OGŁOSZENIE

dwutlenek węgla 001
Celem UE na rok 2030, określonym w unijnym prawie klimatycznym, jest redukcja emisji o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z roku 1990.

UE przekroczyła cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. Przeciwdziałanie zmianie klimatu jest jednym z najważniejszych priorytetów UE. Zobowiązała się ona do osiągnięcia licznych celów i podjęła szereg działań w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Jakie poczyniła postępy? Co mówią fakty?

Cele klimatyczne 2020

dwutlenek węgla 003
Zmiany emisji gazów cieplarnianych w UE w latach 1990-2020 oraz cele do roku 2050.

Cele UE na 2020 r. zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym przyjętym w 2008 r. Jednym z nich było ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomami w 1990 roku.

Dowiedz się więcej o różnych rodzajach gazów cieplarnianych i ich potencjale tworzenia efektu cieplarnianego

Szacuje się, że emisje UE w 2020 r. były o 31% niższe niż w 1990 r., co oznacza przekroczenie celu o 11 punktów procentowych. Potwierdzone dane wskazują, że do 2019 r. emisje zmniejszyły się o 24% w porównaniu z rokiem 1990. W latach 2019-2020 nastąpił duży spadek emisji gazów cieplarnianych w UE, co było silnie związane z pandemią koronawirusa.

Jednak według najnowszych prognoz państw członkowskich opartych na istniejących środkach, redukcja emisji netto wyniesie tylko ok. 41% do 2030 roku. Celem UE na rok 2030, określonym w unijnym prawie klimatycznym, jest redukcja emisji o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z roku 1990. Przygotowywany pakiet nowych i zmienionych przepisów, znany jako „Gotowi na 55” , ma na celu realizację celów Zielonego Ładu i uczynienie z Europy kontynentu neutralnego klimatycznie do 2050 roku.

Więcej faktów i liczb na temat zmiany klimatu w Europie

Postępy w sektorze energetycznym i przemysłowym

Aby osiągnąć wspomniany wyżej cel na rok 2020, UE podejmuje działania w wielu dziedzinach.
Jednym z nich jest unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ETS), który obejmuje emisje gazów cieplarnianych na dużą skalę w sektorach energetycznym i przemysłowym oraz lotniczym (około 45% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE).

W latach 2005-2020, emisje z elektrowni i fabryk objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS) spadły o 40%. Jest to zdecydowanie więcej niż wynosi przyjęty na 2020 r. cel ich redukcji o 23%.

Stan realizacji celów krajowych

Aby ograniczyć emisje z innych sektorów (budownictwo mieszkaniowe, rolnictwo, gospodarka odpadami, transport – z wyjątkiem lotnictwa), na mocy decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku redukcyjnego państwa członkowskie UE określają krajowe cele w zakresie redukcji emisji. Emisje z sektorów objętych celami krajowymi były w 2018 r. o 15% niższe niż w 2005 r., co oznacza przekroczenie celu na 2020 r., który zakładał ich redukcję o 10%.

Redukcja ta wynikała głównie z poprawy efektywności energetycznej i przejścia na paliwa o mniejszej zawartości węgla. Z kolei emisje z transportu rosły co roku aż do początku pandemii COVID-19.

dwutlenek węgla 004
Emisje gazów cieplarnianych w krajach UE w latach 2005 i 2019 oraz porównanie postępów w realizacji celu redukcji emisji do 2020 roku.

National emission targets for 2020 ranged from a 20% reduction by 2020 (from 2005 levels) for the richest countries to a 20% increase for the least wealthy.

Krajowe cele w zakresie emisji do 2020 r. wahały się od 20-procentowej redukcji do 2020 r. (w stosunku do poziomu z 2005 r.) w przypadku krajów najbogatszych do 20-procentowego wzrostu w przypadku krajów najmniej zamożnych.

dwutlenek węgla 005
Transport jest jedynym sektorem UE, w którym emisje gazów cieplarnianych wzrosły w latach 1990-2019.

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię