształcenia a szkoleniem zawodowym podstawowym przez policjantów-absolwentów studiów wyższych o kierunku prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne, w ramach których zrealizowano, na podstawie porozumienia z Komendantem Głównym Policji, określa rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877 z późn. zm..)

Dlaczego warto zostać Policjantem?
Policja, to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji).

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

 • ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
 • stabilne, stałe zatrudnienie;
 • wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
 • wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym dla funkcjonariuszy 3600-3940 zł netto;
 • nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
 • prawa emerytalne po 25 latach służby;
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształceniem, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;
 • prestiż zatrudnienia;
 • służbę w organizacji zaufania społecznego;
 • szeroki katalog specjalizacji;
 • wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;
 • przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

2. Kto może pełnić służbę w Policji
Służbę w Policji może pełnić (art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji):

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający w pełni z praw publicznych;
 • posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

3. Dokumenty do służby w Policji
Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata dokumentów.
 
Wymagane dokumenty:

Kandydat powinien okazać się dowodem osobistym.

4. Procedura kwalifikacyjna

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z następujących etapów:

 • złożenie dokumentów: podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;
 • test wiedzy i test sprawności fizycznej przeprowadzany na terenie KWP w Gorzowie Wlkp. lub jednej ze szkół policyjnych  
 • test psychologiczny – komputerowy test psychologicznych oraz rozmowa z psychologiem policyjnym;
 • rozmowa kwalifikacyjna;
 • komisja lekarska – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji;
 • postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 
Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji (www.lubuska.policja.gov.pl)., bądź też kontaktując się z Zespołem do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą o Policji, służbę w tej formacji może „(…) pełnić może obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych”.

lubuska policja międzyrzecz plakat
Międzyrzeccy Policjanci zapraszają do wstąpienia w ich szeregi

Wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do rekrutacji:

 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Celem procesu doboru do służby jest potwierdzenie, czy kandydat spełnia wymienione wymogi oraz wybór najlepszych spośród kandydatów, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne i posiadają określone preferencje.

Jak przystąpić do rekrutacji – postępowanie kwalifikacyjne:

 • Ogłoszenie Komendanta Głównego Policji – rozpoczyna procedurę rekrutacji. W ogłoszeniu podaje się terminy i limity przyjęć do służby w Policji,
 • Złożenie wymaganych dokumentów,
 • Ocena złożonych dokumentów, procedurę kwalifikacyjną prowadzą komórki ds. doboru w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Wykaz numerów telefonicznych do komórek ds. doboru komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji dostępny jest na stronie: praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38751,dok.html,
 • Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,
 • Test wiedzy – obejmuje 40 pytań z zakresu funkcjonowania Policji,
 • Test sprawności fizycznej – zaliczenie następuje po pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1.41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor można zobaczyć na stronie: praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38731,dok.html,
 • Test psychologiczny bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w Policji,
 • Postępowanie sprawdzające przeprowadzane w celu potwierdzenia nieposzlakowanej opinii kandydata do służby oraz ustalenia czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”,
 • Rozmowa kwalifikacyjna – ma na celu poznanie kandydata do służby i ocenę jego społecznych postaw wobec ludzi, jego motywacji do podjęcia służby w Policji, a także ocenę jego umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami,
 • Komisja lekarska ocenia zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Określenie terminów i rozdysponowanie limitów przyjęć do służby w Policji dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji wynikać będzie z bieżących analiz stanu etatowo-kadrowego Policji sporządzanych w Komendzie Głównej Policji.

Policja to instytucja, w której nie tylko pracują osoby, które noszą mundur. To także miejsce, gdzie zatrudnienie znajdą pracownicy cywilni. W jednostkach w całej Polsce czekają wolne miejsca na referentów i specjalistów w różnych dziedzinach. Ważne i odpowiedzialne zadania w pionach na przykład logistycznych czekają na wykształcone, sumienne i solidne osoby.

Obowiązujące terminy przyjęć do służby w Policji w roku 2021:
Komendant Główny Policji określił minimalną liczbę osób planowanych do przyjęcia do służby w Policji w roku 2021 na poziomie 5 368 oraz następujące terminy przyjęć:

 • 23 lutego,
 • 20 kwietnia,
 • 13 lipca,
 • 15 września,
 • 3 listopada,
 • 30 grudnia.

Służba w Policji zapewnia:
możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego,

 • gwarancję stałych warunków pracy,
 • ciekawą pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • różnorodny system szkoleń,
 • precyzyjny system wynagrodzenia (m.in.13-sta pensja, równoważnik za umundurowanie),
 • rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy),
 • po 25 latach służby nabycie praw emerytalnych.

Czytaj także:
Rekrutacja
Jak zostać policjantem
Test wiedzy
Test sprawności fizycznej
Informator dla kandydatów
Dokumenty do pobrania