OGŁOSZENIE

Czy w najbliższej przyszłości dojdzie do zmiany na stanowisku dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury?

Do naszej redakcji dotarło pismo, z którym uważamy należy podzielić się ze wszystkimi czytelnikami. Pod tekstem umieszczone zostały skany oryginalnego dokumentu w formacie JPG.

Pismo dotyczy nieprawidłowości stwierdzonych w MOK oraz jest wnioskiem o opinię w tej sprawie.
W piśmie czytamy:

 „Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862) zwraca się z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie planowanego odwołania Pana Andrzeja Sobczaka ze stanowiska Dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu.

Wskazany wyżej przepis stanowi, że dyrektora instytucji kultury powołuje organizator (a takim w przypadku MOK jest Gmina Międzyrzecz reprezentowana przez Burmistrza) na czas określony, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję”.

Jako, że odwołanie dyrektora następuje w takim samym trybie, stąd wspomniane zapytanie do związków zawodowych i stowarzyszeń.

W dalszej części pisma dowiadujemy się, co skłoniło władzę wykonawczą do powzięcia wspomnianego wyżej działania:

„Przyczyną zamierzonego odwołania jest naruszenie przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem (art. 15 ust. 6 pkt. 3 wyżej wymienionej ustawy) polegające:

1)    Na odmowie udostępnienia osobom upoważnionym przez Burmistrza wglądu w część dokumentów instytucji w trakcie kontroli gospodarki finansowej MOK w dniach od 14 września 2017 r. do 31 października 2017 r., przez co uniemożliwiono Burmistrzowi dokonania rzetelnej oceny tej instytucji,

2)    2) na nienależytym gospodarowaniu środkami finansowymi kierowanej instytucji poprzez zdecydowanie o przeprowadzeniu szkolenia pracowników MOK w Paryżu we Francji i sfinansowanie kosztów noclegu w hotelu „IBIS” ze środków publicznych w wysokości 7.851,42 zł., tj. naruszeniu zasad określonych w przepisach art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.),

3)    Na niesprawowaniu należytego nadzoru nad podległymi pracownikami w zakresie fakturowania dostawy niektórych usług (porozumienia z dnia 1 marca 2016 r. i 9 marca 2017 r. zawarte z Rejonowym Sztabem Ratownictwa SKSR w Międzyrzeczu reprezentowanym przez …………….. oraz porozumienie z dnia 7 marca 2017 r. zawarte z ……………………………), tj. naruszeniu art. 106b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) oraz w zakresie księgowania tych operacji, a więc naruszeniu art. 4 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.),

4)    W imieniu kierowanej instytucji:
a) na zawarciu podwójnych umów o dzieło:
 – nr 8/2017 i 9/2017 z 11 stycznia 2017 r. z Panem …………. oraz z Panem ……… na udział w charakterze muzyka w koncercie Eleni w dniu 7 marca 2017 r. w Międzyrzeczu, wraz z aneksami z dnia 01 lutego 2017 r. ,
– nr 2/2017 i 3/2017 z tymi samymi osobami z dnia 01 lutego 2017 r. na organizację koncertu Eleni w dniu 7 marca 2017 r.,

b) na wadliwym zakwalifikowaniu usługi muzyków jako działa zamiast usługi, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu i nienaliczeniu oraz nieodprowadzeniu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za te usługi, tj. naruszeniu art. 3 ust. 1 pkt 4 i art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

c) wadliwym zakwalifikowaniu usług, np. wykonania oprawy artystycznej podczas koncertów, występu artystycznego, przygotowania programu i oprawy imprezy, wykonania zadań sędziego głównego, wykonania programu artystycznego, opracowania scenariusza koncertów, uszycia bluzek, strojów – kostiumów (umowy nr 8/2016, 17/2016, 18/2016, 28/2016, 34/2016, 5/2017, 6/2017, 7/2017) jako dzieł zamiast usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu i nienaliczaniu oraz nieodprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za te usługi, tj. naruszeniu art. 3 ust. 1 pkt 4 i art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.).”

Dalej czytamy:

„Powyższe działania i zaniechania uzasadniają odwołanie Pana Andrzeja Sobczaka ze stanowiska dyrektora MOK ze skutkiem natychmiastowym.
 Zwracam się, więc o wydanie opinii o zamiarze odwołania ze stanowiska dyrektora MOK. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy z wyżej wymienioną osobą.
Jeżeli w terminie 3 dni od dnia otrzymania tego pisma Stowarzyszenie nie przedłoży swojej opinii, to decyzja o odwołaniu pozostanie podjęta bez dalszego oczekiwania na jej wyrażenie.”

W podpisie: Burmistrz, mgr inż. Remigiusz Lorenz

Treść pisma zapewne niektóre osoby może zaskoczyć, niemniej dla wielu nie będzie ta informacja niespodzianką. Myślę, że na komentarze w tej kwestii jest jeszcze za wcześnie. Bez wątpienia Międzyrzecki Ośrodek Kultury w zaistniałej sytuacji zostanie poddany wnikliwej kontroli, którą przeprowadzą, np. specjaliści z Regionalnej Izby Obrachunkowej, po to, żeby uporządkować wszystkie fakty i zebrać ewentualne dowody nierzetelności w wykonywaniu obowiązków przedstawionych w powyższym piśmie.
Czy to się skończy zawiadomieniem organów ścigania? Cóż, czas pokaże. Jeśli doszło do złamania prawa, to urzędnik tak naprawdę nie ma innego wyjścia jak tylko złożyć zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego prawem.REKLAMA

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię