OGŁOSZENIE

odśnieżanie zima międzyrzecz 005
Rada Miejska lub Gminy ustala specjalny regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Są w nim m.in. szczegółowo określone wymagania dotyczące czynności, które mają być podjęte przez właścicieli …
Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W związku z opadami śniegu, przypominamy zarządcom oraz właścicielom i administratorom posesji o konieczności uprzątnięcia śniegu i lodu z chodników przylegających do ich nieruchomości.

Właściciel posesji ma swoje obowiązki

Właściciele posesji mają obowiązek dbania o porządek na chodniku. Chodzi tu w szczególności o sprzątanie chodnika, który przylega do ich nieruchomości, i jego odśnieżanie. Właściciel ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).ustawa odśnieżanie 001

Przez właściciela należy w tym przypadku rozumieć również współwłaściciela, użytkownika wieczystego gruntu, a także osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub władaniu.

Warto przypomnieć, że o porządek trzeba dbać nie tylko zimą, ale przez cały rok, choć z oczywistych powodów to w okresie jesienno-zimowym sprzątanie chodnika jest najważniejsze.

Który, według ustawy chodnik trzeba sprzątać, a który – nie?

Nie każdy chodnik musi być przez właściciela nieruchomości sprzątany. Chodnik, który właściciel posesji ma sprzątać, musi spełniać łącznie dwa warunki:

    • jest wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego,
    • jest położony bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

odśnieżanie zima międzyrzecz 004W powyższej sprawie istotne jest to, że chodnik musi przylegać bezpośrednio do posesji. Jeśli między chodnikiem, a granicą posesji jest teren nieutwardzony, zielony,  np. zasiana trawa, posadzone drzewa – właściciel nieruchomości już takiego chodnika sprzątać nie musi. Nie jest także zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Istotną sprawą jest to, że w zakresie pojęcia „uprzątnięcie” nie mieści się termin „wywóz”. Gmina zatem nie może wymagać od właściciela, by ten dokonywał na własny koszt (czy w ogóle organizował) wywóz np. śniegu czy zebranych liści.

Niestety ustawa nie reguluje wszystkich problemów i w praktyce kwestia utrzymania czystości na chodniku wywołuje wiele problemów. W orzeczeniach sądów podkreśla się, że obowiązek, jakim jest sprzątanie chodnika nie oznacza, że chodnik musi znajdować się zawsze w idealnym stanie. Bo, nie sposób przyjąć, że np. w okresie opadów śniegu chodnik na całej szerokości i zawsze będzie odśnieżony. Co więcej, trudno również wymagać, aby chodnik był sprzątnięty „od razu”.
Warto wiedzieć, że nawet profesjonalne firmy wykonujące usługi np. dla miasta mają w umowach zapisane, że podjęcie czynności musi nastąpić, np. w ciągu 2 godzin po ustaniu opadów śniegu.

Co, jeśli dojdzie do nieszczęścia?

odśnieżanie zima międzyrzecz 003W sytuacji, gdy ktoś wskutek wypadku na nieoczyszczonym chodniku dozna szkody, może dochodzić odszkodowania (za szkodę) oraz zadośćuczynienia (za krzywdę, np. cierpnie w związku ze złamaniem nogi).

Istotne w tej sytuacji jest przede wszystkim to, czy właściciel posesji ponosi winę za zdarzenie, czy zaniedbał swoich obowiązków.

Rada Miejska lub Gminy ustala specjalny regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Są w nim m.in. szczegółowo określone wymagania dotyczące czynności, które mają być podjęte przez właścicieli. W regulaminie takim, jako akcie prawa miejscowego można tylko doprecyzować i uściślić obowiązki nałożone w ustawie, natomiast nie można nakładać na właścicieli obowiązków, o których w ustawie nie ma mowy.

Pamiętajmy, że zimą właściciele i zarządcy obiektów budowlanych, poza utrzymaniem czystości na chodnikach są odpowiedzialni, pod groźbą kar, za:

   • usuwanie zalegającego na dachach śniegu i lodu, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio wzdłuż nieruchomości oraz
   • usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości.

odśnieżanie zima międzyrzecz 002Właściciele i zarządcy obiektów muszą pamiętać, że gmina ma prawo sprawdzić czy obowiązki porządkowe, które na nich ciążą są wykonywane w sposób prawidłowy. Organem uprawnionym do kontroli jest zatem wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W praktyce robią to za nich powołane komisje lub funkcjonariusze straży gminnych.
Nieuprzątnięty chodnik może się skończyć mandatem.

odśnieżanie zima międzyrzecz 001
Właściciele posesji mają obowiązek dbania o porządek na chodniku …

Warto pamiętać, że właściciel posesji odpowiada tylko za normalne następstwa swojego czynu, z którego wynikła szkoda (a więc tutaj za normalne następstwa tego, że np. nie usunięto śniegu z chodnika).

W przypadku poślizgnięcia się, będzie odpowiadać więc za to, że poszkodowany doznał np. obrażeń ciała – złamania nogi, ale już nie za to, że w wyniku poślizgnięcia się nie mógł wyjechać, np. na urlop.

odśnieżanie zima międzyrzecz 000
Za zimowe utrzymanie dróg odpowiadają ich zarządcy …

Gmina nie tylko kontroluje właścicieli posesji, ale ma także swoją odpowiedzialność na terenie i drogach przez siebie administrowanych, także tam gdzie pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych.
Do obowiązków gminy należy, między innymi uprzątnięcie i pozbycie się (organizacja i zabezpieczenie wywozu) błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg i ciągów komunikacyjnych dla pieszych zgromadzonych także przez właścicieli posesji.

W minionych latach odwykliśmy od śnieżnych zim. Znaczne opady śniegu i utrzymujący się długo mróz odnotowany był w 2010 roku. Archiwalne już zdjęcia ukazują problem z jakim musiało się zmierzyć miasto i właściciele poszczególnych posesji. Czy aktualnie Międzyrzecz jest przygotowany na duże opady śniegu?


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię