Zarząd Województwa Lubuskiego Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Alokacja to 206 tys. zł.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2019 roku przeznaczone zostały następujące kwoty:

  • pomoc społeczna – 60.000 zł,
  • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – 35.000 zł,
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 75.000 zł
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  – 36.000 zł.

Wszelkie informacje na temat ogłoszenia (wraz z załącznikami) oraz termin składania ofert znajdują się na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze – www.bip.wrota.lubuskie.pl/rops/.