300 tys. zł na inicjatywy senioralne! Zarząd województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań na rzecz seniorów wynikających z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”.

Marszałek Elżbieta Anna Polak
Marszałek Województwa
Lubuskiego Elżbieta Anna
Polak

„Samorząd od wielu lat jest organizatorem działań, mających na celu wspieranie seniorów. Znajduje to swoje potwierdzenie w praktyce jak i podkreśleniu tematyki senioralnej w podstawowych dokumentach strategicznych województwa” – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego na rzecz seniorów w województwie lubuskim szczegółowo określonym w „Wojewódzkim Programie na rzecz Osób Starszych”.

Aktywni SeniorzyRodzaj zadań i wysokość środków publicznych wynosi 300.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.

Wnioski można składać do 1 marca 2018 r. Wsparcie zadania obejmuje:
rozwijanie i promowanie wolontariatu osób starszych i na rzecz osób starszych oraz grup samopomocowych,
realizacja projektów w zakresie zwiększania poziomu aktywności osób starszych,
realizacja projektów z zakresu działalności kulturalnej i sportowej,
działania przeciwdziałające e – wykluczeniu np. kursy, szkolenia, warsztaty itp.,
wzmacnianie i promowanie integracji międzypokoleniowej,
zwiększanie świadomości osób starszych na temat przemocy.

Termin realizacji zadania – zakończenie zadań nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.

  Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
zadanie publiczne musi mieć charakter co najmniej regionalny tj. obejmuje swym zasięgiem co najmniej dwa powiaty (poprzez promocję zadania na terenie województwa lubuskiego, adresatów zadania, bądź oddziaływanie itp.),
wymagany jest jakikolwiek udział innych środków finansowych (innych niż dotacja) realizowanym zadaniu, w tym: środki finansowe własne i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego i/lub środki finansowe z innych źródeł publicznych i/lub pozostałe.

zasięg oddziaływania realizowanego zadania (co najmniej regionalny, dodatkowo punktowane będą projekty realizowane na terenie województwa lubuskiego oraz projekty związane z obchodami 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę).

Oferty należy złożyć w terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia tj.: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.lubuskie.pl oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze.

Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie.


Informacja prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego