Przez wiele tygodni lubuskie i nasz powiat pandemia koronawirusa zbyt mocno nie doświadczyła.  Niestety wbrew zapewnieniom Premiera RP, Mateusza Morawieckiego o tym, że wirus jest już niegroźny w ostatnich dniach w kraju i w naszym regionie wzrasta ilość zarażeń.

W zaistniałej sytuacji urzędy wprowadzają nowe ustalenia w kwestii funkcjonowania i obsługi interesantów.

  W województwie
Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zakażeniu radnego ustalone zostało środowisko potencjalnie zagrożone zakażeniem. To przede wszystkim uczestnicy Nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, która odbyła się 5 sierpnia br. – to 25 radnych województwa, pracownicy urzędu oraz 20 gości oraz uczestnicy szkolenia radnych w Wiejcach, które odbyło się w dniach 7-8 sierpnia br. – 30 os. Całą listę otrzymała  już Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Zgodnie z jej decyzją na obowiązkowej kwarantannie przebywać będą wszyscy z pierwszego kontaktu z zakażonym, czyli przede wszystkim radni województwa. Decyzja co do pozostałych uczestników nie została jeszcze podjęta.
Każdy, kto miał kontakt bezpośredni z radnym proszony jest o pilny kontakt z sanepidem!

W związku z wykryciem COVID-19 u radnego województwa pozostali radni objęci zostali kwarantanną. W konsekwencji planowana na 17 sierpnia sesja sejmiku nie odbędzie się. Obrady zostały przeniesione na 24 sierpnia. Jednocześnie praca Urzędu Marszałkowskiego w związku z kwarantanną Członków Zarządu Województwa Lubuskiego nie zostanie w żaden sposób zakłócona, a zadania realizowane są na bieżąco.
Członkowie Zarządu Województwa na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  wykonują  swoje zadania  w ramach pracy zdalnej.
Posiedzenia Zarządu Województwa będą się odbywać zdalnie. Obecny w pracy jest Wicemarszałek Województwa Łukasz Porycki, który nie został objęty kwarantanną i pełni swoje obowiązki w Urzędzie.

  Zmiana zasad funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu – OGŁOSZENIE STAROSTY

 

OGŁOSZENIE NR 8.2020 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2020 r

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe
w Międzyrzeczu

Na podstawie § 21 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356) ogłaszam, co następuje:

§ 1. 1. W okresie od dnia 11 sierpnia 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, zwane dalej „Starostwem”, podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

2. Bezpośrednia obsługa interesantów w:

  1. Wydziale Architektury i Budownictwa;
  2. Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
  3. Wydziale Komunikacji i Dróg

odbywa się po uprzednim telefonicznym umówieniu przez interesanta terminu spotkania w siedzibie Starostwa.

§ 2. 1. W innych sprawach niż załatwiane w trybie określonym w § 1 ust. 1 wszelkie dokumenty i wnioski do Starostwa należy złożyć w sekretariacie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej, w tym poprzez platformy e-puap.

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1 pracownicy Starostwa realizuje niezbędne kontakty z interesantami Starostwa i zapewniają im pomoc telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez numery telefoniczne i adresy poczty elektronicznej umieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa.

§ 3. Traci moc ogłoszenie Nr 7.2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu.

§ 4. Ogłoszenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2020 r.