Remont drogi wojewódzkiej nr 137 będzie kontynuowany. Radni województwa lubuskiego przyjęli budżet na 2020 rok.  233 mln zł przeznaczone zostanie na inwestycje, co stanowi 39 proc. ogółu planowanych wydatków.

Dochody regionu zaplanowano na poziome 547,1 mln zł, a wydatki na poziomie 604,9 mln zł, co daje deficyt na poziomie 57,8 mln zł.

Najwięcej środków samorząd województwa przeznaczyć zamierza na inwestycje infrastrukturalne, ochronę zdrowia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Za przyjęciem budżetu głosowało 14 radnych, przeciw było 10. Jeden radny wstrzymał się od głosu.
W strukturze dochodów województwa wpływy z udziału w podatku CIT wynoszą 103 mln zł, a wpływy z udziału w podatku PIT – 40 mln zł. Projekt zakłada, że subwencje wyniosą 158 mln zł (w tym subwencja na drogi – 37 mln zł), a dotacje celowe z budżetu państwa 29 mln zł. Natomiast dotacje celowe na finansowanie zadań unijnych to 195 mln zł. Pozostałe dochody w kwocie 22 mln zł będą stanowiły m.in. wpływy z usług oraz ze sprzedaży mienia. Rezerwa ogólna została określona na 6 mln zł, a celowa na 9,7 mln zł.
Planowany poziom zadłużenia województwa na koniec 2020 r. założono na 42,13 proc. dochodów, co stanowi kwotę ok. 230,5 mln zł. Na zadania majątkowe współfinansowane ze środków unijnych planuje się przeznaczyć 177 mln zł, z tego 59 mln zł na tzw. wkład własny do projektów unijnych; 118 mln zł stanowić będą środki unijne.


Za przyjęciem budżetu głosowało 14 radnych, przeciw było 10. Jeden radny wstrzymał się od głosu.

Przygotowany przez zarząd województwa projekt budżetu zakłada 57,8 mln zł deficytu, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym zaciągniętym w banku na rynku krajowym w kwocie 24,8 mln zł oraz wolnymi środkami w kwocie 33 mln zł.

Lubuskie w 2020 roku postawi na trzy obszary: poprawę dostępności transportowej, ochronę zdrowia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

marszałek Elżbieta Anna Polak

Lwia część budżetu, bo aż 60% przeznaczone zostanie na inwestycje infrastrukturalne.
„Konsekwentnie będziemy realizować zadania zapisane w Wojewódzkim Planie Budowy i Modernizacji Dróg” – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.
Modernizacji i rozbudowy doczekają się m.in. drogi:

  • nr 29 w miejscowości Debrznica,
  • nr 278 Sulechów-Konotop,
  • nr 137 Słubice, Sulęcin, Międzyrzecz,
  • nr 158 Drezdenko-Gorzów.

Województwo lubuskie dofinansowywać będzie nadal połączenia lotnicze oraz dopłacać będzie do Przewozów Regionalnych. Kwota dopłaty do połączeń kolejowych wzrośnie, co jak wyjaśnia marszałek skutkować będzie większą liczbą połączeń. E. Polak dodała jednocześnie, że dotacja z rządowego funduszu kolejowego od kilku lat nie ulega zmianie.

Dużą część środków jak co roku trafi na zadania związane z ochroną zdrowia. – „W regionie lubuskim numerem jeden od wielu lat jest ochrona zdrowia i to się nie zmieni. W budżecie na 2020 rok zaplanowaliśmy na ten cel 42,2 mln zł. To są środki na bardzo ważne i oczekiwane przez mieszkańców w inwestycje. Kontynuowana będzie budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Rozpocznie się termomodernizacja Szpitala Uniwersyteckiego oraz budowa Centrum Onkologii w Zielonej Górze” – wyjaśnia marszałek Polak.

Na trzecim miejscu podium pod względem wydatków uplasowały się zadania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu.
„W przyszłorocznym budżecie stawiamy na inicjatywy obywatelskie: budżet dla młodych, seniorów oraz obszarów wiejskich. Będziemy także wspierać powstawanie dziennych i całodobowych domów opieki dla seniorów oraz kontynuować program In Vitro” – poinformowała E. Polak.

Priorytetem samorządu województwa nadal będzie dbałość o środowisko i dziedzictwo naturalne.

Zobacz: prezentację Budżet 2020

Podczas swojego wystąpienia marszałek podziękowała radnym za dobrą, konstruktywną i merytoryczną debatę. – „Dziękuję za wasze uwagi i wnioski, nie wszystkie zostały uwzględnione, ale znajdują się w naszej pamięci. W ciągu roku, jeżeli tylko pojawią się takie możliwości, będziemy te zadania realizować” – zaznaczyła.

Grzegorz Potęga w imieniu klubu radnych KO podkreślił, że budżet 2020 będzie jeszcze bardziej proinwestycyjny niż obecny. W bieżącym roku na inwestycje przeznaczone była kwota 216 mln zł, a w projekcie na 2020 r. 233 mln zł. Największą pozycją budżetową (43 mln zł) jest zakup trójczłonowych pojazdów szynowych, co jest wynikiem umowy zawartej w 2018 r. z wyłonioną w przetargu firmą NEWAG SA. Pociągi będą dostarczone w 2020 roku. Zakup poprzedziło studium wykonalności, którego rezultatem było ustalenie trasy, na której będzie on najlepiej wykorzystany tj. na linii nr 203: Kostrzyn – Gorzów Wlkp. – Krzyż – Poznań. Ta linia cieszy się największym obłożeniem pasażerskim.
„Naszym zdaniem należy stawiać na rozwój publicznego transportu kolejowego. Elementem tych działań jest m.in. reaktywowanie po ośmiu latach połączenia międzywojewódzkiego Leszno – Wschowa – Głogów, o co zabiegali radni województwa a także pasażerowie” – podkreślił radny.

W imieniu klubu PiS radny Kazimierz Łatwiński, stwierdził, że budżet województwa jest o 400 mln zł mniejszy niż budżety Zielonej Góry i Gorzowa. – „Odczuwamy więc negatywne skutki decyzji politycznych z lat 90. Należy stawiać na przemysł wydobywczy. Czas jaki dali nam wyborcy nie jest nieograniczony. Pojawia się pytanie o zdolność współpracy administracji wojewódzkiej z rządową” – mówił. Zwrócił uwagę na zadłużenie województwa i wyraził obawy, że wzrost zadłużenia może mieć stałą tendencję, podobnie jak i koszty obsługi zadłużenia. Podkreślił, że klub radnych PiS będzie przeciw przyjęciu budżetu.

Radny Zbigniew Kołodziej w imieniu radnych PSL skoncentrował się na ocenie wydatków budżetowych na rolnictwo. Pochwalił kontynuację programu Lubuska Odnowa Wsi, oczekiwanego przez mieszkańców wsi. – „Po raz pierwszy została umieszczona kwota 100 tys. zł na węzy pszczelarskie, na wniosek PSL, co jest wyjściem naprzeciw zapotrzebowaniu pszczelarzy. Kontynuacja programu Bezpieczny Strażak też jest oczekiwana. Natomiast program Lubuskie Talenty po raz pierwszy wystartował, a ilość wniosków jakie trafiły, najlepiej świadczą o słuszności tego kierunku” – powiedział podkreślając, że PSL będzie głosować za przyjęciem budżetu. Natomiast w imieniu klubu Bezpartyjnych Samorządowców, radny Łukasz Mejza skrytykował budżet, odwołując się do porównań filmowych.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Tekst: Marzena Toczek