OGŁOSZENIE

Śmieci i butelki zalegające przejście na perony przystanku kolejowego zalegają od wielu miesięcy i nikt na taki stan rzeczy nie reaguje!

Kontynuując temat dworca kolejowego w Międzyrzeczu poruszamy tym razem kwestię nie związaną z historią kolei żelaznej. Pytamy kto odpowiada za porządki w tym miejscu?

Temat  transportu kolejowego w naszym mieście szerzej przybliżyliśmy w artykule, pt. „Kolej żelazna w Międzyrzeczu”. We wspomnianym artykule poświęconym historii kolei żelaznej w naszym mieście po prostu temat porządków w rejonie przystanku stacyjnego nie wpisywał się w kontekst i stąd oddzielny artykuł.

Tak przy okazji warto zwrócić uwagę na brzmienie pojęć: dworzec kolejowy –  przystanek kolejowy. Zapewne Państwo dostrzegają różnicę. To w pewnym sensie także nobilitacja, bo mieć w mieście dworzec, to nie to samo co mieć przystanek. Niemniej, jakby się nie przyglądać tej kwestii jedno się nie powinno zmienić. Nie powinna się zmienić troska o stan porządków i nie jest tu istotne czy mamy do czynienia z dworcem, czy też z przystankiem kolejowym. Tu ze mną zapewne wszyscy się zgodzą.

A jak jest, to każdy może sam sprawdzić, wybierając się na spacer w rejon przystanku kolejowego. Ci co codziennie korzystają z transportu kolejowego z pewnością wiedzą o czym piszę. Natomiast dla tych, którym się nie chce wyjść z domu, prezentujemy poniżej kilka zdjęć wykonanych w sobotę 23 lutego 2019 r.

Nad tą kwestią nie zamierzam się zbytnio rozwodzić, bo sprawa jest oczywista. Mam tylko jedno pytanie, co robią w tym zakresie opłacane z pieniędzy podatników służby komunalne. Może panie i panowie urzędnicy już czas wyjść z przytulnych biur i udać się w teren. A może urzędnicy czekają na to, że pasażerowie sami posprzątają te śmieci i butelki? Być może ktoś w ramach riposty powie, że to tereny kolejowe lub prywatne. I służby miejskie nie mają tu kompetencji. Otóż nic bardziej mylnego. Warto zajrzeć do odpowiednich ustaw i przepisów. Po zapoznaniu się z ich treścią wszystko będzie jasne, nawet dla urzędnika.

Dworzec PKP w Międzyrzeczu
Tej wystawy butelek podróżni w nocy zapewne nie zobaczą, bo przejście jest nieoświetlone i panują tu wręcz egipskie ciemności. Niestety w ciągu dnia widok nie przynosi chluby naszemu miastu. Ktoś się nie wywiązuje ze swoich obowiązków.

Na chwilę obecną jedno jest pewne, chwalić się nie ma czym i turystów raczej nie ma co zapraszać, bo jako mieszkańcy Międzyrzecza najemy się tylko wstydu. Wprawdzie to tylko droga wiodąca do przystanku kolejowego, ale także dla przybywających do naszego miasta turystów pierwszy kontakt z Międzyrzeczem.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców jest jednym z podstawowych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Gmina powinna podejmować nie tylko bezpośrednie działania o charakterze interwencyjnym. Na wzrost poziomu bezpieczeństwa wpływa także realizacja innych zadań samorządu, których celem jest ograniczanie pośrednich przyczyn stanowiących podłoże przestępczości oraz patologii społecznych. Dotyczy to również oświetlenia chodników, ulic i przejść dla pieszych.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/


 *  *  *

Obowiązki gminy
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, należy do zadań własnych gminy. Tak stanowi art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z 5 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.).

W literaturze podkreśla się, że zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego nie należy rozpatrywać wyłącznie poprzez pryzmat polityki kryminalnej i podejmowania działań interwencyjnych. Obejmuje ono również zadania z zakresu ograniczania pośrednich przyczyn stanowiących podłoże przestępczości oraz patologii społecznych, np. działania w obszarze edukacji, wychowania, ochrony zdrowia, rozwoju gospodarczego, przeciwdziałania bezrobociu, narkomanii, alkoholizmowi i przemocy w rodzinach.

Istotnym elementem oddziaływania gminy na zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego jest możliwość wydawania przez radę gminy aktów prawa miejscowego o charakterze porządkowym, które mogą przewidywać za ich naruszenie sankcję w postaci kary grzywny. Przepisy porządkowe są ustanawiane przez radę gminy w drodze uchwały.

Regulamin czystości i porządku
Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin taki jest aktem prawa miejscowego i określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Obowiązki właścicieli nieruchomości
Obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie polegają przede wszystkim na wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie oraz na przyłączeniu nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, jeżeli gmina takiej nie posiada, wyposażeniu nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Ważnym obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest również uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż swoich nieruchomości.

Jeżeli w regulaminie czystości i porządku znajdują się jeszcze inne obowiązki, to właściciel nieruchomości jest zobowiązany do ich przestrzegania.

Powyższe obowiązki na terenach nie należących do mieszkańców wykonuje gmina. Wykonywanie należy także rozumieć jako egzekwowanie od włodarzy poszczególnych terenów, np. dzierżaw lub własności.

Warto zauważyć, że poszczególne szczeble samorządu terytorialnego w znaczny sposób różnią się od siebie, zwłaszcza w zakresie zadań i kompetencji w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Samorządowi wojewódzkiemu przypisano bowiem jedynie ogólną odpowiedzialność za sprawy związane z wykonywaniem zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego.
Zakres działania samorządów powiatowych obejmuje natomiast porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli, ochronę przeciwpowodziową, przeciwpożarową i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
Z kolei zadania samorządów gminnych ograniczają się do wykonywania zadań z zakresu porządku publicznego i ochrony przeciwpowodziowej.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię