Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa, Plan Odbudowy dla Lubuskiego i rozwój innowacyjności – to tematy Rady Rozwoju Województwa, która 2 października 2020 r. obradowała pod przewodnictwem marszałek Elżbiety Anny Polak.

Lubuskie 2030 – Zielona Kraina Inteligentnych Technologii
Podczas obrad marszałek Elżbieta Anna Polak podsumowała prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2030. Podkreślała dużą aktywność Lubuszan w procesie tworzenia dokumentu. W wyniku konsultacji wpłynęło 688 wniosków. Wykonana została także prognoza oddziaływania na środowisko. Ocena wypadła pozytywnie, co oznacza, że projekt Strategii jest zgodny z dokumentami krajowymi i europejskimi i ma pozytywy wpływ na środowisko. Marszałek podkreślała, że założenia doskonale wpisują się w priorytety polityki spójności UE oraz Plan Odbudowy, czyli zielony ład i inteligentny rozwój. E. Polak omówiła szczegółowo trzeci projekt SRWL.

„Największe emocje podczas konsultacji dotyczyły planowanych inwestycji i przedsięwzięć. Wszystkim podmiotem bardzo zależało, aby były one wpisane do strategii punktowo. W poprzedniej strategii też mieliśmy listę projektów kluczowych (25).  Teraz mamy ostatecznie 43. Nie wszystkie przedsięwzięcia zostały wpisane punktowo, ale wynikają z zapisów i działań. Najwięcej dotyczyło dróg i mostów, a także transportu. Okazuje się, że mimo wielkich inwestycji nadal są jeszcze potrzeby w tym zakresie. Dużo zgłoszeń dotyczyło również aktywizacji społeczeństwa, tradycji pszczelarskich, promocji produktów regionalnych, co jako jedyny region robimy w oparciu o instytucję. Sporo wniosków dotyczyło transportu wodnego. Zgłoszone zostały także tematy dot. zwiększenia Miejskich Obszarów Funkcjonalnych: na północy (o Strzelce Krajeńskie) i południu (o Sulechów i Nową Sól – Lubuskie Trójmiasto)” – wyjaśniła marszałek.

„Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego” [PDF] – zobacz całą prezentacjęklik

Strategia zawiera, oprócz konkretnych przedsięwzięć i inwestycji, przede wszystkim wizję rozwoju regionu.  Lubuskie 2030 ma być Zieloną krainą inteligentnych technologii. – „Są zmiany związane z koncentracją priorytetów. Będzie ich 5. Region bardziej inteligentny i przyjazny środowisku – to główne. Lubuskie ma być regionem nowoczesnym innowacyjnym, regionem zielonej gospodarki, otwartym, spójnym przestrzennie, w którym nasze stolice pełnią kluczową rolę, regionem sprawnie zarządzany i takim, w którym obywatele mają wpływ na kreowanie polityki regionalnej (regiony bliżej obywatela i silne społecznie)” – wyjaśniła marszałek Polak.

„Cieszę się, że ta trzecia wersja uwzględniła wiele zgłoszonych uwag, że jest tam też kwestia spójności i zrównoważonego rozwoju. Ważne jest też podkreślenie kwestii uspołecznienia prac projektowych i wdrożeniowych. Ten aspekt społeczny jest niezwykle potrzebny także w procesie ewaluacji i koordynacji realizacji Strategii” – skomentował Henryk Maciej Woźniak. –  „My, samorząd gospodarczy, chcemy być partnerem. Będzie wiele funduszy i możliwości działania i chcemy być partnerem w osiąganiu celów zapisanych w SRWL. Im więcej nas w procesie myślenia o rozwoju i innowacyjności, tym więcej inspiracji” – dodał.

Pozytywnie do tych słów odniosła się marszałek Polak. – „Przyszłość to współpraca i partnerstwo. Wtedy wartość dodana się podwaja” – podkreśliła.

Z kolei Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Marian Babiuch zawnioskował o przygotowanie aneksu do Strategii dot. wpływu pandemii na lubuską gospodarkę. – Pracowaliśmy nad dokumentem w zupełnie innych realiach. Więc koniecznie należy uwzględnić zmiany – wyjaśnił. Marszałek zapewniła, że tak się stanie, jednak pandemia jeszcze trwa i nie można jeszcze ocenić jej skutków.

W dyskusji wziął udział także Kazimierz Łatwiński – doradca wojewody lubuskiego,  który zwrócił uwagę na istotę dobrego skomunikowania regionów i budowy w stolicach węzłów dla kolei dużych prędkości. – „O sile miast wojewódzkich decyduje także to, że są węzłami komunikacyjnymi” – zaznaczył. Zaakcentował także problem estetyzacji miast i prosił, aby uwzględnić tę kwestię w programach wparcia.

„Plan Odbudowy dla Lubuskiego” [PDF] zobacz całą prezentację – klik

Plan Odbudowy dla Lubuskiego
Jednym z głównych narzędzi realizacji zadań zapisanych w Strategii są fundusze unijne.

Tym razem popłyną one do Polski dwutorowo: w ramach polityki spójności oraz Planu Odbudowy.

Do tego drugiego Lubuskie zgłosiło 15 dużych projektów regionalnych.

 

WYKAZ PROJEKTÓW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DO KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY

 • Wzmocnienie potencjału lubuskiej ochrony zdrowia – eliminacja deficytów ujawnionych w czasie kryzysu epidemicznego.
 • Lubuska medycyna na sygnale.
 • Lubuska pediatria – mały pacjent, wielka medycyna.
 • Zielone szpitale – lubuska ochrona zdrowia przyjazna środowisku i pacjentowi.
 • Budowa sieci głównych połączeń dla transportu rowerowego w województwie lubuskim.
 • Elektryfikacja i rozbudowa linii kolejowych.
 • Zakup hybrydowego taboru kolejowego.
 • Lubuska Szkoła Przyszłości – cyfryzacja i edukacja ekologiczna.
 • Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych – Zielona Chmura.
 • Centrum Badań i Rozwoju Sztucznej Inteligencji oraz Innowacji Cyfrowych w Polsce Zachodniej.
 • Park Technologii Kosmicznych i Lotniczych.
 • Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego – Zielony Urząd/Green Office.
 • Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego w oparciu o powstające Centrum Edukacji Zawodowej   i Biznesu w Gorzowie Wlkp.
 • Cyfrowa kultura – lubuskie dziedzictwo kulturowe.
 • Budowa i rozwój Europejskiego Centrum Elektromobilności.

O szczegółach mówił Maciej Nowicki – „Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

„To duży, niespodziewany zastrzyk pieniędzy. To duże możliwości dla naszego regionu” – zaznaczył.

Czas na innowacje
Z diagnozy przeprowadzonej na potrzeby aktualizacji SRWL wynika, że piętą achillesową regionu lubuskiego są innowacje. Co zrobić, aby zmienić ten trend. Swoje rekomendacje sformułowane na podstawie analizy i oceny innowacyjności w Lubuskiem przedstawił dr Jerzy Tutaj z Politechniki Wrocławskiej.
„Jak wynika z przeprowadzonych analiz, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych − region lubuski należy do grupy województw o najniższych parametrach innowacyjności. Wydaje się, że przyczyny takiego stanu należy upatrywać  w przyjętym modelu zarządzania innowacjami, w praktyce wdrożeniowej programu rozwoju innowacji, w metodologii i praktyce ewaluacji procesów innowacyjnych w regionie i niskiej aktywności podmiotów odpowiedzialnych za rozwój innowacji: klastry, uczelnie” – wyjaśnił. Przedstawił także założenia programu Lubuskie Innowacje 2030.

„LUBUSKIE INNOWACJE 2030” [PDF] – zobacz całą prezentację – klik

„Postulujemy utworzenie modelu zarządzania innowacjami w regionie lubuskim, w którym Zarząd Województwa Lubuskiego będzie głównym podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie polityki rozwoju w zakresie innowacyjności, określającym cele rozwojowe oraz sposób ich osiągania, który realizować będzie swoje zadanie poprzez jednostki podległe: Zespół Lubuskie Innowacje 2030 – docelowo przygotowujący podmiot w formie Spółki do wdrażania i monitorowania innowacji oraz przedstawiciele departamentów UMWL oraz jednostek  i  instytucji podległych. Postulujemy także utworzenie Lubuskiego Forum Innowacji oraz spółki z o.o. Lubuskie Innowacje, jako operatora Parku Technologii Kosmicznych oraz podmiotu koordynującego politykę regionalną w regionie lubuskim z udziałem przedsiębiorców – biznesu, uczelni, jednostek naukowo-badawczych, JST i NGO” – podkreślał dr Jerzy Tutaj. Przedstawił także rekomendacje koniecznych do podjęcia działań.

„Bardzo wiele zapisów, które funkcjonują w dokumentach jest realnych. Musi być tylko większa koncentracja i wyznaczanie sobie wskaźników do osiągnięcia co do ilości grantów, patentów. Trzeba to koordynować i w sposób twardy wprowadzać w życie” – dodał. Podkreślał także konieczność wzmocnienia polityki klastrowej. Prezentacja w załączeniu

Wystąpienie dra Tutaja wywołało dyskusję. Jednym z jej wątków była rola uniwersytetu w rozwoju innowacyjności. W swoim wystąpieniu dr Tutaj wskazywał, że uniwersytet powinien stawiać na przedsiębiorczość. Z tym stwierdzeniem nie zgodziła się prof. Maria Zielińska – socjolożka.
„Nie wyobrażam sobie, że uniwersytet przekształca się z dnia na dzień. Nie ma automatycznego działania. Nigdy się tak nie stanie. Uważam, że rolą uniwersytetu nie jest odpowiadanie na każdą potrzebę rynku. Uniwersytet to nie szkoła zawodowa. Uniwersytet to więcej niż technologie i innowacje, to też pewna tradycja, ogromna rola humanistyki. Jeżeli się tego pozbędziemy i zapomnimy o kwestiach społecznych, to już nie będzie uniwersytet” – wyjaśniła.

Dr Tutaj podkreślał także, że na uczelni powinni kształcić praktycy tak, jak na uczelniach USA. Z tą tezą nie zgodził się z kolei prof. Andrzej Pieczyński, Prorektor UZ ds. Rozwoju.
„W polskim systemie jest to tylko częściowo możliwe do realizacji, ponieważ jest zupełnie inny system finansowania uczelni – wyjaśnił. –  Nie zgadzam się też ze stwierdzeniem, że uczelnia powinna być motorem o innowacyjności. Jeżeli przyjrzymy się zgłoszeniom patentowym, to one pochodzą z przemysłu. Dlatego bardzo ważne, żeby w tym Forum, o którym Pan mówił kluczową rolę odgrywał właśnie przemysł, który jest motorem innowacyjności. Ważne jest zrozumienie czym jest innowacyjność. To forum powinno uświadamiać czym są innowacje, o co w tym wszystkim chodzi” – podkreślał.

W obradach wziął także udział wicemarszałek Łukasz Porycki.

O radzie
Rada ds. Rozwoju Województwa to organ opiniodawczy Zarządu Województwa Lubuskiego w zakresie ważnych inicjatyw wspierających rozwój regionu, konsultowania aktualnych priorytetów rozwoju województwa i ich zgodności z zapisami dokumentów strategicznych kraju, współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, w jej monitorowaniu i ewaluacji powołana została w 2009 r.

W skład Rady do spraw rozwoju województwa lubuskiego wchodzą szefowie najważniejszych w regionie instytucji, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz organizacji lubuskich przedsiębiorców.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego