OGŁOSZENIE

interreg brandenburgia polska 2021 2027 001Do 30 czerwca trwa pierwszy nabór projektów w Programie Interreg Brandenburgia – Polska 2021-2027. Dostępne w tym rozdaniu środki to blisko 30 mln euro, maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 80 proc. – informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Obszar programowy obejmuje w Polsce województwo lubuskie. Jednak jako partnerzy w projektach mogą uczestniczyć również podmioty spoza obszaru programowego, pod warunkiem, że ich udział w projekcie przyniesie korzyść dla tego obszaru.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów regularnych we wszystkich priorytetach programu, w następujących celach szczegółowych:

Priorytet 1: Innowacyjne pogranicze – transfer wiedzy i technologii na rzecz innowacyjnych rozwiązań
Cel szczegółowy 1.1: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Priorytet 2: Odporne i zrównoważone pogranicze – zmiany klimatu różnorodność biologiczna
Cel szczegółowy 2.4: Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

Cel szczegółowy 2.7: Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Priorytet 3: Atrakcyjne pogranicze – edukacja, kultura i turystyka
Cel szczegółowy 4.2: Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online

Cel szczegółowy 4.6: Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Priorytet 4: Pogranicze dialogu – współpraca mieszkańców i instytucji
Cel szczegółowy 6.1: Zwiększanie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium i zainteresowanych stron.

Środki dostępne w 1. naborze to 28.965.690,15 EUR. Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Wzory dokumentów oraz szczegółowe zasady składania ich są określone w dokumentach naboru na stronie programu.blok ke


Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię