OGŁOSZENIE

Miliony na usługi społeczne11 mln zł – to pula na usługi społeczne w konkursie z działania 7.5 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 

Zarząd województwa lubuskiego ogłosił konkurs na ten cel, nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 4 grudnia.
To pieniądze przeznaczone na wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich, rozwój usług pomocy środowiskowej, a także dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i psychologicznego.
„Zwiększając alokacje na ten cel odpowiadamy na potrzeby starzejącego się społeczeństwa oraz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie.” – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 27 listopada 2017 r. i zakończy się 4 grudnia 2017 r.

 Konkurs nie jest podzielony na rundy.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:
Kto może składać wnioski?
Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
organizacje pozarządowe,
przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów, instytucje rynku pracy,
podmioty ekonomii społecznej,
podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

 Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje następujący typ projektów:

II. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i dzieci), również w utworzonych mieszkaniach o charakterze wspieranym.

IV. Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

V. Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (wyłącznie w połączeniu z całym procesem reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym).

w ramach 112  kategorii interwencji

112 – Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

poniedziałek: od 8:00 do 16:00
wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30
w:
Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59
lub w:
Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach wraz
z podpisanym przez Wnioskodawcę załącznikiem nr 11 do regulaminu: Oświadczenie Wnioskodawcy o świadomości skutków niezachowania formy komunikacji i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Załącznik nr 1 Wniosek o dofinansowanie aktualny.pdf (pdf 712 KB )


Materiał prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię