OGŁOSZENIE

10 mln zł na gospodarkę odpadami Rozbudowa i modernizacja istniejących składowisk, likwidacja dzikich składowisk, budowa instalacji do odzysku energii – na te i wiele innych zadań będzie można otrzymać dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020.

Zarząd województwa podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na zadania dotyczące gospodarki odpadami. Nabór wniosków rozpocznie się 24 czerwca 2019 r. i zakończy się 2 lipca br. Na konkurs przeznaczono 10 mln zł.

Wsparcie będą mogły otrzymać inwestycje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o Aktualizację Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych.

Dofinansowanie będzie można uzyskać m.in. na:

  • wsparcie systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
  • budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów (w tym kompostowanie dla odpadów organicznych);
  • rozbudowę, modernizację istniejących składowisk;
  • budowę instalacji do odzysku energii;
  • wsparcie instalacji mechaniczno-biologicznych przetwarzania odpadów;
  • likwidację dzikich składowisk.

w ramach następujących kategorii interwencji:
17 – Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu);
18 – Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach).

W konkursie będą mogły wziąć udział:

  • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • Spółki prawa handlowego będące własnością JST.
  • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe średnie przedsiębiorstwa), w tym realizujący zadania ujęte w Wojewódzkim Programie Gospodarki Odpadami.

O środki mogą ubiegać się jednostki tworzące związki ZIT
Projekty pozwolą na pobudzenie rozwoju infrastruktury niezbędnej do gospodarowania odpadami. Celem jest zmniejszenie masy odpadów komunalnych podlegających składowaniu na rzecz innych form zagospodarowania oraz osiągnięcie odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu co najmniej 4 frakcji odpadów komunalnych (papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych).

Celem jest uporządkowanie gospodarki odpadami zgodnie z dyrektywami UE (Ramową Dyrektywą o odpadach i Dyrektywą składowiskową) oraz planami inwestycyjnymi w zakresie gospodarki odpadami, zatwierdzanymi przez Ministra Środowiska, w tym pozwoli na znaczne zwiększenie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów.

Konkurs realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura Działania 4.2 Gospodarka odpadami

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 10 mln zł, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię