OGŁOSZENIE

W ubiegłym roku 1 lipca 2017 roku weszło w życie nowe prawo dotyczące segregacji odpadów. Pod pojęciem „nowej ustawy śmieciowej” kryje się w rzeczywistości nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.segregacja odpadów w Międzyrzeczu

  Co ulegnie zmianie?
Wraz z wejściem w życie rozporządzenia na terenie całej Polski obowiązuje Wspólny System Segregowania Odpadów (WSSO), którego celem jest ujednolicenie (dotychczas różnorodnych) systemów segregacji odpadów w poszczególnych gminach. System wprowadza cztery kategorie odpadów (tzw. „frakcje”) wraz z jednolitymi oznaczeniami pojemników/kontenerów do ich składowania.

Przypomnijmy
„Zgodnie z § 3 i § 4 powyższego rozporządzenia, odpady powinny być dzielone w następujący sposób:

pojemnik niebieski oznaczony napisem PAPIER – odpady z papieru, w tym tektury (oraz opakowania z tych materiałów);

pojemnik zielony oznaczony napisem SZKŁO – odpady ze szkła (oraz opakowania z tego materiału);

pojemnik żółty oznaczony napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – odpady metali i tworzyw sztucznych (oraz opakowania z tych materiałów oraz wielomateriałowe);

pojemnik brązowy oznaczony napisem BIO – odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Warto dodać, że powyższy podział i tym samym ilość pojemników do segregacji odpadów może ulegać nieznacznej modyfikacji. W przypadku bowiem dopuszczalnego podziału odpadów ze szkła na szkło bezbarwne i kolorowe, to pierwsze zbierane powinno być w osobnym białym pojemniku oznaczonym napisem: SZKŁO BEZBARWNE. Dodatkowo, w dalszym ciągu część odpadów będzie miała charakter zmieszany i wówczas zbierane powinny być w fioletowym pojemniku oznaczonym napisem ZMIESZANE.

 Harmonogram wywozu odpadów
Wraz z nadejściem nowego 2018 roku ustalony został nowy harmonogram wywozu odpadów dla Gminy i miasta Międzyrzecz, który realizować będzie Firma P.P.H.U. NIEWIADOMSKI z Międzyrzecza.

Za wywóz odpadów w 2018 roku zapłacimy w sposób następujący:
odpady segregowane: 12 zł;
odpady niesegregowane: 24 zł.

  Ważne terminy!
Nie ma wątpliwości, że wprowadzenie powyższych zasad segregacji wymaga czasu. Związane jest to z kosztowną wymianą pojemników i ich oznaczeń, a także zorganizowanie procesu odbioru i wywozu odpadów w sposób odpowiadający założeniom nowego systemu. W związku z tym prawodawca wprowadził okresy przejściowe dla realizacji poszczególnych obowiązków tj.:

1 stycznia 2018 r. – do tego dnia pojemniki stosowane przed zmianą powinny zostać oznaczone nowymi napisami;

30 czerwca 2021 r. – do tego dnia ważność mogą zachować umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, nawet jeśli zbieranie odpadów nie odpowiada wymogom nowego systemu;

1 lipca 2022 r. – do tego dnia wszystkie pojemniki powinny spełniać wymogi Wspólnego Systemy Segregowania Odpadów (WSSO).

 Czy istnieje obowiązek segregacji odpadów?
Jak widać nowe prawo nie zmienia podstawowych zasad związanych z dobrowolnością segregacji odpadów zgodnie z założeniami ustawy z 2013 roku.
W dalszym ciągu właściciele nieruchomości będą mogli swobodnie zdecydować czy odbierane od nich odpady będą segregowane czy też nie. Nowe prawo nie wprowadza, zatem obowiązku segregacji odpadów, lecz jedynie modyfikuje zasady dla tych, którzy na taką segregację decydują się dobrowolnie.

Skąd zatem obawy wspólnot mieszkaniowych co do nieuchronnego obowiązku wprowadzenia segregacji odpadów komunalnych? Obawy wynikają z prostego rachunku ekonomicznego przy uwzględnieniu zasady wynikającej z dotychczasowego prawa tj. tego, że opłaty za odbiór odpadów niesegregowanych muszą być wyższe niż za odbiór odpadów segregowanych (art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Oczywiste jest zatem, iż spodziewany wzrost opłat za odbiór odpadów segregowanych (nowe pojemniki, nowa organizacja procesu odbioru itp.) spowoduje automatyczny wzrost opłat za odbiór odpadów niesegregowanych.

W ten sposób prawodawca chce skłonić właścicieli nieruchomości, w tym wspólnoty mieszkaniowe do „dobrowolnej” segregacji odpadów komunalnych. Nie jest to zaskoczenie, gdyż czasu na osiągnięcie wymaganych przez UE poziomów recyklingu nie zostało już wiele (do 2020 roku).

  Co dalej z posegregowanymi odpadami?
Zgodnie z przepisami wspomnianej wyżej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do właściwej instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. To samo dotyczy podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów.

Niedopełnienie powyższych obowiązków skutkuje sankcjami dla podmiotów odbierających odpady. Najważniejszą z nich jest kara pieniężna za mieszanie selektywnie zebranych odpadów z odpadami zmieszanymi lub mieszanie selektywnie zebranych odpadów różnych rodzajów ze sobą (art. 9x ust. 1 pkt 2 ustawy). Kara pieniężna wymierzana jest w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji.

Jeżeli zatem ktokolwiek dostrzega omawiany wyżej proceder niezbędna jest stanowcza reakcja i podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie takich zachowań. Nie dość, że zaprzepaszczają one starania konkretnych osób segregujących odpady, to dodatkowo podważają wiarę społeczeństwa w jakikolwiek sens segregowania odpadów.

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię