Od września decyzją Rządu RP seniorzy niestety będą mniej mogli dorobić do emerytury.

Dla wielu seniorów, którzy dorabiają do emerytury, od września 2023 roku będą obowiązywać niższe limity wynagrodzenia. Limity dorabiania do świadczeń emerytalno-rentowych zmieniają się co trzy miesiące i zależą od przeciętnego wynagrodzenia w kraju w poprzednim kwartale.

0
358
seniorzy mniej dorobią od 1 września 000
Od września decyzją Rządu RP seniorzy niestety będą mniej mogli dorobić do emerytury.

seniorzy mniej dorobią od 1 września 001
Przekroczenie nowych limitów może oznaczać, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Żeby nie narazić się na zmniejszenie emerytury czy renty, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dla wielu seniorów, którzy dorabiają do emerytury, od września 2023 roku będą obowiązywać niższe limity wynagrodzenia. Limity dorabiania do świadczeń emerytalno-rentowych zmieniają się co trzy miesiące i zależą od przeciętnego wynagrodzenia w kraju w poprzednim kwartale.

W naszym kraju emeryci i renciści nadal jeszcze mogą dorabiać, jednak muszą mieć na uwadze, że obowiązują limity wynagrodzenia, których przekroczenie może oznaczać ograniczenie lub wręcz zawieszenie świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych niedawno ogłosił, że będą mogli dorobić mniej niż dotychczas. Nowe limity zaczną obowiązywać 1 września.

Na podstawie czego ustalane są limity?

Limitów dorabiania do emerytur i rent nie da się ustalić raz na cały rok, bo podstawą ich wyliczeń jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poszczególnych kwartałach roku.  Prezes ZUS podała najnowsze stawki, które zaczną obowiązywać od 1 września. Emeryci i renciści, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego, muszą pamiętać o limitach przychodów.

Nowe limity dorabiania do świadczeń są niższe, ponieważ zgodnie z danymi GUS spadło przeciętne wynagrodzenie w Polsce – z 7124,26 zł w pierwszym kwartale 2023 roku do 7005,76 w drugim kwartale 2023 roku.

Przekroczenie nowych limitów może oznaczać, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Żeby nie narazić się na zmniejszenie emerytury czy renty, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

To ile może dorobić sobie emeryt lub rencista?

Od 1 września emeryt lub rencista, który nie chce narazić się na zmniejszenie świadczenia, może dorobić 4904,10 zł brutto. Natomiast uzyskanie miesięcznego wynagrodzenia powyżej 9107,50 zł brutto spowoduje zawieszenie świadczenia.

Zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia. Jak to wygląda w praktyce?

Pobierający emerytalne świadczenie powinni pamiętać, iż przekroczenie tzw. progów granicznych może skutkować zawieszeniem lub zmniejszeniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysokości otrzymywanego świadczenia.

W sytuacji, gdy emeryt lub rencista osiągnie przychód, wynoszący ponad 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 130%, to ZUS odpowiednio zmniejszy świadczenie. Jeżeli zaś przychód przekroczy 130% przeciętnego wynagrodzenia, to świadczenie ulegnie zawieszeniu.

Zasady te stosuje się do przychodów z działalności, od której obowiązkowe są składki na ubezpieczenia społeczne m.in do przychodów z pracy na podstawie stosunku pracy, z działalności pozarolniczej, ze świadczenia rehabilitacyjnego).

Warto dodać, że kwota zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń. Od 1 marca do końca lutego wynosi 794,35 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; 595,80 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 675,24 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Ważne jest też to, iż progi graniczne nie dotyczą wszystkich emerytów i rencistów. Bez ograniczeń mogą zatem dorabiać seniorzy, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny. Limitów nie stosuje się też wobec osób, które mają prawo do emerytury, ukończyły powszechny wiek emerytalny i pobierają rentę rodzinną jako świadczenie korzystniejsze. Bez ograniczeń można również dorobić do emerytury częściowej, renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia, renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową.

Regulacja realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 504; ost. zm. Dz.U. z 2022 r., poz. 1504).


Źródło informacji: Ministerstwo Finansów / ZUS

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka